Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Uea 18:1-37

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Etekia, uean Iuta (1-8)

  • Taekani bwakan Iteraera (9-12)

  • E ninia Iuta Tennakeriba (13-18)

  • Te Rabetiake e kakanikoa Iehova (19-37)

18  N ana katenua n ririki n tautaeka Ootea+ are natin Eera are uean Iteraera, ao e a riki bwa te uea Etekia+ are natin te Uea are Aati.+  Bon 25 ana ririki ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon 29 te ririki. Aran tinana Abi* are natin Tekaria.+  E teimatoa ni karaoa ae eti i matan Iehova,+ n aron are e karaoia Tawita are ana bakatibu.+  Boni ngaia are e kanakoi taabo aika rietata,+ e kamaeinikuni boua aika tabu, ao e korea te kai ae tabu* ni kabwakaa.+ E kamantinta naba te naeta are te buraati are e karaoia ngkoa Mote,+ bwa a kakabueki ni kabubui karea tibun Iteraera nakon te baenne ni karokoa te tai anne, ao e araranaki bwa te bouannanti ae te naeta ae te buraati.*  E onimakina Iehova+ ae Atuan Iteraera. Bon akea n ai arona i buakoia uean Iuta ni kabane ake imwina, ke i buakoia naake imwaina.  E nimta raoi Iehova.+ E aki rairakinako man irirakina. E teimatoa ni kawakin tuua ake e anga Iehova nakoni Mote.  Ao e memena Iehova irouna. Ao e bwabwaina te wanawana n taabo ake e nako iai. E karitei nakon uean Aturia ao e rawa n toro irouna.+  E kataenikaiia naba I-Biritia+ ni karokoa Kaata ma aonona nako, man te taua n tantani nakon te kaawa ae nonoaki.*  N ana kaaua n ririki n tautaeka te Uea are Etekia ae taekan ana kaitiua n ririki n tautaeka Ootea+ are natin Eera are uean Iteraera, ao e a waerake Tiaremanetera are Uean Aturia n ekaanako Tamaria, ao e a otabwaninia.+ 10  Ao a taua+ ngke a a koro ririki aika tenua. N ana kaonoua n ririki n tautaeka Etekia ae ana karuaiwa n ririki n tautaeka Ootea are Uean Iteraera, ao e a tauaki Tamaria. 11  Ao uean Aturia e a kairiia tibun Iteraera bwa taenikai+ nako Aturia, ao e kamaekaia i Aiira ao i Abora i rarikin te karaanga ae Kotan ao n aia kaawa nako I-Miria.+ 12  E riki aei ibukina bwa a aki ongo ni bwanaan Iehova ae Atuaia, ma a teimatoa n urua ana berita, ake bwaai ni kabane ake e tua Mote are ana toro Iehova.+ A aki kan ongo ke n ongeaba. 13  N ana ka-14 n ririki n tautaeka te Uea are Etekia, ao e a waerake Tennakeriba are uean Aturia+ n ekinako kaawa ni kabane ake i Iuta aika nonoaki, ao e taui.+ 14  Mangaia are e a kanakotaeka Etekia are Uean Iuta nakon uean Aturia i Rakiti, ni kangai: “I bure. Kitanai ao tai ekainako, ao N na anganiko te bwai ane ko tuangai.” Ao uean Aturia e tuanga Etekia are Uean Iuta, te tuuaa ae 300 te tarena* n tirewa ao 30 te tarena ni koora. 15  Mangaia are e anga Etekia tirewa ni kabane ake a kona n reke n ana auti Iehova, ao ni nneni baika kakawaki ake n ana auti* te uea.+ 16  N te tai anne ao e a kanakoi* mataroa Etekia ake n ana tembora+ Iehova, ma bouani mataroa ake e boni kanimwi aoia n rabuni* Etekia are Uean Iuta,+ ao e angan uean Aturia. 17  Ao uean Aturia e kanakoa te Taretan,* te Rabatarita,* ao te Rabetiake,* ma te taanga ni buaka ae rangi ni bati mai Rakiti,+ nakon te Uea are Etekia are mena i Ierutarem.+ A waerake naakai nako Ierutarem ao a tei ni kawain te ran man te nei are mai eta, are n te kawai ae totouaki nakon ana tawaana te tia kaitiakii kunnikai.+ 18  Ngke a wewetea te uea naakai bwa e na otinako, ao e a otinako Eriakim+ are natin Irekia are te mataniwi i aoia kaaini batan te uea,* ao Tiebenaa+ are te tia koroboki, ao Ioa are natin Ataba are te tia korei mwin rongorongo. 19  Mangaia are e taku te Rabetiake nakoia: “Taiaoka ma kangai nakon Etekia, ‘E kangai ana taeka te uea ae kakannato, ae uean Aturia: “Tera ae boto iai am aki nanokokoraki?+ 20  Ko taku, ‘Bon iai au babaire ao korakorau ni buaka,’ ma bon akea uaan taeka aikai. Antai ae ko onimakinna, ngkai ko aki maaku ni karitei nakoiu?+ 21  Noria! Ko onimakina ana boutoka te kaibwabwaa ae manatua ae Aikubita,+ ae ngkana e raraia te aomata ao e a ribunako naba i nanoni baina ao n teke iai. Anne aroni Barao are uean Aikubita nakoia te koraki nako ake a onimakinna. 22  Ao ngkana kam kangai nakoiu: ‘Ti onimakina Iehova ae Atuara,’+ tiaki boni ngaia are a kanakoaki ana tabo aika rietata ao ana baonikarea iroun Etekia,+ ngke e kangai nakoia tibun Iuta ao kaain Ierutarem, ‘Kam riai ni bobaraaki i matan te baonikarea ae i Ierutarem aei’?”’+ 23  Mangaia ae taiaoka ngkai ni karaoa te kauaaba ni katuuaa aei ma au toka ae uean Aturia: N na anganiko aoti aika 2,000 ngkana ko kona ni karekeia taan toka i aoia aika tau mwaitiia.+ 24  Ko na kangaa ngkanne ni kaokaanako temanna te kowana ae te kabanea ni mangori i buakoia ana toro au toka, ngkai ko onimakina Aikubita ibukin taiani kaa ni buaka ao ibukia taan toka i aoia aoti? 25  Ao te koaua bwa akea ana kariaia Iehova ngkai I a waerake n ekaanako te tabo aei bwa N na kamauna? Bon Iehova ae kangai nakoiu: ‘Waerake n ekaanako te aba anne ao kamauna.’” 26  Ao e taku Eriakim are natin Irekia, ao Tiebenaa,+ ao Ioa, nakon te Rabetiake:+ “Taiaoka ma taetae nakoia am toro n te taetae n Aramwaike,*+ bwa ti ota iai. Tai taetae nakoira n aia taetae I-Iutaia ngkai a ongora aomata aika i aon te oo.”+ 27  Ma e taku te Rabetiake nakoia: “Tii ami toka ao ngkami ae e kanakoai au toka bwa N na taekin taeka aikai nakoimi? Tiaki bon nakoia naba mwaane akana tekateka i aon te oo akanne, ake te koraki ake a na boni kang oin nakotaaria ao ni moi n oini mimia ma ngkami?” 28  Ao e tei te Rabetiake ao e takarua n aia taetae I-Iutaia ni kangai: “Ongora n ana taeka te uea ae kakannato ae uean Aturia.+ 29  E kangai ana taeka te uea, ‘Tai kariaia Etekia bwa e na mwamwanaingkami, bwa e aki kona ni kamaiuingkami mai nanoni baiu.+ 30  Ao tai kariaia Etekia bwa e na kairingkami bwa kam na onimakina Iehova, ngkana e kangai: “E na boni kamaiuira Iehova, ao e na bon aki kanakoaki te kaawa aei nako nanoni bain uean Aturia.”+ 31  Tai ongo iroun Etekia, bwa e kangai ana taeka uean Aturia: “Karekea te raoi ma ngai ao taenikai,* ao ane e na amwarake temanna ma temanna iroumi man oin ana kai ae te kureebe, ao man oin arokana ae te biiku, ao ni moi n te ran man oin ana mwarua n ran, 32  ni karokoa ae I roko ao I kairingkami nakon te aba ae ai aron oin abami,+ ae te aba ae mena iai te uita* ma te wain ae boou, te aba ae mena iai te kariki ma nne ni kureebe, ao te aba ae a mena iai aroka aika oriwa ma aia karewe manibeeru.* Ao ane kam na maiu ao kam na aki mate. Tai ongo iroun Etekia bwa e burebureingkami ngkai e kangai, ‘E na kamaiuira Iehova.’ 33  Iai i buakoia atuaia natannaomata ae e kamaiua abana mai nanoni bain uean Aturia? 34  A nga atuan Amata+ ao Arebata? A nga atuan Tebarewaim,+ Ena, ao Iwa? A kamaiua Tamaria mai nanoni baiu?+ 35  Antai mai buakoia atuan nako aaba aika a kamaiui abaia mai nanoni baiu, ngkai e na kamaiua Ierutarem mai nanoni baiu Iehova?”’”+ 36  Ma a teimatoa ni kainabwabu aomata ao a aki taekina te taeka teuana ni kaekaa iai, bwa e tua ae kangai te uea, “Kam na tai kaekaa.”+ 37  Ma Eriakim are natin Irekia are te mataniwi i aoia kaaini batan te uea,* ao Tiebenaa are te tia koroboki, ao Ioa are natin Ataba are te tia korei mwin rongorongo, a nako ni kawara Etekia ma kunnikaia aika raeuaaki ao a tuangnga ana taeka nako te Rabetiake.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kauarerekean Abiia.
Ke, “e aranaki bwa Neutitan.”
Ae taekan taabo nako aika tao a karako kaaia ke a kau aomata.
Teuana te tarena titeboo ma 34.2 te kirokuraem. Nora Buk. B14.
Ke, “baareti.”
Ebera, “koreinako.”
Ae taekan ae e kanimwaki te koora n rabunaki iai aoia.
Ke, “te mataniwi n te taanga ni buaka.”
Ke, “te mataniwi n ana auti te uea.”
Ke, “te mataniwi ae te tia uouota ana mwangko te uea.”
Ke, “baareti.”
Ke, “te taetae n Turia.”
Ebera, “Taetae ni kakabwaia ma ngai, ao otinako nakoiu.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “baareti.”