Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Uea 6:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kabetirakea win te tanai Eritai (1-7)

  • E kaaitaraia kaain Turia Eritai (8-23)

    • E kanorabaaki ana tabonibai Eritai (16, 17)

    • A kamatakiaki aia iango kaain Turia (18, 19)

  • Te rongo i Tamaria ae otabwaniniaki (24-33)

6  A taku natiia burabeti+ nakon Eritai: “Noria! E a rangi n ribwa ibukira te tabo ae ti mena iai ma ngkoe.  Taiaoka ma kanakoira nakon te Ioretan. Ti na anai kaka teaina te kai mai ikekei ngaira n tatabemanira nako, ao ti na karaoa ikekei te tabo ae ti na kona ni maeka iai.” Ao e taku: “Naako.”  E taku temanna i buakoia: “Ko aki kan iriia am toro taiaoka?” Ao e taku: “N na iri.”  Mangaia are e nako ma ngaiia, ao a a roko n te Ioretan ao a a korei kaai ni kabwakai.  Ngke e tabe temanna i buakoia ni korea te kai ni kabwakaa, ao e a bwaka naba win te tanai nako nanon te ran ao e a takarua naba ni kangai: “Akea ngaira au toka, bwa te bwai ae tangoaki te baei!”  E taku ana aomata te Atua ae koaua: “E bwaka ia?” Mangaia are e kaota te tabo nakoina. E korea ngkanne te mwakoro ni kai teaina ao e karenakoa ikekei ao e a betirake iai win te tanai.  E taku: “Aekia.” Mangaia are e kaenakoa baina teuarei ao e anaia.  Ao e a nako uean Turia bwa e na buakania tibun Iteraera.+ E maroro ma ana toro ao e taku: “N na katei au umwanrianna ma ngkami n te tabo arei ao n te tabo arei.”  Ao e kanakotaeka ana aomata te Atua ae koaua+ nakon uean Iteraera ni kangai: “Taratara raoi bwa ko na aki rirarikin te tabo aei, bwa aei te tabo ae a nangi ruo nako iai I-Turia.” 10  Mangaia are e kanakotaeka uean Iteraera nakon te tabo are e a tia ana aomata te Atua ae koaua n anganna te kauring ibukina. E teimatoa n anganga te kauring nakoina, ao e kakararoaa ikekei n taai tabeua.*+ 11  E rangi ni kauna uean* Turia te baei, mangaia are e a weteiia ana toro ao e taku nakoia: “Tuangai! Antai i buakora ae e tei n ana itera uean Iteraera?” 12  Ao e taku ana toro temanna: “Akea i buakora, au toka ae te uea! Bon Eritai are te burabeti are i Iteraera, ae e tuanga uean Iteraera baike ko taekin i nanon am ruu ni matu.”+ 13  E taku: “Naako ao kakaaea bwa e mena ia bwa I aonga ni kanakoia mwaane bwa a na taua.” Imwina riki ao e a kaongoaki ae kangai: “E mena i Totan.”+ 14  E aki tabwara ma e a kanakoia naba aoti ma kaa ni buaka nako ikekei, n ikotaki ma te taanga ni buaka ae rangi ni bati. A roko n te tairiki ao a otabwaninia te kaawa. 15  Ngke e utimwaaka ana tabonibai* ana aomata te Atua ae koaua ao e otinako, ao e a nora te taanga ni buaka ma aoti ao kaa ni buaka bwa a otabwaninia te kaawa. E a taku naba te tabonibai nakoina: “Akea ngaira au toka! Tera ae ti na karaoia?” 16  Ma e taku: “Tai maaku!+ Bwa a bati riki aika raonira nakoia ake a raonia.”+ 17  Ao e a tataro Eritai ao e kangai: “Iehova, taiaoka kaurei matana bwa e aonga n noraaba.”+ E kaurei naba ngkekei matan te tabonibai arei Iehova ao e a noraaba, ao noria! e on te aono ae maungaunga aei irouia aoti ma kaa ni buaka aika ura+ aika otabwaninia Eritai.+ 18  Ngke a a ruo I-Turia nakoina, ao e tataro Eritai nakon Iehova ao e taku: “Taiaoka ma orea te natannaomata aei n te mataki.”+ Mangaia are e oreiia n te mataki, n aron are e bubutii iai Eritai. 19  E a taku ngkai Eritai nakoia: “Tiaki aio te kawai, ao tiaki aio te kaawa. Rimwiai, bwa N na kairingkami nakon te aomata are kam kakaaea.” Ma e kairiia nako Tamaria.+ 20  Ngke a a roko i Tamaria ao e taku Eritai: “Iehova, kaurei mataia bwa a aonga n noraaba.” E kaurei naba ngkekei mataia Iehova, ao a a noria bwa a a mena i nukan Tamaria. 21  Ao e taku uean Iteraera nakon Eritai ngke e noriia nakekei: “Tamau, I a kamateia, I a kamateia?” 22  Ma e taku: “Ko na tai kamateia. Ko kakamateia n am kabaang ao n am kainikatebe aomata aika ko kairiia bwa am taenikai? Angania te kariki ao te ran, bwa a aonga n amwarake+ ao a na okira aia toka.” 23  Ngaia are e karaoa te baka n amwarake ae bubura ibukia, ao a amwarake ao a moi, ao imwina e kanakoia bwa a na okira aia toka. Ao a aki roko n te manga oki taani kuribwai aika I-Turia+ nakon te aba ae Iteraera. 24  Imwin anne ao e a ikotiia ana taanga ni buaka* ni kabane Benataata are uean Turia, ao a waerake n otabwaninia Tamaria.+ 25  Ao iai te rongo ae korakora+ i Tamaria, ao a a otabwaninia te aba aei ni karokoa ae ai boon atun te taongki+ 80 te mwakoro n tirewa, ao boon nakotaarin te taobe ae te kaamwakoro te bwai ni baire ae te bainte,* ai 5 te mwakoro n tirewa. 26  Ngke e nakonako uean Iteraera i aon te oo, ao e a takarua naba te aine temanna nakoina ni kangai: “Buokira au toka ae te uea!” 27  Ao e kaeka ao e taku: “Ngkana e aki buokiko Iehova, ao N na karekea mai ia buokam? Man te tabo ni kaaki kun ni uita? Ke man te nne ni kamanti ibukin te wain ke te oera?” 28  Ao te uea e titirakina neierei ni kangai: “Tera ae riki iroum?” E kaeka neierei ni kangai: “E taku te aine aei nakoiu, ‘Aanga natim bwa ti na kanna n te bong aei, ao ti a kana natiu ningabong.’+ 29  Ngaia are ti kaburoa natiu ao ti kanna.+ I a taku ngkanne nakoina n te bong are imwina, ‘Aanga natim bwa ti na kanna.’ Ma e karabaa natina.” 30  Ngke e ongo naba ngkekei te uea ana taeka te aine arei, ao e a raeuai naba kunnikaina.+ Ngke e nakonako i aon te oo, ao a noria aomata bwa e bwainna n te raerobwa* i aan ana kunnikai.* 31  Ao e taku: “E bia katuuaaeai te Atua ao ni kamwaitia riki, ngkana e teimatoa n tiku atun Eritai are natin Tiabata i aona n te bong aei!”+ 32  E tekateka Eritai n ana auti ao a tekateka unimwaane ma ngaia. Ao te uea e kanakoa te mwaane temanna bwa e na rimoana, ma imwain rokon te tia uataeka arei ao e a taku naba Eritai nakoia unimwaane: “Kam nora aron natin te tia tiritiri aei+ ngkai e a kanakoaki bwa e na kabakua roroau? Taraia bwa ngkana e roko te tia uataeka ao kaina te mataroa, ao taua te mataroa ni kamatoaa n tukia. Tiaki boni mwakaikaini waen ana toka ane e rimwina?” 33  Ngke e tabe n taetae ma ngaiia, ao e a roko naba irouna te tia uataeka arei, ao e taku te uea: “Boni mairoun Iehova te kabuanibwai aei. Bukin tera bwa I riai n tataningaa riki Iehova?”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “e raka i aon te taina ke uatai.”
Ebera, “nanon te uea.”
Ke, “tia beku.”
Ebera, “kaembwa.”
Teuana te bainte titeboo ma 1.22 te rita. Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “i aana, n tena ma kunna.”