Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Tamuera 5:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kaueaan Tawita i aoia tibun Iteraera ni bane (1-5)

  • Kataenikaian Ierutarem (6-16)

    • Tion, Ana Kaawa Tawita (7)

  • E kataenikaiia I-Biritia Tawita (17-25)

5  Imwina riki ao a a bane n roko aia baronga tibun Iteraera iroun Tawita i Eberon+ ao a taku: “Noria! Boni ngaira riim ao irikom.*+  N taai aika nako, ngke e uea i aora Tauro, ao boni ngkoe ae ko kaiririia tibun Iteraera n aia buaka.*+ Ao e taku Iehova nakoim, ‘Ko na kawakinia au aomata aika tibun Iteraera ngkai kaanga tiibu ngaiia, ao ko na riki bwa te tia kairiri i Iteraera.’”+  Mangaia are a bane n roko aia unimwaane tibun Iteraera iroun te uea i Eberon, ao e karaoa te berita te Uea are Tawita ma ngaiia+ i Eberon i matan Iehova. Ao a kabira Tawita bwa te uea i Iteraera.+  Bon 30 ana ririki Tawita ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i nanon 40 te ririki.+  E tautaeka i nanon 7 te ririki ao 6 namwakaina i aon Iuta i Eberon, ao e tautaeka i nanon 33 te ririki i Ierutarem+ i aon Iteraera ao Iuta ni kabutaa.  Ao e nako te uea ma ana rorobuaka nako Ierutarem n ekiianako I-Iebuti+ ake a maeka n te aba. A kakanikoa Tawita ni kangai: “Ko na bon aki kona n rin ikai! A a kakionakoko naba mataki ma mwauku.” A iango ni kangai: ‘E na bon aki kona n rin ikai Tawita.’+  Ma e ngae n anne, e taua te kaawa ae nonoaki ae Tion Tawita, ae e a riki ngkai bwa Ana Kaawa Tawita.+  Mangaia are e taku Tawita n te bong anne: “A riai akana buakania I-Iebuti n rinanoni kawain te ran bwa a na oreiia ‘akana mwauku ma akana mataki,’ akana riribaa Tawita!” Anne bukina ae e taekinaki iai ae kangai: “E na aki kona n rin n te auti ane e mataki ma ane e mwauku.”  Ao e maeka Tawita n te kaawa ae nonoaki, ao e aranaki* bwa Ana Kaawa Tawita. E kateitei Tawita ni kabutaa man te Miro*+ nako nanona.+ 10  Ngaia are e a ririkirake kakannaton Tawita,+ ao e memena irouna Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.+ 11  E kanakoia taan uataeka Iram+ are Uean Turo nakon Tawita, n ikotaki naba ma kaai aika tiira,+ taani mwakuria te kai, taani mwakuria te atibu ibukini katean taian oo, ao a a katea ana auti* Tawita.+ 12  Ao e a ataia Tawita ae e a tia Iehova ni kamatoaa raoi bwa te uea i aon Iteraera,+ ao ni karietataa ana tautaeka n uea+ ibukia Ana aomata aika tibun Iteraera.+ 13  E a karekeia riki buuna ni kewe*+ ma buuna Tawita i Ierutarem imwin rokona mai Eberon. Ao a bungiaki riki natin Tawita aika mwaane ma aine.+ 14  Aikai araia natina ake a bungiaki i Ierutarem: Tiammua, Tiobaba, Natan,+ Toromon,+ 15  Iba, Eritua, Nebeki, Iabia, 16  Eritiama, Eriata, ao Eribereta. 17  Ngke a ongo I-Biritia ae e a tia Tawita ni kabiraki bwa te uea i aon Iteraera,+ ao a roko I-Biritia ni kabane bwa a na ukoukora Tawita.+ Ngke e ongo Tawita, ao e ruo rikaaki nakon te nono.+ 18  Ao a roko I-Biritia ao a uamaenako n te Mwarua* ae Rebaim.+ 19  Ao Tawita e a titirakina Iehova+ ni kangai: “E riai bwa N na waerake n ekiianako I-Biritia? Ko na anga ngaiia nako nanoni baiu?” Ao e taku Iehova nakon Tawita: “Naako waerake, bwa N na bon anga I-Biritia nako nanoni baim.”+ 20  Mangaia are e roko Tawita i Baaraberatim, ao e kamateia ikekei Tawita. Ao e taku: “E a tia Iehova n uruia imwaiu taani kairiribai nakoiu,+ n ai aroni kabwangabwangaan te oo n te ran.” Anne bukina ae e arana iai te tabo arei bwa Baaraberatim.*+ 21  Ao I-Biritia a kitan aia bouannanti ikekei, ao a uotiinako Tawita ma ana rorobuaka. 22  Imwina riki ao a a manga waerake naba I-Biritia ao a a uamaenako n te Mwarua* ae Rebaim.+ 23  Ao Tawita e titirakina Iehova, ma E taku: “Tai waerake ni kainetiia, ma katobibi n nako bukia ao ko a aerake naba n ekiianako i moan aroka aika taiani baka. 24  Ao ngkana ko ongongo bukibukin nakonakoia i taberan aroka aika taiani baka, ao tai tabwara ma waaki, bwa e a tia Iehova n otinako imwaim n oreiia kaain aia taanga ni buaka I-Biritia.” 25  Mangaia are e karaoa Tawita are e tua Iehova nakoina, ao e oreiia I-Biritia+ mai Keeba+ ni karokoa Ketera.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “am koraki aika bon raraam.”
Ebera, “teuare kaiririia tibun Iteraera n otiotinako ao n riirin.”
Ke tao, “ao e aranna.”
Te taeka n Ebera ae nanona “kanoaaki.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “baareti.”
Nora Nanon Taeka, “Buu ni kewe.”
Ke, “te Tabo ae Aoraoi ae Mena n te Mwarua.”
Ae nanona, “Te Mataniwi n te Raeuaaki.”
Ke, “te Tabo ae Aoraoi ae Mena n te Mwarua.”