Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Tamuera 7:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E na aki katea te tembora Tawita (1-7)

  • Te berita ma Tawita ibukin te tautaeka n uea (8-17)

  • Ana tataro ni katituaraoi Tawita (18-29)

7  Ngke e maeka te uea n oin ana auti*+ ao e a anganna Iehova te motirawa mairouia taani kairiribai nakoina ni kabane ake i rarikina,  ao e taku te uea nakon Natan+ are te burabeti: “Noria I mamaeka n te auti ae karaoaki mani kaai aika tiira,+ ma ana Ati te Atua ae koaua e mena i nanon umwanrianna aika kunnikai.”+  E kaeka ni kangai Natan nakon te uea: “Naako ao karaoi bwaai nako akana i nanom, bwa e memena Iehova iroum.”+  Ni bon te tairiki naba anne, ao e roko ana taeka Iehova iroun Natan ae kangai:  “Naako ao kangai nakon au toro are Tawita, ‘E kangai ana taeka Iehova: “E riai bwa ko na katea au auti ae N na maeka iai?+  Bwa I tuai mani maeka n te auti teuana man te bong are I kairiia iai tibun Iteraera ni kaotinakoia mai Aikubita ni karokoa te bong aei,+ ma I a mwamwaing* naba i nanon te umwanrianna ao i nanon te umwanrianna ae tabu.*+  Ni katoai taai ake I mwananga iai ma tibun Iteraera ni kabane, ao ko a tia n ongo ae I kangai iai nakon temanna mai buakoia mataniwi n aia baronga tibun Iteraera ake I rineiia bwa a na kawakinia au aomata: ‘E aera ko aki katea au auti mani kaai aika tiira?’”’  Mangaia ae ko na kangai nakon au toro are Tawita, ‘E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka:* “I anaiko ngkoa man taian tawaana mani kawakinan te nanai,+ bwa ko na riki bwa te tia kairiri i aoia au aomata aika tibun Iteraera.+  Ao N na memena iroum n taabo ake ko nako iai,+ ao N na kamaunaia* taani kairiribai nakoim ni kabane mai mwaim,+ ao N na kakannatoa aram,+ n aron araia mwaane aika kakannato i aon te aba. 10  N na rinea aia tabo au aomata aika tibun Iteraera ao ni kamaekaia iai, ao a na maeka iai ao n aki manga kakiriweaki, ao a na aki manga karawawataaki irouia aomata aika buakaka n aron are a karaoia n taai aika nako,+ 11  man te bong are I rineiia iai taani motikitaeka+ i aoia au aomata aika tibun Iteraera. Ao N na anganiko te motirawa mairouia taani kairiribai nakoim ni kabane.+ “‘“Ao e tuangko naba Iehova bwa e na karaoa batam* Iehova.+ 12  Ngkana a a roko n tokina am bong,+ ao ko a wene ni motirawa i rarikia am bakatibu, ao N na kateirakea kanoam* imwim, ae bon oin natim,* ao N na kateimatoa ana tautaeka n uea.+ 13  Boni ngaia ae e na katea te auti ibukin arau,+ ao N na kateimatoa n aki toki te kaintokanuea n ana tautaeka n uea.+ 14  N na riki bwa tamana, ao ngaia e na riki bwa natiu.+ Ngkana e karaoa ae kairua, ao N na boaia n aia kai mwaane ao n aia oro natiia aomata.*+ 15  E na aki anaaki mairouna au tangira ae koaua* n aron are I anaia mairoun Tauro,+ are I rawa nakoina ibukim. 16  E na teimatoa n aki toki batam ao am tautaeka n uea i matam, ao e na teimatoa am kaintokanuea n aki toki.”’”+ 17  Ao Natan e tuanga Tawita taeka aikai ni kabane ao te miitara aei ni kabane.+ 18  Ao e rinnako te Uea are Tawita ao e tekateka i matan Iehova ao e taku: “Te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ai bon antai ngai? Ao kaanga tera batau ngkai ko karaoa ae rangi ni bati ibukiu?+ 19  Kaanga ai aron ae e aki tau aei te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, bwa ko taekina naba batan am toro ni karokoa taai aika kiriaria rokoia, ao bon te kaetieti* aei ibukia botannaomata ni kabane, ngkoe ae te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova. 20  Tera ae e kona n taekinna riki am toro ae Tawita, ngkai ko bon ataa raoi arou,+ ngkoe ae te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova? 21  Ko karaoi bwaai aika korakora aikai ni kabane ibukin am taeka ao ibukin nanom,* ao ko kaotiotii nakon am toro.+ 22  Anne bukina ae ko boni kakannato iai ni koaua,+ ngkoe ae te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova. Akea temanna ae ai arom,+ ao akea riki te Atua bwa tii ngkoe,+ ao a kakoauaa raoi anne bwaai nako aika ti ongo n taningara. 23  Ao te natannaomata raa n te aonnaba ae ai aroia am aomata aika tibun Iteraera?+ Ko nako ngkoe ae te Atua ni manga kabooia bwa am aomata,+ ao ko karekea atongan aram+ n arom ni karaoi mwakuri aika kamimi ma ni kakamaaku ibukia.+ Ko kakioianako natannaomata ma atuaia ibukia am aomata ake ko a manga kabooia nakoim mai Aikubita. 24  Ko karaoiia am aomata aika tibun Iteraera bwa am aomata aika ko rineiia n aki toki,+ ao ko riki bwa Atuaia ngkoe ae Iehova.+ 25  “Ao ngkai ngkoe ae Iehova ae te Atua, kakororaoa n aki toki te berita are ko karaoia ni kaineti ma am toro ao batana, ao ko bia karaoa are ko a tia ni beritanna.+ 26  E bia karietataaki aram n aki toki+ bwa a aonga ni kangai aomata, ‘Iehova ae Atuaia taanga ni buaka bon Atuan Iteraera,’ ao e bia kateimatoaaki batan Tawita ae am toro i matam.+ 27  Bwa ko a tia ngkoe ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka ae Atuan Iteraera, ni karaoa te kaotioti nakon am toro ni kangai, ‘N na katea batam.’*+ Anne bukina ae e ninikoria* iai am toro n tataroa te tataro aei nakoim. 28  Ao ngkai te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, bon te Atua ae koaua ngkoe, ao a koaua am taeka,+ ao ko a bon tia ni beritani baika raraoi aikai nakon am toro. 29  Mangaia ae ko bia kukurei ni kakabwaiaa batan am toro ao e bia teimatoa i matam n aki toki.+ Bwa ko a tia ni berita ngkoe ae te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ao e bia kakabwaiaaki n aki toki batan am toro, n am kakabwaia.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “baareti.”
Ebera, “nanakonako.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, “koreianako.”
Ke, “am utu bwa ueea.”
Ebera, “am kariki.”
Ebera, “temanna ae e na otinako mai nanom.”
Ke tao, “Atam.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “tua.”
Ke, “ni kaineti ma am kantaninga.”
Ke, “te utu n uea.”
Ebera, “e reke nanon.”