Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Tamuera 2:1-32

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tawita, te uea i Iuta (1-7)

  • Itiboteta, te uea i Iteraera (8-11)

  • Te buaka i marenani batan Tawita ma Tauro (12-32)

2  Imwin anne ao Tawita e titirakina Iehova+ ni kangai: “E riai bwa N na waerake nakon teuana mai buakoni kaawa ake i Iuta?” E taku Iehova nakoina: “Waerake.” E titiraki ngkanne Tawita: “N na nako nakea?” E kaeka ni kangai: “Nako Eberon.”+  Mangaia are e nako ikekei Tawita ma buuna ake uoman, are Ainoam+ are te I-Ietireera ao Abikaira+ are buun Nabara are te I-Karemera.  E kairiia naba rorobuaka ake raona Tawita,+ ma kaaini bataia n tatabemania nako, ao a maeka ni kaawa ake i rarikin Eberon.  Ao a roko mwaane aika tibun Iuta ao a kabira Tawita ikekei bwa te uea i aoia tibun Iuta.+ A tuanga Tawita ni kangai: “Boni mwaanen Iabetikireata ake a kaiia Tauro.”  Mangaia are e kanakoia taan uataeka Tawita nakoia mwaanen Iabetikireata ao e taku nakoia: “E bia kakabwaiaingkami Iehova bwa kam kaotiota te tangira ae koaua* nakon ami toka are Tauro, n aromi ni kaiia.+  E bia kaotiota te tangira ae koaua* ma te kakaonimaki Iehova nakoimi. N na akoingkami naba ngai ibukina bwa kam karaoa te baei.+  Mangaia ae kakorakorai ngkai baimi ao kam na riki bwa mwaane aika kam ninikoria, bwa e a mate ami toka are Tauro, ao a a tia tibun Iuta ni kabirai bwa te uea i aoia.”  Ma Abenera+ are natin Nera, are mataniwin ana taanga ni buaka Tauro, e a tia n anaa natin Tauro are Itiboteta,+ ao e mwananga ma ngaia nako Maanaim+  ao e kateia bwa te uea i aoni Kireata,+ i aoia taian Aturaite, I-Ietireera,+ ao i aon Eberaim,+ Beniamin, ao Iteraera ni kabutaa. 10  Bon 40 ana ririki Itiboteta are natin Tauro ngke e uea i aon Iteraera, ao e tautaeka uoua te ririki. Ma e ngae n anne, a boutokaa Tawita tibun Iuta.+ 11  Ana tai* Tawita n uea i Eberon i aoia tibun Iuta bon itiua te ririki ao onoua namwakaina.+ 12  Imwina riki ao e a otinako mai Maanaim+ Abenera are natin Nera ao ana toro nako Itiboteta are natin Tauro, ao a nako Kibeon.+ 13  E otinako naba Ioaba+ are natin Teruia+ ma ana toro nako Tawita ao a kaitiboo ma ngaiia n te nei are i Kibeon. A tekateka te korakina n iteran te nei mai ikai, ao ake te korakina n iteran te nei mai ikekei. 14  N tokina ao e a taku Abenera nakon Ioaba: “Ke a teirake rorobuaka n ataei bwa a na boo* i matara.” E kaeka Ioaba ao e taku: “Ke a teirake.” 15  Mangaia are a teirake ao a mwananga, ao mwaitiia bon 12 ibukia tibuni Beniamin ma natin Tauro are Itiboteta, ao 12 mai buakoia ana toro Tawita. 16  A taui atuia i marenaia ao e arora ana kabaang temanna ma temanna n ewara iai rarikin aiana, ao a a bwaka ni kabane. Mangaia are e aranaki te tabo arei bwa Erekataaturim, are i Kibeon. 17  E rangi ni korakora te boo n un are e waaki n te bong arei, ao n tokina a a boni konaaki Abenera ma mwaane ake tibun Iteraera i mataia ana toro Tawita. 18  Ao a mena naba ikekei natin Teruia mwaane ake teniman,+ ake Ioaba,+ Abitiai+ ao Ataera.+ Ao a birimwaaka waen Ataera n ai aron te katere* n te tawaana. 19  Ao Ataera e kaea Abenera, ao e aki kan rairaki nakon te angaatai ke nakon te angamaing ngke e kaea Abenera. 20  Ngke e tanrikaaki Abenera ao e titiraki ni kangai: “Boni ngkoe anne Ataera?” ao e kaeka ni kangai, “Eng, boni ngai.” 21  Ao e taku Abenera nakoina: “Rairaki nakon ataim ke maingim ao taua temanna te rorobuaka n ataei ao anai ana bwai bwa am bwai.” Ma e aki kani katoka kaeana Ataera. 22  Mangaia are e a manga taku riki Abenera nakon Ataera: “An tai kaeai. E aera bwa N na kamateko? N na kangaa n tarai matan Ioaba are tarim?” 23  Ma e bon rawa naba n tei, mangaia are e a ewara birotona Abenera ni bukin te kainiwai,+ ao e otinako te kainiwai mai nukana, ao e bwaka ikekei ao e mate n te tabo arei. Ao aomata nako ake a roko n te tabo are e bwaka ao ni mate iai Ataera, a tei ao a motirawa iai. 24  Ao a nako Ioaba ma Abitiai ni kaea Abenera. Ngke e a bung taai ao a a roko n te tabuki ae Amma, ae kaitaraa Kia, ni kawain rereuani Kibeon. 25  A ikotaki ikekei tibuni Beniamin i rarikin Abenera, ao a ikotiia n tii te korakina ao a tei i aon taubukin te tabuki teuana. 26  Ao e takarua Abenera nakon Ioaba ni kangai: “Ti na teimatoa n tiritiri i marenara n aki toki? Ko aki ataia ae bon te kangaanga ae kakaiaki tokina? E na maanra riki ao ko a tuangia aomata bwa a na rairaki mani kaeaia tariia?” 27  Ngaia are e taku Ioaba: “Ngkai iai te Atua ae koaua, ao ngke arona bwa ko aki taetae, ao a na boni kaeiia tariia aomata aikai ni karokoa ae ingabong.” 28  Ao e katanga te buu Ioaba, ao a a tei ana rorobuaka mani kaeaia tibun Iteraera, ao e a toki te boo n un. 29  Ao a mwananga Abenera ma ana rorobuaka n rinanon te Arabaa*+ ni kangainaa, ao a rinanon te Ioretan nakon iterana are teuana, ao a mwananga n rinanon te mwarua* ni kabutaa ni karokoa ae a bon roko i Maanaim.+ 30  Imwin okin Ioaba ni kaea Abenera, ao e a ikotiia aomata ni kabane. A bua 19 mai buakoia ana toro Tawita, n ikotaki naba ma Ataera. 31  Ma a tokanikai ana toro Tawita i aoia tibuni Beniamin ma ana rorobuaka Abenera, ao a mate aia rorobuaka aika 360. 32  A uota Ataera+ ao a kaiia n ruanimaten tamana are i Betereem.+ Ao a mwananga Ioaba ma ana rorobuaka ni kangainaa, ao a roko i Eberon+ ngke e a tabwena mainiku.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, “Mwaitin ana bong.”
Ke, “karaoa te kaboo.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Ke, “te rereua ae aoraoi.”
Ke tao, “rinanoni Bitaron ni kabutaa.”