Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Tamuera 3:1-39

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E rikirake korakorani batan Tawita (1)

  • Natin Tawita mwaane (2-5)

  • E nako Abenera nakon Tawita (6-21)

  • Ioaba e kamatea Abenera (22-30)

  • Tawita e tanginiweneia Abenera (31-39)

3  E reitinako te buaka i marenaia kaaini batan Tauro ao kaaini batan Tawita, ao e a ririkirake ni korakora Tawita,+ ma a ririkirake ni mamaara kaaini batan Tauro.+  N te tai anne ao a bungiaki i Eberon natin Tawita aika mwaane.+ Ana karimoa bon Amnon+ mairoun Ainoam+ are te I-Ietireera.  Ana kauoman boni Kireaba mairoun Abikaira+ are buun Nabara are te I-Karemera, ao te kateniman bon Abetarom+ are natini Maaka are natin Taremai+ are ueani Keturi.  Te kaaman bon Atoniia+ are natin Akita, ao te kaniman bon Tebatia are natin Abitara.  Te kaonoman bon Iteream mairouni buun Tawita ae Ekera. A bungiaki natin Tawita aikai i Eberon.  Ngke e waakinako te buaka i marenaia kaaini batan Tauro ao kaaini batan Tawita, ao e teimatoa Abenera+ ni karikirakea mwaakana ni batan Tauro.  Ao iai buun Tauro ni kewe* ae arana Ritiba,+ ae natin Aia. Imwina riki ao e a taku Itiboteta+ nakon Abenera: “E aera ngkai ko wene n taanga ma buun tamau ni kewe?”+  E rangi n un Abenera n ana taeka Itiboteta aikai ao e taku: “Kamean Iuta ngai ae akea uaau? I a tia ni kaotiota te tangira ae koaua* ni karokoa te bong naba aei nakoia kaaini batan Tauro are tamam, ao nakoia tarina ma raoraona, ao I aki roko n te kamwaneko nako nanoni bain Tawita, ma n te bong aei ao ko a bukinai n te bure ni kaineti ma te aine.  Ke e karaoa anne te Atua nakon Abenera ao ni kamwaitia riki, ngkana I aki karaoa te bwai ibukin Tawita are e a tia Iehova n taetae n tuea iai nakoina:+ 10  ae kamwaingan te tautaeka n uea mani batan Tauro ao katean ana kaintokanuea Tawita i aon Iteraera ao Iuta, mai Tan nako Beerateba.”+ 11  E a aki kona ni manga taekina riki te taeka teuana ni kaekaa iai Abenera, bwa e a maakua.+ 12  E aki tabwara Abenera ma e a kanakoia naba taan uataeka nakon Tawita ni kangai: “Antai ana bwai te aba?” Ao e reitia ni kangai: “Karaoa te berita ma ngai, ao N na karaoa ae I kona* ni kairiia tibun Iteraera ni kabane nakon am itera.”+ 13  Ao e kaeka ni kangai: “E raoiroi! N na karaoa te berita ma ngkoe. Ma tii teuana te bwai ae I kan tuangko bwa ko na aki kataia n nora matau ma tii ngkana ko kaira Mikara+ are natin Tauro, ngkana ko nakomai ni kawarai.” 14  Ao e kanakoia taan uataeka Tawita nakon Itiboteta+ are natin Tauro ni kangai: “Ko na anganai buu are Mikara are I kabae ngkoa ma ngaia n 100 kunin taboni mwaaneia I-Biritia.”+ 15  Mangaia are e kanaanako Itiboteta bwa e na anaaki neiei mairouni buuna are Baretiera+ are natin Raiti. 16  Ma e rianna buun neiei n iriria ao n ririmwina n tangitang ni karokoa Baurim.+ E taku ngkanne Abenera nakon teuaei: “Naako oki!” Ai ngaia are e a oki. 17  N te tai anne ao e kanakotaeka Abenera nakoia aia unimwaane tibun Iteraera ni kangai: “N taai aika nako ao kam a tia n ukoukora kaueaan Tawita i aomi. 18  Mangaia ae waaki ngkai bwa e taku Iehova nakon Tawita, ‘Ni bain Tawita ae au toro+ ao N na boni kamaiuia iai au aomata aika tibun Iteraera mai nanoni baia I-Biritia, ao mai nanoni baia aiaia ni kabane.’” 19  Ao e taetae naba Abenera nakoia tibuni Beniamin.+ Imwina ao e a nako Abenera bwa e na taetae nakon Tawita n tii ngaiia i Eberon, bwa e na tuangnga te baere a boraoi n iango iai tibun Iteraera ao tibuni Beniamin ni kabane. 20  Ngke e a roko Abenera iroun Tawita i Eberon ma mwaane aika 20, ao e karaoa te baka n amwarake Tawita ibukin Abenera ao ibukia mwaane ake raona. 21  E taku ngkanne Abenera nakon Tawita: “Kariaia bwa N na nako n ikotiia tibun Iteraera ni kabane nakon au toka ae te uea, bwa a aonga ni karaoa te berita ma ngkoe, ao ko na riki bwa te uea i aoni bwaai nako ake ko tangiri.” Ao Tawita e kanakoa Abenera, ao e touaanako kawaina ma te rau. 22  Ao a a tibwa oki ana toro Tawita ma Ioaba man te buaka ni kuribwai, ao a uotii rikaaki konaia aika mwaitikurikuri. Ao ai akea Abenera i rarikin Tawita i Eberon bwa e a tia ni kanakoa bwa e na touaanako kawaina ma te rau. 23  Ngke e a roko Ioaba+ ma kaain te taanga ni buaka ni kabane ake raona, ao e kaongoaki ae kangai Ioaba: “E roko Abenera+ are natin Nera+ iroun te uea, ao e kanakoa bwa e na touaanako kawaina ma te rau.” 24  Ao e rin Ioaba nakon te uea ao e taku: “Tera ae ko karaoia? Ngaia e roko ikai Abenera ni kawariko, ao e aera ngkai ko kanakoa bwa e na nako n akea ana kangaanga? 25  Ko bon ataa Abenera are natin Nera! E roko ikai bwa e na mwamwanaiko bwa e na atai kawaim nako ao n nori bwaai ni kabane aika ko karaoi.” 26  Ao Ioaba e kitana Tawita ao e kanakoia taan uataeka bwa a na rimwin Abenera, ao a kairia n oki man te mwarua n ran are Tiira, ma e aki ataa te baei Tawita. 27  Ngke e a oki Abenera nako Eberon,+ ao e kairia Ioaba n rin ni mataroan te oo ni kaokoroa bwa e na taetae ma ngaia n tii ngaiia. Ma e ewara birotona ikekei ao e mate.+ Aei bon ibukin tiringan* tarina are Ataera.+ 28  Ngke e a ongo te baei Tawita imwina riki, ao e taku: “Akea au bure ma ana bure au tautaeka n uea i matan Iehova n aki toki, ni kaineti ma katutuan raraan+ Abenera are natin Nera. 29  E bia oki nako aon atun Ioaba+ ao nako aoia kaaini batan tamana ni kabane. E bia rereke i buakoia kaaini batan Ioaba, mwaane aika karawawataaki n te bae waanako mairouia,+ ke aomata aika rebera,+ ke mwaane aika kabongana te kai ni waewae,* ke akana bwaka n te kabaang, ke akana akea kanaia!”+ 30  Ao Ioaba ma tarina are Abitiai+ a tiringa Abenera+ ibukina bwa e kamatea tariia are Ataera n te buaka+ i Kibeon. 31  E taku ngkanne Tawita nakon Ioaba ao aomata nako ake raona: “Raeuai ami kunnikai ao kabaea te raerobwa* i aomi ao tanginiwenei ibukin Abenera.” Ao e nakonako te uea are Tawita i akun te kai n tabetabe are e uotaki iai te mate. 32  A kaiia Abenera i Eberon, ao e tang te uea n takarua n ruanimaten Abenera, ao a bane n tang aomata. 33  E anene n tanginiwenei te uea ibukin Abenera ao e taku: “E riai bwa e na mate Abenera n aroni maten te aomata ae nanobaba? 34  A aki kabaeaki baim,Ao a aki mena waem ni bwaai ni kabaewae.* Ko bwaka n ai aron te aomata ae bwaka imwaia te koraki aika taani bure.”*+ Mangaia are a a manga bane naba n tang aomata ibukin teuaei. 35  Imwina riki ao a a bane n roko aomata n angan Tawita te amwarake ibukini kabebetean nanona,* ngkai e boni ngaina naba, ma e taetae n tuea Tawita ni kangai: “E bia karaoa te aro aei te Atua nakoiu ao ni kamwaitia riki ngkana I katoonga te amwarake ke te bwai naba teuana imwaini bungin taai!”+ 36  A bane aomata n ataa te bwai ae riki ao a boraoi n iango ma te baere e karaoia te uea. A bane ni kukurei aomata ni bwaai nako ake e karaoi te uea. 37  Mangaia are a ataia n te bong anne aomata ni kabane ma tibun Iteraera ni kabane, bwa e aki bukintaeka te uea ni kamatean Abenera are natin Nera.+ 38  E taku ngkanne te uea nakoia ana toro: “Kam aki ataia ae e a bwaka te toka ao te mwaane ae kakannato n te bong aei i Iteraera?+ 39  I a mamaara n te bong aei e ngae ngke I a tia ni kabiraki bwa te uea,+ ao a a korakora riki nakoiu+ ngkai mwaane aikai aika natin Teruia.+ Ke e kabooa Iehova mwin ana mwakuri te tia karaoa ae buakaka ni kaineti ma buakakana.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka, “Buu ni kewe.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, “ao noria! e mena baiu iroum.”
Ebera, “ibukin raraan.”
Tao e kaineti nakon te mwaane ae mwauku ae riai ni karaoa te mwakuri n aine.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “ae te buraati.”
Ebera, “natin te buakaka.”
Ke, “amwarake n tanginiwenei.”