Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Uea 15:1-38

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ataria, uean Iuta (1-7)

  • Kabanea n uea i Iteraera: Tekaria (8-12), Tiarum (13-16), Menaem (17-22), Bikaia (23-26), Bika (27-31)

  • Iotam, uean Iuta (32-38)

15  N ana ka-27 n ririki n tautaeka Ieroboam* are Uean Iteraera, ao e a riki bwa te uea Ataria*+ are natin Amatia+ are Uean Iuta.+  Bon 16 ana ririki ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon 52 te ririki. Aran tinana Iekoria ae kaain Ierutarem.  E teimatoa ni karaoa ae eti i matan Iehova, n aron are e karaoia tamana are Amatia.+  Ma a aki kanakoaki taabo aika rietata,+ ao a bon teimatoa naba aomata n angakarea ao ni kabueki karea ni kabubui n taabo aika rietata.+  Ao Iehova e karawawataa te uea ao e teimatoa n riki teuaei bwa te rebera+ ni karokoa te bong are e mate iai, ao e tiku n te auti ae kaokoro,+ ao e mataniwi i aon te auti* Iotam+ are natin te uea, ni momotiki taekaia kaain te aba.+  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Ataria+ ma bwaai ni kabane ake e karaoi, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iuta?  Ao e a wene ni motirawa Ataria i rarikia ana bakatibu,+ ao a kaiia i rarikia ana bakatibu n Ana Kaawa Tawita, ao e a riki natina are Iotam bwa te uea n onea mwina.  N ana ka-38 n ririki n tautaeka Ataria+ are Uean Iuta, ao e a riki Tekaria+ are natin Ieroboam bwa uean Iteraera i Tamaria, ao e tautaeka i nanon onoua namwakaina.  E karaoa ae buakaka i matan Iehova n aron are a karaoia ana bakatibu. E aki kitan ana bure Ieroboam are natin Nebata are e karekeia iai tibun Iteraera n te bure.+ 10  Ao e a bairea te karitei Tiarum are natin Iabeti n ekaanako teuaei ao e kamatea+ i Ibeream.+ Imwini kamatean teuaei ao e a riki bwa te uea n onea mwina. 11  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Tekaria, a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera. 12  E kakororaoaki iai ana taeka Iehova are taekinaki nakon Ieu are kangai: “Ane a na tekateka natim mwaane ni kaintokanuean Iteraera+ ni karokoa te kaaroro.”+ Ao e bon riki te aro anne. 13  E riki Tiarum are natin Iabeti bwa te uea n ana ka-39 n ririki n tautaeka Utia+ are Uean Iuta, ao e tautaeka i Tamaria i nanon teuana raoi namwakaina. 14  Ao Menaem are natini Kaari e waerake mai Tireta+ nako Tamaria ao e kamatea Tiarum+ are natin Iabeti i Tamaria. Imwini kamatean teuaei ao e a riki bwa te uea n onea mwina. 15  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Tiarum ma te karitei are e kauekea, a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera. 16  N te tai anne ao e roko Menaem mai Tireta ao e orea Tibitiaa ma aomata ni kabane ake iai ao aonona, ibukina bwa a aki uki nakoina mataroan oona. E oreia ni kabwakaa ao e bwenai birotoia aine aika bikoukou ake iai. 17  N ana ka-39 n ririki n tautaeka Ataria are Uean Iuta, ao e a riki Menaem are natini Kaari bwa uean Iteraera, ao e tautaeka i Tamaria i nanon tebwina te ririki. 18  E teimatoa ni karaoa ae buakaka i matan Iehova. E aki kitan ana bure ni kabane Ieroboam are natin Nebata are e karekeia iai tibun Iteraera n te bure,+ ni kabane ana bong. 19  Ao e roko n te aba Bura+ are Uean Aturia, ao Menaem e angani Bura 1,000 te tarena* n tirewa, bwa kabooani mwin ana boutoka teuaei ni kakorakoraa mwaakana n taua te tautaeka n uea.+ 20  Mangaia are e karekei tirewa Menaem mai Iteraera n arona n anai mairouia mwaane aika kakannato aika kaubwai.+ E angan uean Aturia kaka 50 te tiekera* n tirewa ibukin te mwaane temanna ma temanna. Ao e a rairakinako uean Aturia ao e a aki tiku n te aba. 21  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongoni Menaem+ ma bwaai ni kabane ake e karaoi, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera? 22  Ao e a kaiiaki Menaem i rarikia ana bakatibu, ao e a riki natina are Bikaia bwa te uea n onea mwina. 23  N ana ka-50 n ririki n tautaeka Ataria are Uean Iuta, ao e a riki Bikaia are natini Menaem bwa uean Iteraera i Tamaria, ao e tautaeka i nanon uoua te ririki. 24  E teimatoa ni karaoa ae buakaka i matan Iehova. E aki kitan ana bure Ieroboam are natin Nebata, are e karekeia iai tibun Iteraera n te bure.+ 25  Ao Bika+ are natin Remaria are ana mataniwi, e bairea te karitei nakon teuaei ao e kamatea i Tamaria n te taua ae nonoaki are n ana auti* te uea, ngaia ma Arekoba ao Arie. Iai raona mwaaneni Kireata aika 50, ao imwini kamatean teuaei ao e a riki bwa te uea n onea mwina. 26  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongoni Bikaia ma bwaai ni kabane ake e karaoi, a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera. 27  N ana ka-52 n ririki n tautaeka Ataria are Uean Iuta, ao e a riki Bika+ are natin Remaria bwa uean Iteraera i Tamaria, ao e tautaeka i nanon 20 te ririki. 28  E teimatoa ni karaoa ae buakaka i matan Iehova, ao e aki kitan ana bure Ieroboam are natin Nebata, are e karekeia iai tibun Iteraera n te bure.+ 29  N ana bong Bika are Uean Iteraera, ao Tikaratabiretiera+ are Uean Aturia e a ninia ao n taua Ion, Aberabetamaaka,+ Ianoa, Keteti,+ Atiora, Kireata,+ ao Kariraia, ake abaia ni kabane tibun Nabetari,+ ao e kairiia kaaina bwa taenikai nako Aturia.+ 30  Ao e kauekea te karitei Ootea+ are natin Eera n ekaanako Bika are natin Remaria, ao e oreia ma ni kamatea ao e a riki bwa te uea n onea mwina n ana ka-20 n ririki n tautaeka Iotam+ are natin Utia. 31  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongoni Bika ma bwaai ni kabane ake e karaoi, a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera. 32  N ana kauoua n ririki n tautaeka Bika are natin Remaria are uean Iteraera, ao e a riki bwa te uea Iotam+ are natin Utia+ are Uean Iuta. 33  Bon 25 ana ririki ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon 16 te ririki. Aran tinana Ierutia are natin Tatoka.+ 34  E teimatoa ni karaoa ae eti i matan Iehova, n aron are e karaoia tamana are Utia.+ 35  Ma a aki kanakoaki taabo aika rietata, ao a bon teimatoa naba aomata n angakarea ao ni kabueki karea ni kabubui n taabo aika rietata.+ Bon teuaei are katea mataroan oon ana auti Iehova are mai eta.+ 36  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Iotam ma te bwai are e karaoia, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iuta? 37  Ni boong akanne ao Iehova e a kanakoa Retin are uean Turia ma Bika+ are natin Remaria, bwa a na ekaanako Iuta.+ 38  Ao e a wene ni motirawa Iotam i rarikia ana bakatibu, ao e kaiiaki i rarikia ana bakatibu n Ana Kaawa Tawita are ana bakatibu. Ao e a riki natina are Aati bwa te uea n onea mwina.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan Ieroboam ae te kauoman.
Ae nanona, “E a Tia n Ibuobuoki Iehova.” E aranaki bwa Utia n 2Ue. 15:13; 2Ro. 26:1-23; It. 6:1; ao Tek. 14:5.
Ke, “baareti.”
Teuana te tarena titeboo ma 34.2 te kirokuraem. Nora Buk. B14.
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Ke, “baareti.”