Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Tamuera 19:1-43

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tawita e tanginiweneia Abetarom (1-4)

  • Ioaba e boaa Tawita (5-8a)

  • Okin Tawita nako Ierutarem (8b-15)

  • E bubutii Timei kabwaraan ana bure (16-23)

  • E oti bwa akea ana bure Mebiboteta (24-30)

  • Karineani Baretirai (31-40)

  • Aia kauntaeka taiani baronga (41-43)

19  E kaongoaki Ioaba ae kangai: “E a tanginiwenei ma n nanokawaki te uea ibukin Abetarom.”+  Mangaia are e a bitaki te tokanikai* n te bong anne nakon te nanokawaki irouia aomata ni kabane, ibukina bwa a ongo ae e a rawawata te uea ibukin natina.  N te bong anne ao a oki aomata nakon te kaawa n aki kakarongoa,+ n ai aroia aomata aika maamaa ibukina bwa a birinako man te buaka.  E rabuna ubuna te uea ao e teimatoa n tang n te bwanaa ae korakora ni kangai: “Natiu ae Abetarom! Abetarom ae natiu, natiu!”+  E rinnako ngkanne Ioaba nakon te uea n te auti ao e taku: “N te bong aei ao ko a tia ni kamaamaeia am toro ni kabane, ake a kamaiuko n te bong aei, ao a kamaiuia naba natim mwaane,+ natim aine,+ buum, ao buum ni kewe.*+  Ko tangiriia akana ribaiko ao ko ribaiia akana tangiriko, bwa ko katerea raoi n te bong aei bwa bon akea uaaia am mataniwi ao am toro iroum, ibukina bwa I ataia raoi bwa e na bon nakoraoi iroum ngke arona bwa tii Abetarom ni maiu n te bong aei ao ngaira ti bane ni mate.  Ko na teirake ngkai, ao otinako ni karaui nanoia* am toro, ibukina bwa I taetae n tuea iroun Iehova bwa ngkana ko aki otinako, ao e na akea te aomata temanna ae e na tiku iroum n te tairiki aei. E na kakaiaki riki aei nakoim nakon rawawata ni kabane ake a a tia n roko iroum mangke te roro n rikirake ngkoe ni karokoa ngkai.”  Ngaia are e teirake te uea ma n tekateka ni mataroan oon te kaawa, ao a kaongoaki aomata ni kabane ae kangai: “E a tekateka ngkai te uea ni mataroan te oo.” Ao a bane aomata n roko i matan te uea. Ma a a tia ni birinako nikiraia tibun Iteraera* nakoni mwengaia n tatabemania nako.+  Ao a kauntaeka aomata ni kabane ake n aia baronga nako tibun Iteraera, ao a kangai: “E a tia ni kamaiuira te uea mairouia taani kairiribai nakoira,+ ao e kamaiuira mairouia I-Biritia, ma ngkai e a birinako man te aba ibukin Abetarom.+ 10  Ao Abetarom are ti rineia bwa te uea i aora*+ e a tia ni mate n te buaka.+ Mangaia ae bukin tera bwa akea te bwai ae kam karaoia ngkai ibukini kaokan te uea?” 11  E kanakoa te rongorongo ae kangai te Uea are Tawita nakoia ibonga* ake Tatoka+ ma Abiata:+ “Taetae nakoia unimwaane aika tibun Iuta+ ao kangai, ‘Bukin tera ngkai kam riki bwa taiani kabane ni kaira te uea ni kaokia nakon ana auti, ao e a tia n roko aia taeka tibun Iteraera ni kabane n ana auti te uea? 12  Bon tariu ngkami, ao bon oin riiu ma irikou* ngkami. Bukin tera bwa kam riki bwa taiani kabane ni kaira te uea n oki?’ 13  Ao kam na kangai nakon Amataa,+ ‘Tiaki bon oin riiu ma irikou ngkoe? Mangaia ae ke e katuuaaeai te Atua ao ni kamwaitia riki, ngkana ko aki riki mangkai bwa mataniwia au taanga ni buaka n onea mwin Ioaba.’”+ 14  Mangaia are e anai* nanoia mwaane aika tibun Iuta ni kabane n aron ae kaanga te mwaane ae tii temanna ngaiia, ao a kanakotaeka nakon te uea ni kangai: “Ko na oki, ngkoe ma am toro ni kabane.” 15  E a oki te uea ao e a roko n te Ioretan, ao a bane tibun Iuta n roko i Kirekara+ bwa a na kaitiboo ma te uea ao ni kairia n rinanon te Ioretan nakon iterana are teuana. 16  Ao Timei+ are natini Keera are tibuni Beniamin mai Baurim, e ienikuri ni mwananga ma mwaane aika tibun Iuta bwa a na kaitiboo ma te Uea are Tawita, 17  ao raona mwaane aika tibuni Beniamin aika 1,000. Ao Tiba+ are te toro ni batan Tauro, e ienikuri naba ni mwananga nakon te Ioretan n rimoan te uea, ma raona natina mwaane aika 15 ao ana toro aika 20. 18  E* rinanoni kaoran te karaanga bwa e na kairiia kaaini batan te uea n rinanon te karaanga nakon iterana are teuana, ao ni karaoa are e tangiria te uea. Ma ngke e nang rinanon te Ioretan te uea nakon iterana are teuana, ao Timei are natini Keera e a bobaraaki naba i matana. 19  E taku nakon te uea: “Ke e tai motika taekau au toka bwa I bure, ao tai uringa te kairua are e karaoia am toro+ n te bong are e otinako iai au toka ae te uea mai Ierutarem. E bia aki kaaki i nanona te baei te uea, 20  bwa e ataia raoi am toro bwa I boni bure. Mangaia ae I a riki bwa te moan roko n te bong aei mai buakoia tibun Ioteba ni kabane bwa N na kaitiboo ma au toka ae te uea.” 21  E aki tabwara Abitiai+ are natin Teruia+ ma e a taku naba: “Tiaki e bon riai ni kamateaki Timei ibukin te baei, bwa e a tia n taetae ni karekea kain ana kabiraki Iehova?”+ 22  Ma e taku Tawita: “Tera irekerekemi n aei ngkami aika natin Teruia,+ ngkai kam na ekainako n te bong aei? E riai bwa e na kamateaki te aomata temanna i Iteraera n te bong aei? Bwa tiaki I ataia ae I a riki n te bong aei bwa uean Iteraera?” 23  Ao e taku te uea nakon Timei: “Ko na aki mate.” Ao e taetae n tuea te uea nakoina.+ 24  E mwananga naba Mebiboteta+ are tibun Tauro, bwa e na kaitiboo ma te uea. E tuai man teboki waena ke ni kakororoa buaina* ke ni kaitiakii kunnikaina, man te bong are e nako iai te uea ni karokoa te bong are e oki iai ma te rau. 25  Ngke e roko i* Ierutarem bwa e na kaitiboo ma te uea, ao e taku te uea nakoina: “E aera ngke ko aki irai Mebiboteta?” 26  E kaeka ni kangai: “Au toka ae te uea, e mwamwanaai au toro.+ Bwa e taku am toro, ‘Ke e katokaaki te kaintoka i aon au taongki bwa N na toka iai n ira te uea,’ bwa e mwauku am toro.+ 27  Ma e uaraoa am toro nakon au toka ae te uea.+ Ma au toka ae te uea kaanga ai aron ana anera te Atua ae koaua, mangaia ae ko na karaoa ane ko taku bwa e raoiroi iroum. 28  A kona kaaini batan tamau ni kabane ni kamaunanakoaki ni kamateaki iroun au toka ae te uea, ma n oneani mwin anne, ko kaaki am toro i rarikia akana amwamwarake n am taibora.+ Mangaia ae tera riaiu n tang riki nakon te uea?” 29  Ma e taku te uea nakoina: “E aera ngkai ko teimatoa n taetae n te aro aei? I a tia n iangoia bwa kam riai n ibuobuoka te tawaana ngkoe ma Tiba.”+ 30  Ao e taku Mebiboteta nakon te uea: “Ke e anai ni kabane, bwa e a oki ngkai au toka ae te uea nakon ana auti ma te rau.” 31  Ao e ruo rikaaki mai Rokerim Baretirai+ are te I-Kireata nakon te Ioretan bwa e na bakaboraua te uea nakon te Ioretan. 32  E a rangi ni kara Baretirai bwa ai 80 ana ririki, ao e kakarekea te amwarake nakon te uea ngke e mena i Maanaim,+ bwa bon te mwaane ngaia ae rangi ni kaubwai. 33  Mangaia are e taku te uea nakoni Baretirai: “Ko na irai nakon iterana are teuana, ao ko na bon amwamwarake ma ngai i Ierutarem.”+ 34  Ma e taku Baretirai nakon te uea: “Irabong nikiran au bong* ni maiu, ngkai I riai ni waerake ma te uea nako Ierutarem? 35  Ai 80 au ririki n te bong aei.+ I kona n ataa te kaokoro i marenan ae raoiroi ma ae buakaka? I kona, ngai ae am toro n nora kangkangin te bwai ae I kanna ao n nimma? I kona naba ngkai n ongora ni bwanaaia taan anene?+ Mangaia ae e aera ngkai e riai am toro ni manga reke riki bwa karawawataan au toka ae te uea? 36  E tii kona am toro ni bakaboraua te uea nakon te Ioretan. Bukin tera bwa e na kabooa mwina nakoiu te uea n te kaniwanga aei? 37  Taiaoka kariaia am toro bwa e na oki, ao kariaia bwa N na mate n au kaawa i rarikini nneni kawenean tamau ma tinau.+ Ma aio am toro ae Kimam.+ Kariaia bwa e na mwananga ma au toka ae te uea nakon iterana are teuana, ao karaoa nakoina ane ko taku bwa e raoiroi iroum.” 38  Mangaia are e taku te uea: “E na mwananga ma ngai Kimam nakon iterana are teuana, ao N na karaoa nakoina ane ko taku bwa e raoiroi iroum. N na karaoa ibukim te bwai ane ko butiiai.” 39  A a bane ngkai aomata n rinanon te Ioretan nakon iterana are teuana, ao ngke e a mwananga te uea nakon iterana are teuana, ao e a kaboria ma Baretirai+ ao e kakabwaiaa. Ao e a okira mwengana Baretirai. 40  Ngke e a mwananga te uea nako Kirekara are n iterana are teuana+ ao e mwananga naba Kimam ma ngaia. Ao a bane tibun Iuta ma iterani mwaitiia tibun Iteraera ni kaira te uea ao ni mwananga nakon iterana are teuana.+ 41  Ao a kawara te uea mwaane ni kabane aika tibun Iteraera ao a taku nakoina: “Bukin tera bwa a karabaia n anaiko tarira aika mwaane aika tibun Iuta, ao a kaira te uea ma kaaini batana n rinanon te Ioretan nakon iterana ae teuana, n ikotaki ma ana rorobuaka ni kabane Tawita?”+ 42  A bane mwaane aika tibun Iuta ni kaekaia mwaane ake tibun Iteraera ni kangai: “Ibukina bwa bon ara koraki te uea.+ Bukin tera ngkai kam un n te baei? Ti a tia ni kana te bwai teuana ae e karekea te uea, ke iai te bwaintangira ae ti a tia n anganaki?” 43  Ma a kaekaia mwaane aika tibun Iuta ni kangai mwaane aika tibun Iteraera: “Iai riki inaomatara tebwina te tai iroun te uea, mangaia ae e bati riki inaomatara iroun Tawita nakoimi. Ao bukin tera ngkanne ngkai kam kabuakakaira? Tiaki ti bon riai n riki bwa taani moani kaira ara uea ni kaokia?” Ma e tokanikai* aia taeka mwaane aika tibun Iuta i aon aia taeka mwaane ake tibun Iteraera.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kakamaiu.”
Nora Nanon Taeka, “Buu ni kewe.”
Ebera, “taetae nakon nanoia.”
Ae taekaia te koraki ake a boutokaa Abetarom.
Ebera, “kabiria i aora.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “au koraki aika bon raraau.”
Ebera, “e kabwaouai.”
Ke tao, “A.”
Ke, “buaina ake i aon riana are mai eta.”
Ke tao, “mai.”
Ebera, “bongin ririkin.”
Ke, “e kakaiaki riki.”