Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Uea 13:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ieoaatia, uean Iteraera (1-9)

  • Ioati, uean Iteraera (10-13)

  • Eritai e tuoa ingaingan Ioati (14-19)

  • Maten Eritai; e uti te aomata n riina (20, 21)

  • Kakororaoan ana kabanea n taetae ni burabeti Eritai (22-25)

13  N ana ka-23 n ririki n tautaeka Ioati+ are natin Aatia+ are uean Iuta, ao e a riki Ieoaatia are natin Ieu+ bwa uean Iteraera i Tamaria, ao e tautaeka i nanon 17 te ririki.  E teimatoa ni karaoa ae buakaka i matan Iehova, ao e teimatoa n ana bure Ieroboam are natin Nebata, are e karekeia iai tibun Iteraera n te bure.+ E aki rairakinako mai iai.  Mangaia are e urarake unin Iehova+ irouia tibun Iteraera+ ao e a anga ngaiia nako nanoni bain te Uea ae Atiaera+ are uean Turia, ao nako nanoni baini Benataata+ are natin Atiaera, ni boong akanne ni kabane.  Imwina riki ao e a onnon Ieoaatia ibukin ana akoi* Iehova ao e ongo Iehova irouna, bwa e a tia n nora karawawataaia tibun Iteraera iroun uean Turia.+  Mangaia are e a karekea Iehova te tia kamaiuia+ ae e na kainaomataia mai aani bain Turia, ao a a kona tibun Iteraera ni maeka ni mwengaia n aron are mai mwaina.*  (Ma a aki kitana aia bure kaain ana utu Ieroboam are e karekeia iai tibun Iteraera n te bure.+ A teimatoa n te bure aei,* ao e teimatoa n tei te kai ae tabu*+ i Tamaria.)  Ai tii 50 nikiraia ana tia toka i aoia aoti Ieoaatia ake kaain ana taanga ni buaka, 10 ana kaa ni buaka, ao 10,000 ana tautia aika taan rianna, ibukina bwa e a tia uean Turia ni kamaunaia,+ n toutouia kaanga ai aroni bubun te tano n te tai ni kaaki kun ni uita.+  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Ieoaatia, ma bwaai ni kabane ake e karaoi ma ana mwakuri aika korakora, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera?  Ao e a wene ni motirawa Ieoaatia i rarikia ana bakatibu ao a kaiia i Tamaria,+ ao e a riki natina are Ioati bwa te uea n onea mwina. 10  N ana ka-37 n ririki n tautaeka Ioati+ are Uean Iuta, ao e a riki Ioati are natin Ieoaatia bwa uean Iteraera i Tamaria, ao e tautaeka i nanon 16 te ririki. 11  E teimatoa ni karaoa ae buakaka i matan Iehova, ao e aki kitan ana bure ni kabane Ieroboam are natin Nebata, are e karekeia iai tibun Iteraera n te bure.+ E teimatoa* i nanoni buure aikai. 12  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Ioati, ma bwaai ni kabane ake e karaoi ma ana mwakuri aika korakora, ao arona ni buakana Amatia are Uean Iuta,+ tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera? 13  Ao e a wene ni motirawa Ioati i rarikia ana bakatibu, ao e a tekateka Ieroboam*+ i aon ana kaintokanuea teuaei. Ao e kaiiaki Ioati i Tamaria i rarikia uean Iteraera.+ 14  Ngke e a mamaara Eritai+ n te aoraki are e a boni mate iai, ao e a ruo Ioati are uean Iteraera ni kawara teuaei, ao e tang i aona ao e taku: “Tamau, tamau! Ana kaa ni buaka Iteraera ma ana taan toka i aoia aoti!”+ 15  Ao e taku Eritai nakoina: “Anaa te kainikatebe ao kanoan nako te kainikatebe.” Mangaia are e anaa te kainikatebe ma kanoan nako te kainikatebe. 16  Ao e taku nakon uean Iteraera: “Taua te kainikatebe ni baim.” Mangaia are e taua ni baina, ao imwin anne e kaaki baina Eritai i aoni bain te uea. 17  Ao e taku: “Kauka te kamaama are kaitaraa mainiku.” Mangaia are e kaukia teuarei. E a taku Eritai: “Katebe!” Ngaia are e a katebe teuarei. E a taku ngkanne: “Kanoan ana kainikatebe Iehova n tokanikai,* ae kanoan te kainikatebe n tokanikai i aon* Turia! Ane ko na orea* Turia i Abeki+ ni karokoa ae ko karokoa n tokina.” 18  E reitia ni kangai: “Anai kanoan te kainikatebe,” ngaia are e anai. Imwina ao e taku nakon uean Iteraera: “Orea aontano.” Ngaia are e orea aontano teuarei tenua te tai ao e a toki naba. 19  Ao e un ana aomata te Atua ae koaua iroun teuarei ao e taku: “Ko bon riai n orea aontano nimaua ke onoua te tai! Ao ane ko na orea iai Turia ni karokoa ae ko karokoa n tokina, ma ngkai, ane ko na orea Turia tii tenua te tai.”+ 20  Imwin anne ao e a mate Eritai ao e kaiiaki. Ao iai taani kuribwai aika I-Moaba+ aika roroko n rin n te aba ni moan te ririki.* 21  Ngke a tabe mwaane tabeman ni kaiia te mwaane temanna ao a a noriia naba taani kuribwai akekei, mangaia are a waekoa ni karenakoa teuarei ni nnen Eritai ni kaweneaki ao a birinako. Ngke e boo rabwatan teuarei ma riin Eritai, ao e a maiu naba teuarei+ ao e a teirake. 22  Ao e karawawataia tibun Iteraera+ te Uea are Atiaera+ are uean Turia, ni kabane ana bong Ieoaatia. 23  Ma e karababaa Iehova ana akoi ao ana nanoanga nakoia,+ ao e kaota tabeakinaia ibukin ana berita ma Aberaam,+ Itaaka,+ ao Iakoba.+ E aki kani kamaunaia, ao e aki tewenakoia mai matana ni karokoa te bong aei. 24  Ngke e a mate te Uea are Atiaera are uean Turia, ao e a riki natina are Benataata bwa te uea n onea mwina. 25  Ao Ioati are natin Ieoaatia e anai ni kaoki mairouni Benataata are natin Atiaera kaawa ake e anai n te buaka teuaei mairoun Ieoaatia are tamana. E orea* teuaei tenua te tai Ioati,+ ao e a manga kaoki aia kaawa tibun Iteraera.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kamaraua ubun.”
Ae taekan, i nanon te rau ao te mweraoi.
Ebera, “E nakonako iai teuaei.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “nakonako.”
Ae taekan Ieroboam ae te kauoman.
Ke, “ni kakamaiu.”
Ke, “te kakamaiu n ekaanako.”
Ke, “kataenikaia.”
Ebera, “ni moan rokon te ririki,” tao n tain te abue.
Ke, “kataenikaia.”