Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Uea 19:1-37

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E ukera ana ibuobuoki te Atua Etekia rinanon Itaia (1-7)

  • E kakamaakuia kaain Ierutarem Tennakeriba (8-13)

  • Ana tataro Etekia (14-19)

  • E kaota ana kaeka te Atua Itaia (20-34)

  • E kamateia I-Aturia aika 185,000 te anera (35-37)

19  Ngke e ongo naba ngkekei te baei te Uea are Etekia, ao e raeuai kunnikaina ao e rabunna n te raerobwa,* ao e rinnako n ana auti Iehova.+  Ao e kanakoa Eriakim are te mataniwi i aoia kaaini batan te uea,* ao Tiebenaa are te tia koroboki, ao aia unimwaane ibonga,* aika rabunia n te raerobwa, nakon Itaia are te burabeti+ are natin Amoti.  Ao a taku nakoina: “E kangai ana taeka Etekia, ‘Bon te bongi n rawawata te bong aei, te bong ni boaaki,* ao te bong ni bwainrang, bwa a a tauraoi ataei ni bungiaki,* ma ai akea te korakora ni bung.+  Tao ane e na ongo Iehova ae Atuam ana taeka ni kabane te Rabetiake, are e kanakoaki iroun uean Aturia are ana toka bwa e na kakanikoa te Atua ae maiu,+ ao ane e na kaeta taekana Iehova ae Atuam ibukin taeka ake e ongo. Mangaia ae ko na tabeka am tataro+ ibukia te nikira ake a tiku ni maiu.’”  Mangaia are a a rinnako ana toro te Uea are Etekia nakon Itaia,+  ao e taku Itaia nakoia: “Kam riai ni kangai nakon ami toka, ‘E kangai ana taeka Iehova: “Tai maaku+ ibukin taeka ake ko ongo, ake taeka ake a taekin ana toro uean Aturia ni kamatauningaai iai.+  N na karina ngkai te iango teuana n ana iango, ao ane e na ongo te rongorongo teuana ao e na okira oin abana, ao N na kabwakaa n te kabaang n oin abana.”’”+  Ngke e ongo te Rabetiake bwa e a tia uean Aturia ni kitana Rakiti,+ ao e a oki nakoina ao e a kunea ngke e buakana Ribena.+  E a ongo ngkai te uea taekan Tireaka are Uean Itiobia, ae kangai: “Ae e a otinako ngkai bwa e na buakaniko.” Mangaia are e a manga kanakoia taan uataeka+ nakon Etekia ao e kangai: 10  “Aio te bwai ae kam riai n taekinna nakon Etekia are Uean Iuta, ‘Tai kariaia Atuam ae ko onimakinna bwa e na mwamwanaiko ngkai e kangai: “E na aki kanakoaki Ierutarem nako nanoni bain uean Aturia.”+ 11  Noria! Ko a tia n ongo baike a karaoi uean Aturia nakon aaba ni kabane, n aroia ni kamaunai.+ N am iango ko na boni kamaiuaki? 12  Te koaua bwa a kamaiuaki irouia atuaia natannaomata ake a kamaunaaki irouia au bakatibu? E a nga Kotan, Aran,+ Retieba, ao kaain Eten ake i Terata? 13  E nga uean Amata, uean Arebata, ao ueani kaawan nako Tebarewaim, ao uean Ena, ao uean Iwa?’”+ 14  E anai reeta Etekia mai nanoni baia taan uataeka ao e wareki. Imwina ao e a waerake Etekia nakon ana auti Iehova, ao e taakini baikai* i matan Iehova.+ 15  Ao e a tataro Etekia+ nakon Iehova ao e taku: “Iehova ae Atuan Iteraera, ae ko tekateka n te kaintokanuea i etaia* kerubim,*+ bon tii ngkoe te Atua ae koaua ae tautaeka i aoia tautaeka n uea ni kabane aika n te aonnaba.+ Ko karaoa karawa ma te aonnaba. 16  Katanimaia taningam ngkoe ae Iehova ao ongora!+ Kaurei matam ngkoe ae Iehova+ ao noria! Ongora n taeka ake e kanakoi Tennakeriba ni kakanikoa iai te Atua ae maiu. 17  Bon te koaua Iehova, ae a a tia uean Aturia ni kamaunaia natannaomata ao abaia.+ 18  Ao a karenakoi atuaia i nanon te ai, ibukina bwa bon tiaki atua+ ma bon aia mwakuri baia aomata,+ ae te kai ma te atibu. Anne bukina ae a kona n urui iai. 19  Ma ko bia kamaiuira ngkai taiaoka Iehova ae Atuara mai nanoni baina, bwa e aonga n ataaki irouia tautaeka n uea ni kabane aika n te aonnaba ae bon tii ngkoe te Atua, ngkoe ae Iehova.”+ 20  Ao e kanakoa te rongorongo aei Itaia are natin Amoti nakon Etekia ni kangai: “E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera, ‘I ongo am tataro+ nakoiu ni kaineti ma Tennakeriba are Uean Aturia.+ 21  Aio ana taeka Iehova are taekinna n ekaanako teuanne: “E ribaiko natin Tion te aine ae tuai ni boo ma te mwaane ao e kakanikoko. E ioioa atuna nakoim natin Ierutarem te aine. 22  Antai ae ko kakanikoa ao n taetae ni kamatauningaa?+ Ao antai ae ko takaruaia+Ao n euti matam akana kainikatonga akanne nakoina? Bon nakon Teuare Tabu i Iteraera!+ 23  Ko a tia ni kakanikoa Iehova+ rinanoia am tia uataeka+ ao ko kangai: ‘N au kaa ni buaka aika mwaitikurikuriAo N na ararakei maunga aika rietata,Ake mwakoron Rebanon ake taiani kabanea n raroanako. N na korei ni kabwakai tiira aika rietata ake iai, ao kaai aika mwaiango aika rangi n raoiroi. N na rin n taabo ni motirawa ake iai ake taiani kabanea n raroanako, ake buakonikaina aika tamaroa. 24  N na keni mwanibwa ao ni moi n raan man te aba ae ianena,N na kabwatakatakai karaangan* Aikubita n nanoni waeu.’ 25  Ko tuai n ongo? E a kamani motikaki* mangkoangkoa.+ I a kamani katauraoia* mani boong ake a a tia n nako.+ N nang karokoa ngkai.+ Ane ko na onei kaawa aika nonoaki nakon taabo aika kamaroaa aika urubekebeke.+ 26  Ane a na akea korakoraia kaaia. A na maakunrang ao ni kamaamaeaki. A na riki bwa kaanga aroka n te tawaana ao uteute aika kiriin,+Kaanga uteute n taian taubuki aika bue n te angimainiku. 27  Ma I ataa raoi te tai ae ko tekateka iai, te tai ae ko otinako iai, te tai ae ko rin iai,+Ao te tai ae korakora iai unim irou,+ 28  Ibukina bwa e a roko i taningau+ unim ae korakora irou+ ao bekoraram. Mangaia ae N na kaaki au matau i bwairim ao au bwe+ i marenani wim,Ao N na kairiko ni kaokiko n te kawai are ko roko mai iai.”+ 29  “‘Ao aei te kanikina ibukim:* Ane kam na amwarake n te ririki aei n ane e rikirake i bon irouna,* ao n te kauoua n ririki kam na kana te uita* ane rikirake mai iai,+ ma n te katenua n ririki ao kam na uniki koraa ma n tai, ao kam na ununiki n ami nne ni kureebe ma ni kang uaaia.+ 30  A na karibui wakaaia rikaaki ao ni karikii uaa ni waerake te koraki ake tibun Iuta ake a reke birinakoia, ake te koraki ake a a tiku bwa nikira.+ 31  Bwa e na otinako te nikira mai Ierutarem ao naake a reke maiuia man te Maunga ae Tion. E na karaoa aei ingaingan nanon Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.*+ 32  “‘Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova ni kaineti ma uean Aturia:+ “E na aki rin n te kaawa aei+Ke ni katebea kanoan te kainikatebe nako iaiKe ni kaitaraa ma te otangaKe ni katea te nono ni buaka n ekianako.+ 33  E na oki n te kawai are e roko mai iai. E na aki rin n te kaawa aei,” bon ana taeka Iehova. 34  “N na kamanoa te kaawa aei+ ao ni kamaiua i bon ibukiu,+Ao ibukin au toro are Tawita.”’”+ 35  Ni bon te tairiki naba anne ao e a otinako ana anera Iehova ni kamateia mwaane aika 185,000 n aia kaembwa I-Aturia.+ Ngke a a utimwaaka aomata n te moaningabong, ao a a noriia maate ni kabane.+ 36  Mangaia are e a nako Tennakeriba are Uean Aturia ao e a okira Ninewe+ ma n tiku ikekei.+ 37  Ao ngke e bobaraaki teuaei n ana auti* Nitiroka are atuana, ao a a kamatea naba n te kabaang+ oin natina ake Aterammereka ma Tiaretera, ao imwina a birinako nakon te aba ae Ararata.+ Ao e a riki natina are Etaraaton+ bwa te uea n onea mwina.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “baareti.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “ni kamatauninga.”
Ebera, “a a roko i matan te tabo n otinako man te biroto.”
Ebera, “te baei.”
Ke tao, “i marenaia.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “kawain te ran aika tiki man te Naire i.”
Ebera, “karaoaki.”
Ke, “karaoia.”
Ae taekan Etekia.
Ke, “ae rikirake mani koraa aika bwaka i aontano.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “tembora.”