Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Timoteo 2:1-26

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Mwiokoia mwaane aika tau n te rongorongo (1-7)

  • Nanomwaaka i aani karawawata ibukin te rongorongo ae raoiroi (8-13)

  • Kabwarabwaraa te koaua n te aro ae eti (14-19)

  • Birinako mani baike a bwarui rooro n rikirake (20-22)

  • Arora nakoia taani kaaitara (23-26)

2  Mangaia ae ngkoe ae natiu,+ teimatoa ni kakorakorako rinanon te akoi ae rianako are i nanoni Kristo Iesu.  Ko na mwiokoiia mwaane aika kakaonimaki ni baike ko ongo irou, ake a boutokaaki koauaia irouia taani kakoaua aika bati,+ ao mwaane aikai a na tau n reireinia aomata tabemwaang.  Tauraoi n ibuokanibwai n te maraki,+ ngkai ana tautia ae raoiroi+ Kristo Iesu ngkoe.  Akea te aomata ae mwakuri bwa te tautia ae e katabetabea ni waaki ni bitineti* aika akea irekerekeia ma ana mwakuri n tautia, bwa e aonga ni kakukureia teuare karina arana bwa te tautia.  Ao ai aron naba taian takaakaro, e na aki katokaaki ana bau ane e kauaaba, ma tii ngkana e kauaaba n te aro ae boraoi ma tuan te takaakaro.+  E bon riai te tia ununiki ae mwakuri korakora, ni moani katoong uaanikai ake e uniki.  Iaiangoa te bae I taekinna. E na bon anganiko te Uea te ota* ni bwaai ni kabane.  Uringnga bwa e kautaki Iesu Kristo mai buakoia maate,+ ao boni kanoan Tawita,*+ n aron te rongorongo ae raoiroi are I taekinna,+  ae I maraki ibukina ao ni kabureaki ibukina bwa kaanga te tia kamwarua.+ Ma e ngae n anne, e aki kabaeaki ana taeka te Atua.+ 10  Ibukin aei, I teimatoa n nanomwaaka ni bwaai ni kabane ibukia te koraki aika rineaki,+ bwa a aonga ni karekea naba te kamaiuaki ae kona n reke rinanoni Kristo Iesu, ao te mimitong ae akea tokina. 11  E kona n onimakinaki te taeka aei: Ngkana ti a tia ni mate ma ngaia ao ti na manga maiu naba ma ngaia,+ 12  ngkana ti teimatoa n nanomwaaka ao ti na uaia naba n tautaeka ma ngaia bwa ueea,+ ngkana ti kakeaa ao e na kakeaira naba,+ 13  ngkana ti aki kakaonimaki ao e na teimatoa ngaia ni kakaonimaki, bwa e aki kona ni kakeaa aroarona ni koaua. 14  Teimatoa ni kauringia ni baikai, ao n tuangia* i matan te Atua bwa a na aki uneakin taian taeka, ae te bwai ae akea manenana naba teutana, ibukina bwa e uruana* aia onimaki akana ongora. 15  Kakorakorako ni kaotiko bwa ko tau i matan te Atua bwa te tia mwakuri ngkoe ae akea kamaamaeam n te bwai teuana, ae ko angareirei ma ni kabwarabwaraa taekan te koaua n te aro ae eti.+ 16  Ma rarawa nakon taetae aika akea uaaia aika kakeai bongani baika tabu,+ bwa ane a na karikirakea riki kaitaraan nanon te Atua taeka aikai, 17  ao ane e na butanako aia taeka n ai aron te aoraki ae te mka. A mena naba i buakoia te koraki anne Umenaio ma Bireto.+ 18  A rairakinako man te koaua mwaane aikai, n aroia n taku bwa e a tia n roko te mangauti,+ ao a a uruana aia onimaki tabeman. 19  Ma e ngae n anne, e teimatoa n nene aan te kateitei are e kawenea te Atua, ae kanikinaeaki n te taeka ae kangai, “E ataiia aika bon ana aomata Iehova,”*+ ao, “Ke a rawa nakon te buakaka aomata nako akana taboa aran Iehova.”*+ 20  Ma i nanon te auti ae bubura, ao iai naba mwangko aika karaoaki man te kai ao te kaatibu irarikini mwangko aika karaoaki man te koora ao te tirewa. Tabeua a kabonganaaki n te aro ae rine, ma tabeua n te aro ae aki rine. 21  Mangaia ae ngkana iai temanna ae kararoaa ma ake a kabonganaaki n te aro ae aki rine, ao e na riki bwa te mwangko ae e na kabonganaaki n te aro ae rine, ae katabuaki,* ae e na bongana iroun ane e na bwainna, ae katauraoaki ibukini mwakuri aika raraoi ni kabane. 22  Mangaia ae birinako mani baike a bwabwarui rooro n rikirake, ao ukoukora te raoiroi, te onimaki, te tangira, ao te rau, n ikotaki ma te koraki aika wewetea te Uea ma nanoia ae itiaki. 23  Irarikina, rarawa nakoni kaborabakau ni baba aika akea manenaia+ ngkai ko ataia bwa a karika te kauntaeka. 24  Bwa e aki riai ni kauntaeka ana toro te Uea ma e riai n nimamannei* nakoia aomata nako,+ e na tau ibukin te angareirei, e na taona nanona ngkana e karaoaki ae kairua nakoina,+ 25  ao e na arona te nimamannei n reireinia ake a rarawa.+ Tao ane a na manga anganaki rairan nanoia* iroun te Atua bwa a aonga ni kairaki nakon te atatai ae eti ibukin te koaua,+ 26  ao e na manga oki aia iango ao a na buutakinako man ana kai ni kabwaru te Riaboro, kioina ngkai a raweaki irouna bwa a na karaoa nanona.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke tao, “waakin nako te maiu ni katoabong.”
Ke, “te ataibwai.”
Kuriiti, “ana kariki Tawita.”
Kuriiti, “kaotioti raoi nakoia.”
Ke, “kamauna; kabwakaa.”
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Ke, “kaokoroaki ibukin te Atua.”
Ke, “taetae ma te akoi.”
Ke, “bitakin aia iango.”