Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Tamuera 24:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana bure Tawita n te wareaomata (1-14)

  • Mateia 70,000 n te aoraki ae kamamate (15-17)

  • E katea te baonikarea Tawita (18-25)

    • A riai ni kabooaki taiani karea (24)

24  Ao e a manga urarake naba unin Iehova irouia tibun Iteraera,+ ngke e kauekeaki nanon Tawita iroun temanna bwa e na ekiianako, ni kangai: “Naako, warekiia+ tibun Iteraera ao tibun Iuta.”+  Mangaia are e taku te uea nakon Ioaba+ are te mataniwi n te taanga ni buaka, are raona: “Taiaoka ma naako ribuakoia aia baronga nako tibun Iteraera, mai Tan ni karokoa Beerateba,+ ao korei araia aomata bwa I aonga n atai mwaitiia.”  Ma e taku Ioaba nakon te uea: “Ke e kamwaitiia aomata 100 te tai Iehova ae Atuam, ao ke a nora anne matan au toka ae te uea, ma e aera ngkai e kani karaoa anne au toka ae te uea?”  Ma e tokanikai ana taeka te uea i aon Ioaba ma mataniwin nako te taanga ni buaka. Mangaia are e a otinako Ioaba ma mataniwin nako te taanga ni buaka mai matan te uea, bwa a na korei araia tibun Iteraera.+  A rinanon te Ioretan nakon iterana are teuana ao a kaembwa i Aroera,+ i angaatain* te kaawa, i nukan te mwarua, ni kaineta abaia tibuni Kata, ao ni kaineta Iatera.+  Imwin anne ao a mwananga nako Kireata+ ao te aba ae Tatimoteti, ao a reitinako nako Taniaan ao a mwananga ni katobibi nako Titon.+  Ao a nakon te kaawa ae nonoaki ae Turo+ ma aia kaawa ni kabane taian Iwaite+ ma tibuni Kanaan, ao n tokina a a roko i Beerateba+ n te Nekebo*+ are i aban Iuta.  Mangaia are a rinanon aaba ni kabane ao a roko i Ierutarem imwini banen ruaiwa namwakaina ao 20 te bong.  E a anga ngkai Ioaba nakon te uea mwaitiia aomata ake a koreaki araia. Botani mwaitiia tibun Iteraera bon 800,000 taani buaka aika uakabaang, ao mwaane aika tibun Iuta bon 500,000.+ 10  Ma e a rawawata nanon* Tawita+ imwini warekaia aomata. E taku ngkanne Tawita nakon Iehova: “I bon rangi ni bure+ ni karaoan aei. Ao ngkai Iehova taiaoka ma kabwaraa ana bure am toro,+ bwa I a tia ni karaoa te aro ae rangi n nanobaba.”+ 11  Ngke e a uti Tawita n te ingabong, ao e a roko ana taeka Iehova irouni Kata+ are te burabeti are ana tia nori miitara Tawita, ae kangai: 12  “Naako ao kangai nakon Tawita, ‘E kangai ana taeka Iehova: “I anganiko tuuaa aika tenua. Ko na rinea teuana ae N na karokoa i aom.”’”+ 13  Mangaia are e rin Kata nakon Tawita ao e tuangnga ni kangai: “A na roko ririki n rongo aika itiua i aon abam?+ Ke ko na birinako i nanon tenua namwakaina mairouia taani kakaaitarako ngkana a kaeko?+ Ke e na roko te aoraki ae kamamate i abam i nanon tenibong?+ Iangoa raoi ngkai te bwai ae N na kaekaa iai Teuare kanakomaiai.” 14  Mangaia are e taku Tawita nakoni Kata: “E rangi ni karawawata irou. Taiaoka ma ti bia bwaka nako nanoni bain Iehova+ bwa e korakora ana nanoanga,+ ma tai kariaia bwa N na bwaka nako nanoni bain te aomata.”+ 15  Ao e kanakoa te aoraki ae kamamate+ Iehova nako aoia tibun Iteraera man te ingabong ni karokoa te tai are e a tia ni baireaki, n te aro are a a mate +aomata aika 70,000 mai Tan ni karokoa Beerateba.+ 16  Ngke e arora baina te anera nako Ierutarem bwa e na kamauna, ao e a manga uringaaba* Iehova ibukin te rekenikai arei,+ ao e taku nakon te anera are karokoa te kamaunanakoaki i buakoia aomata: “E a tau! Ani kabwakaa ngkanne baim.” E a uakaan ana anera Iehova ma ana tabo ni kaaki kun ni uita Arauna+ are te I-Iebuti.+ 17  E taku Tawita nakon Iehova ngke e nora te anera are kamateia aomata: “Boni ngai ae I bure ao boni ngai ae I karaoa ae kairua, ao tera ae a karaoia tiibu aikai?+ Taiaoka ma ke e ekainako baim ma kaaini batan tamau.”+ 18  Mangaia are e rin Kata nakon Tawita n te bong anne ao e taku nakoina: “Naako waerake, ao katea te baonikarea ibukin Iehova n ana tabo ni kaaki kun ni uita Arauna are te I-Iebuti.”+ 19  Mangaia are e waerake Tawita n ana taeka Kata, n aron are e tua Iehova. 20  Ngke e taraa naano Arauna ao e nora te uea ma ana toro ni waerake nakoina, ao e a otinako naba ngkekei Arauna ao e katorobubua ni bobaraaki i aontano nakon te uea. 21  E titiraki ni kangai Arauna: “E aera ngkai e a roko au toka ae te uea nakon ana toro?” E kaeka ni kangai Tawita: “Bwa N na kabooa te tabo ni kaaki kun ni uita mairoum, bwa N na katea iai te baonikarea nakon Iehova, bwa e aonga n toki te rekenikai ae kamamate nakoia aomata.”+ 22  Ma e taku Arauna nakon Tawita: “Ke e anaia au toka ae te uea ao ni kareana iai te bwai ae e taku bwa e raoiroi irouna.* Ao aikai kaao ibukin te karea ni kabuekaki ao te kaa ni kaaki kun ni uita ae katikitikaki, ao bwaai ni mwakuri ibukin te kao ao te aia. 23  E anga baikai ni kabane Arauna nakon te uea.” Ao e taku Arauna nakon te uea: “Ke e akoiko Iehova ae Atuam.” 24  Ma e taku te uea nakon Arauna: “Tiaki ngaia anne, I riai ni kabooa mairoum ni boona. N na aki anga taiani karea ni kabuekaki nakon Iehova ae Atuau ni baika I aki kabooi.” Mangaia are e kabooa te tabo ni kaaki kun ni uita ma kaao Tawita n 50 te tiekera* n tirewa.+ 25  Ao e katea te baonikarea+ Tawita nakon Iehova ikekei, ao e kareani karea ni kabuekaki ma karea n raoi. Ao e mutiakina aia bubutii Iehova ibukin te aba,+ ao e a toki te rekenikai arei nakoia tibun Iteraera.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “maiakin.”
Ke, “Maiaki,” ae taekani maiakin te Aba ni Berita.
Ke, “mataniwin nanon.”
Ke, “nanokawaki.”
Ebera, “te bwai ae raoiroi i matana.”
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.