Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Uea 22:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Iotia, uean Iuta (1, 2)

  • Kaetieti ibukin onobwaian te tembora (3-7)

  • E kuneaki bokin te Tua (8-13)

  • E taetae ni burabetina te kabuanibwai Ureta (14-20)

22  Boni wanua ana ririki Iotia+ ngke e riki bwa te uea ao e tautaeka i Ierutarem+ i nanon 31 te ririki. Aran tinana Ietita are natin Ataia are mai Botikata.+  E karaoa ae eti i matan Iehova ao e nakonako ni kawain nako Tawita are ana bakatibu,+ ao e aki rairakinako mai iai nakon te angaatai ke te angamaing.  N ana ka-18 n ririki n tautaeka te Uea are Iotia, ao te uea e a kanakoa Tiaban are te tia koroboki, are natin Aturaia are natini Meturam, nakon ana auti Iehova+ ao e kangai:  “Waerake nakon Irekia+ are te ibonga ae rietata,* ao ke e rikoi taiani mwane ni kabane ake a uotaki nako nanon ana auti Iehova,+ ake a rikoi mairouia aomata taan teiakina te mataroa.+  Ko na tua bwa a na anga nakoia te koraki ake a mwiokoaki bwa mataniwi n te mwakuri n ana auti Iehova, ake ngaiia aika a na angania taani mwakuri n ana auti Iehova, ake a na onobwaia uruakin* te auti,+  ae taekaia taani karaobwai aika mwaatai, taani kateitei, ao taani mwakuria te atibu. Ao a na kabongana ni kabooi iai kaai ma atibu aika ekeaki ibukin onobwaian te auti.+  Ma e na aki karaoaki te kakaae i aoia naakai ibukin te mwane are a anganaki, ibukina bwa a kona n onimakinaki.”+  Imwina riki ao e taku Irekia are te ibonga ae rietata nakon Tiaban are te tia koroboki:+ “I kunea bokin te Tua+ n ana auti Iehova.” Mangaia are e anga te boki Irekia nakon Tiaban, ao e a warekia.+  Ao e nako Tiaban are te tia koroboki nakon te uea ao e tuangnga ni kangai: “A a tia am toro ni kannai taiani mwane ake a reke n te auti, ao a angania naake a mataniwi n te mwakuri n ana auti Iehova.”+ 10  E tuanga naba te uea ae kangai Tiaban are te tia koroboki: “Iai te boki+ ae e anganai Irekia are te ibonga.” Ao e a warekia Tiaban i matan te uea. 11  Ngke e ongo naba ngkekei te uea taeka ake ni bokin te Tua ao e a raeuai naba kunnikaina.+ 12  Ao e tua ae kangai te uea nakon Irekia are te ibonga ma Aikam+ are natin Tiaban, Akebora are natini Mikaia, Tiaban are te tia koroboki, ao Ataaia are ana toro te uea: 13  “Naako ao titirakina Iehova ibukiu, ibukia aomata, ao ibukia tibun Iuta ni kabane, ni kaineti ma taeka aika n te boki ae kuneaki aei. Bwa e urarake unin Iehova ae korakora iroura,+ ibukina bwa a aki ongeaba ara bakatibu n taeka aika n te boki aei ni kakairi ni bwaai ni kabane aika koreaki ibukira.” 14  Mangaia are a nako Irekia are te ibonga, Aikam, Akebora, Tiaban, ao Ataaia nakon Ureta are te burabeti n aine.+ Neiei boni buun Tiarum are natin Tikewa are natin Areati, are te tia tararuaa te ruu ni kunnikai, ao e mamaeka neiei ni Kauouani Mwakoron Ierutarem, ao a taetae ma neiei ikekei.+ 15  E taku neiei nakoia: “E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera, ‘Tuanga te mwaane are kanakoingkami nakoiu ni kangai: 16  “E kangai ana taeka Iehova, ‘N na karokoa te kabuanibwai i aon te tabo aei ma kaaina, ake taeka ni kabane ake n te boki are e warekia uean Iuta.+ 17  Ibukina bwa a kitanai ao a kabueki karea ni kabubui nakoia atua riki tabeman+ bwa a na kaunai n aia mwakuri ni kabane baia,+ ao e na urarake uniu ae korakora n ekaanako te tabo aei ao e na aki tiringaki uniu.’”+ 18  Ma kam riai ni kangai nakon uean Iuta are e kanakoingkami bwa kam na titirakina Iehova, “E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera: ‘Ni kaineti ngkanne ma taeka ake ko ongo, 19  ao I bon ongo naba iroum, ibukina bwa e kan ongeaba* nanom ao ko kananorinanoko+ i matan Iehova ngke ko ongo baike I taekin n ekaanako te tabo aei ma kaaina, ae a na riki bwa te bwai ni kakamaaku ao ni karekekai, ao ko raeuai kunnikaim+ ao n tang i matau, bon ana taeka Iehova. 20  Anne bukina ae N na ikotiko iai ma am bakatibu,* ao ko na kaiiaki n ruanimatem ma te rau, ao matam a na aki nora te kabuanibwai aei ni kabane ae N na karokoa i aon te tabo aei.’”’” Ao a uota te kaeka nakon te uea.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
Ke, “raeuaakin.”
Ebera, “maraurau.”
Aio bon te taeka ni kario ibukin te mate.