• 1

  • Eria e taetae ni burabetina maten Aatia (1-18)

 • 2

  • E uotakirake Eria n te ukeukennanti (1-18)

   • Eritai e anaa ana kunnikai ni burabeti Eria (13, 14)

  • E kanakoraoa ranin Ieriko Eritai (19-22)

  • A kamateaki ataeinimwaanen Betaera irouia beea (23-25)

 • 3

  • Ioram, uean Iteraera (1-3)

  • E karitei Moaba nakon Iteraera (4-25)

  • E kataenikaiaki Moaba (26, 27)

 • 4

  • E kamwaita ana oera te aine ae mate buuna Eritai (1-7)

  • Ana akoi te aine ae te I-Tunem (8-16)

  • E reke natin neiei te mwaane; e mate (17-31)

  • E kauta te nati ane mate anne Eritai (32-37)

  • E kanakoraoa te tuubu Eritai (38-41)

  • E kamwaiti kariki Eritai (42-44)

 • 5

  • E katoka reberan Naaman Eritai (1-19)

  •  E a rebera Keati ae nanonrang (20-27)

 • 6

  • E kabetirakea win te tanai Eritai (1-7)

  • E kaaitaraia kaain Turia Eritai (8-23)

   • E kanorabaaki ana tabonibai Eritai (16, 17)

   • A kamatakiaki aia iango kaain Turia (18, 19)

  • Te rongo i Tamaria ae otabwaniniaki (24-33)

 • 7

  • E taetae ni burabetina tokin te rongo Eritai (1, 2)

  • E kuneaki te amwarake n aia kaembwa I-Turia (3-15)

  • E koro bukin ana taetae ni burabeti Eritai (16-20)

 • 8

  • Kaokan aban te aine ae te I-Tunem (1-6)

  • Eritai, Benataata, ao Atiaera (7-15)

  • Ioram, uean Iuta (16-24)

  • Aatia, uean Iuta (25-29)

 • 9

  • E kabiraki Ieu bwa uean Iteraera (1-13)

  • Ieu e kamatea Ioram ma Aatia (14-29)

  • E kamateaki Ietebera; a kana irikona kamea (30-37)

 • 10

  • E kamateia kaaini batan Aaba Ieu (1-17)

   • Ieu e raona Ieonataba (15-17)

  • E kamateia taan taromauria Baara Ieu (18-27)

  • Rongorongon ana tautaeka Ieu (28-36)

 • 11

  • E taua te kaintokanuea Atariia (1-3)

  • E karabaaki ni kaueaaki Ioati (4-12)

  • E kamateaki Atariia (13-16)

  • E karaoi bitaki aika raraoi Ieoiata (17-21)

 • 12

  • Ioati, uean Iuta (1-3)

  • E onobwaia te tembora Ioati (4-16)

  • A mwananga ni buaka kaain Turia (17, 18)

  • E kamateaki Ioati (19-21)

 • 13

  • Ieoaatia, uean Iteraera (1-9)

  • Ioati, uean Iteraera (10-13)

  • Eritai e tuoa ingaingan Ioati (14-19)

  • Maten Eritai; e uti te aomata n riina (20, 21)

  • Kakororaoan ana kabanea n taetae ni burabeti Eritai (22-25)

 • 14

  • Amatia, uean Iuta (1-6)

  • Te buaka ma Etom ao Iteraera (7-14)

  • Maten Ioati are uean Iteraera (15, 16)

  • Maten Amatia (17-22)

  • Ieroboam II, uean Iteraera (23-29)

 • 15

  • Ataria, uean Iuta (1-7)

  • Kabanea n uea i Iteraera: Tekaria (8-12), Tiarum (13-16), Menaem (17-22), Bikaia (23-26), Bika (27-31)

  • Iotam, uean Iuta (32-38)

 • 16

  • Aati, uean Iuta (1-6)

  • E kamarai atoia kaain Aturia Aati (7-9)

  • E katotonga aia baonikarea beekan Aati (10-18)

  • Maten Aati (19-20)

 • 17

  • Ootea, uean Iteraera (1-4)

  • Bwakan Iteraera (5, 6)

  • A taenikai bwa a tannako man te koaua (7-23)

  • Karokoaia ianena ni kaawan nako Tamaria (24-26)

  • A irengan aia Aro kaain Tamaria (27-41)

 • 18

  • Etekia, uean Iuta (1-8)

  • Taekani bwakan Iteraera (9-12)

  • E ninia Iuta Tennakeriba (13-18)

  • Te Rabetiake e kakanikoa Iehova (19-37)

 • 19

  • E ukera ana ibuobuoki te Atua Etekia rinanon Itaia (1-7)

  • E kakamaakuia kaain Ierutarem Tennakeriba (8-13)

  • Ana tataro Etekia (14-19)

  • E kaota ana kaeka te Atua Itaia (20-34)

  • E kamateia I-Aturia aika 185,000 te anera (35-37)

 • 20

  • Aorakin Etekia ao marurungina (1-11)

  • Taan uataeka mai Baburon (12-19)

  • Maten Etekia (20, 21)

 • 21

  • Manate, uean Iuta; ana katuturaraa (1-18)

   • E na kamaunaaki Ierutarem (12-15)

  • Amon, uean Iuta (19-26)

 • 22

  • Iotia, uean Iuta (1, 2)

  • Kaetieti ibukin onobwaian te tembora (3-7)

  • E kuneaki bokin te Tua (8-13)

  • E taetae ni burabetina te kabuanibwai Ureta (14-20)

 • 23

  • E karaoi bitaki aika raraoi Iotia (1-20)

  • Bukamaruan te Toa ae te Riao (21-23)

  • Bitaki riki aika raraoi ake e karaoi Iotia (24-27)

  • Maten Iotia (28-30)

  • Ieoaatia, uean Iuta (31-33)

  • Ieoiakim, uean Iuta (34-37)

 • 24

  •  Ana karitei Ieoiakim ao matena (1-7)

  • Ieoiakin,uean Iuta (8, 9)

  • Te moan taenikai nako Baburon (10-17)

  • Tetekia, uean Iuta; ana karitei (18-20)

 • 25

  • E otabwaninia Ierutarem Nebukaneta (1-7)

  • E mauna Ierutarem ma temborana; te kauoua n taenikai (8-21)

  • E rineaki Ketaria bwa te kowana (22-24)

  • E kamateaki Ketaria; a birinako aomata nako Aikubita (25, 26)

  • E kainaomataaki Ieoiakin i Baburon (27-30)