Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Uea 17:1-41

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ootea, uean Iteraera (1-4)

  • Bwakan Iteraera (5, 6)

  • A taenikai bwa a tannako man te koaua (7-23)

  • Karokoaia ianena ni kaawan nako Tamaria (24-26)

  • A irengan aia Aro kaain Tamaria (27-41)

17  N ana ka-12 n ririki n tautaeka Aati are Uean Iuta, ao e a riki Ootea+ are natin Eera bwa uean Iteraera i Tamaria, i nanon ruaiwa te ririki.  E teimatoa ni karaoa ae buakaka i matan Iehova, ma e aki roko ni buakakaia uean Iteraera ake imwaina.  Ao e waerake Tiaremanetera are Uean Aturia n ekaanako teuaei,+ ao e a riki Ootea bwa ana toro, ao e a anganganna te angabwai.+  Ma e a ataia uean Aturia ae e irekereke Ootea ma te karitei, bwa e kanakoia taan uataeka nakon Tio are Uean Aikubita,+ ao e a aki anganga te angabwai nakon uean Aturia n aron ririki ake mai mwaina. Ao uean Aturia e kaina teuaei ao ni kabaea n te karabuuti.  E ninia te aba ni kabutaa uean Aturia ao e nako Tamaria ao e otabwaninia n ekianako i nanon tenua te ririki.  N ana karuaiwa n ririki n tautaeka Ootea, ao e a taua Tamaria uean Aturia.+ E a kairiia ngkanne tibun Iteraera bwa taenikai+ nako Aturia, ao e kamaekaia i Aiira ao i Abora i rarikin te karaanga ae Kotan+ ao n aia kaawa nako I-Miria.+  E riki aei ibukina bwa a a tia tibun Iteraera ni bure nakon Iehova ae Atuaia, are e kairiia ni kaotinakoia man te aba are Aikubita mai aani mwaakani Barao are uean Aikubita.+ A taromaurii* atua riki tabeman,+  a kakairi n aia katei natannaomata ake e kakioianako Iehova mai mwaia tibun Iteraera, ao a kakairi n aia katei uean Iteraera ake a a tia ni karaoi.  A ukeri tibun Iteraera baika aki eti iroun Iehova ae Atuaia. A teimatoa ni katei taabo aika rietata n aia kaawa ni kabane,+ ni moa man te taua n tantani nakon te kaawa ae nonoaki.* 10  A teimatoa ni katei aia boua aika tabu ao aia kai aika tabu*+ i aon nako tabuki aika rietata ao i aan nako kaai aika manguroro,+ 11  ao a kabueki karea ni kabubui n taabo aika rietata ni kabane, n aron are a karaoia natannaomata ake e kakioianako Iehova mai mwaia bwa taenikai.+ A teimatoa ni karaoi baika buakaka ni kauna Iehova. 12  A teimatoa n toro irouia bouannanti aika kamwara*+ ake e tuangia ni kangai Iehova ibukia: “Kam na tai taromauria.”+ 13  E teimatoa Iehova n anga te kauring nakoia tibun Iteraera ao tibun Iuta rinanoia ana burabeti ni kabane ma taan nori miitara,+ ni kangai: “Kam na rairaki mani kawaimi aika buakaka!+ Kawakin au kaetieti ao au moti, ni kaineti ma te tua ni kabane are I tua nakoia ami bakatibu ao are I kanakoi nakoimi rinanoia au toro aika burabeti.” 14  Ma a aki kan ongo ao a teimatoa n imanono n aron imanonoia* aia bakatibu ake a aki kaota onimakinan Iehova ae Atuaia.+ 15  A teimatoa n rawa nakon ana tua ao ana berita+ are e karaoia ma aia bakatibu, ao ana kauring ake e anga bwa te kauring nakoia,+ ao a teimatoa ni kakairi irouia bouannanti aika akea manenaia+ ao a a riki naba n akea manenaia,+ ni kakairi irouia natannaomata ake i rarikia ni kabutaa, ake e tua Iehova nakoia bwa a na aki kakairi irouia.+ 16  A teimatoa ni kitan ana tua ni kabane Iehova ae Atuaia ao a karaoi bouannanti aika biiti* aika kaao ataei aika uoman,+ ao te kai ae tabu,*+ ao a bobaraaki nakoni bwaini karawa ni kabane+ ao a toro irouni Baara.+ 17  A kabuekiia naba natiia mwaane ma natiia aine n te ai,*+ ao a kakaiwa+ ma n ukeri kanikinaeani baika tuai n riki, ao a teimatoa n anga ngaiia* nakoni karaoan ae buakaka i matan Iehova ni kaunna iai. 18  Mangaia are e a rangi n un Iehova irouia tibun Iteraera n te aro are e a kamwaawaia mai matana.+ E aki kariaia temanna bwa e na tiku, ma tii te baronga are Iuta. 19  Ao tibun Iuta a aki naba kawakin ana tua Iehova ae Atuaia,+ a nakonako naba n taiani katei ake a kakairi iai tibun Iteraera.+ 20  E rawa Iehova nakoia kanoan Iteraera ni kabane, ao e kabwainrangia ao e anga ngaiia nako nanoni baia taani kuribwai, ni karokoa ae e a bon tewenakoia mai matana. 21  E raeuaia tibun Iteraera man ana utu Tawita, ao a kaueaa Ieroboam are natin Nebata.+ Ma e rairiianako tibun Iteraera Ieroboam man irirakin Iehova, ao e karekeia n te bure ae kakaiaki. 22  Ao a teimatoa tibun Iteraera n nakonako n ana bure ni kabane Ieroboam ake e karaoi.+ A aki roko n te kitan 23  ni karokoa ae e a kamwaawaia tibun Iteraera Iehova mai matana, n aron are e taekinna rinanoia ana toro ni kabane aika burabeti.+ Mangaia are a a kairakinako tibun Iteraera mai abaia bwa taenikai nako Aturia,+ ike a a tiku iai ni karokoa te bong aei. 24  Ao uean Aturia e kairiia aomata mai Baburon, Kutu, Awa, Amata, ao Tebarewaim,+ ao e kamaekaia ni kaawan nako Tamaria n onei mwia tibun Iteraera. A abana Tamaria ao a maeka ni kaawana nako. 25  Ngke a moani maeka ikekei ao a aki maaka* Iehova. Ngaia are e a kanakoia raian Iehova nako buakoia,+ ao a tiringia tabeman mai buakoia aomata. 26  E kaongoaki uean Aturia ae kangai: “A aki ataa aron te waaki n taromauri* ibukin Atuan te aba arei natannaomata ake ko kairiia bwa taenikai ao ni manga kamaekaia ni kaawan nako Tamaria. Mangaia are e teimatoa ni kanakoia raian nako buakoia ao a kamateia, ibukina bwa akea i buakoia ae e ataa aron te waaki n taromauri ibukin Atuan te aba arei.” 27  Mangaia are e a tua uean Aturia ni kangai: “Karekea temanna mai buakoia ibonga* ake kam kairiia bwa taenikai mai ikekei, ao kaokia bwa e na maeka ikekei ao n reireinia aron te waaki n taromauri ibukin Atuan te aba arei.” 28  Mangaia are e a oki bwa e na maeka i Betaera+ temanna mai buakoia ibonga ake a kairiia bwa taenikai mai Tamaria, ao e a reireinia aroia ae a riai ni maaka* iai Iehova.+ 29  Ma a boni karaoi oin atuaia natannaomata aika kakaokoro nako, ake a katikui n aia auti n taromauri n taabo aika rietata ake a karaoi I-Tamaria. A karaoa anne natannaomata aika kakaokoro nako n aia kaawa ake a maeka iai. 30  Mangaia are a karaoa Tukotabenota rorobuakani Baburon, a karaoa Nerekara rorobuakani Kutu, a karaoa Atima rorobuakan Amata,+ 31  ao I-Awa a karaoa Nibeati ma Taretaka. Ao I-Tebarewaim a kakabuekiia natiia n te ai nakon Aterammereka ao Anammareka ake atuan Tebarewaim.+ 32  E ngae ngke a maaka Iehova, ma a rineiia ibonga ibukin taabo aika rietata mai buakoia aia aomata, ao a beku naakai ibukia n auti n taromauri ake n taabo aika rietata.+ 33  Mangaia are a maaka Iehova, ma a bon taromaurii oin atuaia, ni kaineti ma aron aia waaki n taromauri* natannaomata ake a kanakoaki mai buakoia.+ 34  A kakairi n aron aia waaki n taromauri* ake mai mwaina ni karokoa te bong aei. Akea i buakoia ae e taromauria* Iehova ao akea ae e kakairi n ana taeka, n ana moti, n te Tua, ao n te kaetieti are e anga Iehova nakoia tibun Iakoba, are e bita arana nakon Iteraera.+ 35  Ngke e karaoa te berita Iehova ma ngaiia,+ ao e tua ni kangai nakoia: “Kam na tai maakuia atua riki tabeman, ao kam na tai bobaraaki nakoia ke n toro irouia, ke n angakarea nakoia.+ 36  Ma bon Iehova ae Ngaia ae kam riai ni maakua,+ are e kairingkami ni kaotinakoingkami man te aba are Aikubita n te mwaaka ae korakora ao n te bai ae aroraki,+ ao kam riai ni bobaraaki nakoina, ao kam riai n angakarea nakoina. 37  Ao kam riai ni kakairi raoi n taai nako n taeka, ni mooti, n te Tua, ao n te kaetieti, ake e korei ibukimi,+ ao kam na tai maakuia atua riki tabeman. 38  Ao kam na tai mwanuokina te berita are I karaoia ma ngkami,+ ao kam na tai maakuia atua riki tabeman. 39  Ma kam riai ni maaka Iehova ae Atuami, bwa boni ngaia ae e na kamaiuingkami mai nanoni baia taani kairiribai nakoimi ni kabane.” 40  Ma a aki ongeaba ao a kakairi n aron aia waaki n taromauri* are mai mwaina.+ 41  Mangaia are a a maaka Iehova+ natannaomata aikai, ma a bon toro naba irouia aia bouannanti aika kaaraki. Ao natiia ma tibuia a karaoa are a karaoia aia bakatibu, ni karokoa te bong aei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “maakuia.”
Ae taekan taabo nako aika tao a karako kaaia ke a kau aomata.
Nora Nanon Taeka.
Te taeka n Ebera aei tao e irekereke ma te taeka ibukin “te nakotaari,” ao e kabonganaaki bwa te taeka ni kabuakaka.
Ebera, “a kamatoatoai roroaia n aron roroaia.”
Ke, “bouannanti aika kaburoaki n atoaki.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “kanakoia rinanon te ai.”
Ebera, “kaboonakoia.”
Ke, “taromauria.”
Ke, “katei n te Aro.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “taromauria.”
Ke, “katei n te Aro.”
Ke, “katei n te Aro.”
Ebera, “maaka.”
Ke, “katei n te Aro.”