Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Uea 4:1-44

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kamwaita ana oera te aine ae mate buuna Eritai (1-7)

  • Ana akoi te aine ae te I-Tunem (8-16)

  • E reke natin neiei te mwaane; e mate (17-31)

  • E kauta te nati ane mate anne Eritai (32-37)

  • E kanakoraoa te tuubu Eritai (38-41)

  • E kamwaiti kariki Eritai (42-44)

4  Ao e tang nakon Eritai te aine temanna ae buun temanna natiia burabeti,+ ao e kangai: “E a mate am toro are buu, ao ko bon ataia bwa e mamaaka Iehova am toro n taai nako.+ E a roko ngkai te tia kataarau bwa e na anaiia natiu ni kauoman bwa ana toro.”  Ao e taku Eritai nakon neierei: “Tera ae I kona ni karaoia ibukim? Tuangai, tera am bwai ae mena n am auti?” E kaeka neiei ni kangai: “Akea naba teuana ana bwai am toro n te auti ma tii teaina te kaatibu n oera.”+  E taku ngkanne teuarei: “Naako otinako ao bubutiia kaain rarikim ni kabane aia kaatibu aika akea kanoaia. Karekei kaatibu aika bati n aron ane ko kona.  Imwina ao ko na rin ao kaina te mataroa imwim ma natim. Kanoai kaatibu akanne ni kabane ao kaokoroi akana onrake.”  Mangaia are e a nako neierei mairoun teuarei. Ngke e a kaina te mataroa neierei imwina ma natina, ao a anganganna taiani kaatibu, ao ngaia e teimatoa ni kanoai.+  Ngke a a onrake taiani kaatibu akekei ao e a taku neierei nakon natina temanna: “Uotaamai te kaatibu riki teaina.”+ Ma e taku natina nakoina: “Ai akea riki taiani kaatibu.” Ao e a toki naba te oera.+  Mangaia are e rin ao e tuanga ana aomata te Atua ae koaua, ao e taku teuarei: “Naako kaboonakoa te oera anne, ao kabwarai iai am taarau, ao kam kona ni maiuakina nikiran te mwane anne ngkoe ma natim.”  N te bong teuana ao e a nako Eritai nako Tunem,+ ike e memena iai te aine ae kakannato, ao neiei e tebona teuaei bwa e na amwarake ikekei.+ Ni katoatai are e rikekei iai ao e a bon titiku naba n amwarake ikekei.  Mangaia are e a taku neiei nakoni buuna: “I ataia bwa bon ana burabeti te Atua te aomata are aki toki n ririkai arei. 10  Taiaoka ma ti na karaoa te ruu ae uarereke i aon te taubuki+ ao ti na kaaki iai te nne ni wene, te taibora, te kaintekateka, ao te kaintaura ibukina. Ao n te tai are e roko iai iroura ao e kona n tiku iai.”+ 11  N te bong teuana ao e a roko ikekei, ao e nakon te ruu are i aon te taubuki bwa e na wene iai. 12  Ao e taku nakoni Keati+ are ana tabonibai: “Wetea te aine are te I-Tunem+ arei.” Mangaia are e weteia ao e a tei neiei i matana.” 13  Ao e taku teuarei nakoni Keati: “Taiaoka ma tuanga neienne ni kangai, ‘Noria ko a tia n rinanoni kangaanga aikai ni kabane ibukira.+ Tera ae e na karaoaki ibukim?+ N na taetae nakon te uea+ ke te mataniwi n te taanga ni buaka ibukim?’” Ma e kangai ana kaeka neiei: “Tiaki ngaia anne, bwa akea au kangaanga bwa I boni maeka i buakoia au koraki ma te mweraoi.” 14  Mangaia are e taku: “Tera ngkanne ae e kona ni karaoaki ibukin neiei?” Ao e taku Keati: “Noria, bon akea natina te mwaane,+ ao e a kara buuna.” 15  E a taku naba ngkekei teuarei: “Weteia.” Mangaia are e a wetea neiei ao e a tei n te mataroa. 16  Ao e taku: “N taina naba aei n te ririki ae e na roko ao ane ko na rabwata te nati te mwaane.”+ Ma e taku neiei: “Tiaki ngaia anne au toka, ae ana aomata te Atua ae koaua! Tai taekini keewe nakon am toro.” 17  Ma e a bikoukou te aine arei ao e bungia te nati te mwaane n taina naba arei n te ririki are imwina, n aron are e tuangnga Eritai. 18  E a ikawairake te teei arei, ao n te bong teuana ao e a nakon tamana are mena i rarikia taan ikotii uaa. 19  E teimatoa ni kangai nakon tamana: “Atuu! E maraki atuu!” Ao e taku tamana nakon te tabonibai: “Uotia nakon tinana.” 20  Mangaia are e uotia n oki nakon tinana, ao e tekateka i aon toaniwaen tinana ni karokoa ae tawanou, ao imwina e a mate.+ 21  Ao e waerake neiei ao e kawenea i aon te nne ni wene are nnen ana aomata te Atua ae koaua,+ ao e kaina te mataroa imwina ao e nako. 22  Ao e wetea buuna neiei ao e taku: “Kanakoai taiaoka ma te tabonibai temanna ao te taongki temanna, ao kariaia bwa N na waekoa n nako nakon ana aomata te Atua ae koaua ao I a manga oki.” 23  Ma e taku teuarei: “Bukin tera bwa ko na nako n noria n te bong aei? Tiaki ngkai te oti n namwakaina+ ke te bongi n taabati.” Ma e taku neiei: “A nakoraoi bwaai ni kabane.” 24  Mangaia are e katokaa neiei te kaintoka i aon te taongki ao e taku nakon ana tabonibai: “Kawaekoako ni mwananga. Tai karaurau ni karokoa ae I tuangko.” 25  Mangaia are e a nako neiei nakon ana aomata te Atua ae koaua n te Maunga ae Karemera. Ngke e nora naba ngkekei neiei mai kiraroa ana aomata te Atua ae koaua, ao e a taku naba nakoni Keati are ana tabonibai: “Noria! Ao arei te aine are te I-Tunem. 26  Taiaoka ma ko na biri ni butimwaeia ao titirakinna ni kangai, ‘Ko marurung? E marurung buum? E marurung natim?’” Ao e kaeka neiei ni kangai: “A bane ni marurung.” 27  Ngke e roko neiei iroun ana aomata te Atua ae koaua n te maunga, ao e a taui naba ngkekei waen teuarei.+ Ngaia are e keerake Keati bwa e na totokoa neiei ni kanakoa, ma e taku ana aomata te Atua ae koaua: “Katikua ma arona, bwa e korakora rawawatan nanona,* ao e karabaa te baei mairou Iehova ao e aki tuangai.” 28  Ao e taku neiei: “I boni bubutii ngkoa te nati te mwaane nakon au toka? Tiaki I kangai ngkoa, ‘Ko na tai anganai te kantaninga ae kairua’?”+ 29  E a taku naba ngkekei teuarei nakoni Keati: “Kabaei am kunnikai i aoni bebeem+ ao taua okou aei ni baim ao naako. Ngkana ko kaitiboo ma temanna ao tai kamauria, ao ngkana iai ae e kamauriko ao tai kaekaa. Naako ao kaaki okou aei i aon ubun te teinimwaane.” 30  Ma e taku tinan te teinimwaane: “Ngkai bon iai Iehova ao ngkai ko* maiu, ao N na bon aki kitaniko.”+ Mangaia are e teirake teuarei ao e nako ma neiei. 31  E nako Keati n rimoaia ao e kaaki te oko i aon ubun te teinimwaane, ma akea te kakarongoa ke te kaeka.+ E nako n oki ao e kaitiboo ma Eritai ao e tuangnga ni kangai: “E aki uti te teinimwaane.” 32  Ngke e rin i nanon te auti Eritai ao e wene ni mate te teinimwaane i aoni nnen teuaei ni wene.+ 33  E rinnako ao e kaina te mataroa imwia ao e a tataro nakon Iehova.+ 34  E a toka ngkanne i aon te nne ni wene ao e wene i aon te teei, ao e kabooa wina ma win te teinimwaane, ao matana ma matana, ao nanoni baina ma nanoni baina, ao e teimatoa ni wene i aona, ao e a moanna n abue rabwatan te teei.+ 35  E a ririaki i nanon te auti, ao e a manga toka i aon te nne ni wene ao ni wene riki i aona. E a mwatie te teinimwaane arei itiua te tai ao imwina e a kaurei matana.+ 36  Ao Eritai e wetea Keati ao e taku: “Wetea te aine are te I-Tunem arei.” Mangaia are e weteia ao e a rin neiei nakoina. E taku ngkanne teuarei: “Tabeka natim.”+ 37  Ao e rin neiei ni bobaraaki i rarikini waen teuarei ao ni katorobubua nako aontano i matana, ao imwina e a tabeka natina neierei ao e otinako. 38  Ngke e oki Eritai nako Kirekara, ao e a roko te rongo n te aba.+ A tekateka i matana natiia burabeti+ ao e taku nakon ana tabonibai:+ “Kauraa te bwaata ae bubura ao kaburoa iai te tuubu ibukia natiia burabeti.” 39  Mangaia are e nako temanna mai buakoia nakon te tawaana bwa e na kiniki taian rengarenga, ao e nora te aroka teuana ae riki n aki akaka ao e anai uaana ni kanoaa iai ana kunnikai. E a oki ngkanne ao e korokorei nako nanon te bwaata n tuubu, ma e aki ataia bwa baikara baikekei. 40  Imwina riki ao a itia nakoia mwaane akekei bwa a na kanna, ma n te tai are a kana iai te tuubu arei ao a a takarua naba ni kangai: “Ana aomata te Atua ae koaua, e boitin kanoan te bwaata.” Ao a aikoa kona ni kanna. 41  Mangaia are e taku: “Uota teutana te burawa.” Ngke e a tia ni kabwakaa i nanon te bwaata ao e taku: “Itia nakoia aomata.” Ao ai akea te bwai ae kamamate i nanon te bwaata.+ 42  E roko te mwaane temanna mai Baaratiaritia,+ ao e uotii ibukin ana aomata te Atua ae koaua, kariki aika baare+ aika 20 aika karaoaki mani moan uaanikai aika tawaa, n ikotaki ma teaina te baeki ni uita* aika menaai.+ E taku ngkanne Eritai: “Angania aomata aikai bwa a aonga n amwarake.” 43  Ma e taku ana tabonibai: “N na kangaa ni kaaki te baei i mataia mwaane aika 100?”+ Ao e taku teuarei: “Angania aomata bwa a aonga n amwarake, bwa e kangai ana taeka Iehova, ‘Ane a na amwarake ao e na nikirana.’”+ 44  Ngaia are e a kaaki i mataia, ao a amwarake ao e nikirana kanaia+ ni kaineti ma ana taeka Iehova.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, e kona n nanona “te baare.”