Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Tamuera 18:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Konaakin Abetarom ao matena (1-18)

  • Kaongoan Tawita maten Abetarom (19-33)

18  Ao e wareki mwaitiia mwaane Tawita ake raona, ao e karekeia mataniwi i aoia kaka teuana tenga, ao mataniwi i aoia kaka tebubua.+  Ao Tawita e kanakoa teuana katenimwakoroia ana rorobuaka nako aan ana kairiri* Ioaba,+ teuana te katenimwakoro nako aan ana kairiri tarin Ioaba are Abitiai+ are natin Teruia,+ ao teuana te katenimwakoro nako aan ana kairiri Itai+ are te I-Kate. E taku ngkanne te uea nakoia mwaane akekei: “N na iri naba ma ngkami.”  Ma a taku: “Ko na aki mwananga,+ bwa ngkana ti birinako ao a na aki tabe* iroura, ao ngkana a mate iterani mwaitira ao a na aki tabe iroura, ibukina bwa titeboo kakawakim ma 10,000 mai buakora.+ Mangaia ae e raoiroi riki ngkana ko kanakoa buokara man te kaawa.”  E taku te uea nakoia: “N na karaoa te bwai ane kam taku bwa te kabanea n raoiroi iroumi.” Ngaia are e a tei te uea i rarikini mataroan oon te kaawa, ao a bane n otinako mwaane ni kaka tebubua ao ni kaka teuana tenga.  Ao e anga te tua te uea ae kangai nakon Ioaba ao Abitiai ao Itai: “Kam na aki iowawa nakon te rorobuaka n ataei are Abetarom ibukiu.”+ A bane n ongo mwaane ngke e anga te tua te uea nakoia mataniwi ni kabane, ni kaineti ma Abetarom.  Ao a otinako mwaane akekei nakon te tawaana bwa a na aitara ma tibun Iteraera. Ao e boo te buaka ni buakonikain aonon Eberaim.+  A konaaki ikanne tibun Iteraera+ irouia ana toro Tawita,+ ao e karaoaki te kamamate ae korakora n te bong anne, bwa a mate mwaane aika 20,000.  E kabutaa te aono ae bwanin te buaka arei. Irarikin anne, a bati riki aika mate n te buakonikai nakoia ake a mate n te kabaang n te bong anne.  N tokina ao e a butika Abetarom ma ana toro Tawita. E toka Abetarom i aon te miure, ao te miure arei e riaan te aroka ae rangi ni bubura ae a matenten mwaangana, ao e reke irannatun teuaei n te aroka are bubura n te aro are e a tinetine i eta,* ao te miure are e toka i aona e a bon touaanako kawaina. 10  Ao iai temanna ae nora anne ao e tuanga Ioaba+ ni kangai: “Noria! I nora Abetarom n tinetine n te aroka ae bubura.” 11  Ao Ioaba e kaekaa ni kangai te mwaane are tuangnga: “Ngaia bwa ko nora anne ao e aera ngke ko a aki naba kamatea ikekei ni kabwakaa i aontano? Ao N na kukurei n anganiko tebwina te mwakoro n tirewa ao te kabaea n nuka.” 12  Ma e taku teuarei nakon Ioaba: “E ngae naba ngkana I anganaki* 1,000 te mwakoro n tirewa, ma I bon aki kona n tabeka baiu n ekaanako natin te uea. Bwa ti ongo ae e tua te uea nakoim ao Abitiai ma Itai ni kangai, ‘N aki ongeia bwa antai ngkoe, ma kam na kawakina te rorobuaka n ataei are Abetarom.’+ 13  Ngkana arona bwa I aki ongeaba ao I kamatea, ao e na bon aki teimatoa n raba te baei mairoun te uea, ao ane ko na bon aki kamanoai.” 14  Ao e taku Ioaba: “N na aki manga kabanea riki au tai iroum!” Mangaia are e anai kooro* aika tennai ni baina ao e ewara iai buroon Abetarom ni karibui, ngke e boni maiu i buakon te aroka are bubura. 15  Ao a roko tabonibai aika tengaun aika uouotii ana bwai ni buaka Ioaba, ao a orea Abetarom ni karokoa ae e mate.+ 16  E a katanga ngkai te buu Ioaba, ao a a oki mwaane mani kaeaia tibun Iteraera. E weteiia Ioaba ni katokiia. 17  A anaa Abetarom ao a karenakoa n te mwarua ae bubura n te buakonikai, ao a katabuka i aona te bwariko n atibu ae rangi ni bubura.+ Ao a a bane tibun Iteraera ni birinako nakoni mwengaia. 18  Ngke e maiu Abetarom ao e anaa te boua teaina ao e kateia i bon ibukina n Ana Mwarua te Uea,+ bwa e taku: “Akea natiu te mwaane ae e na kateimatoa uringan arau.”+ Mangaia are e ingoana te boua arei n arana, ao e aranaki bwa Kanuringan Abetarom ni karokoa te bong aei. 19  E taku Aimaati+ are natin Tatoka: “Taiaoka kariaia bwa N na birinako ao ni kaongoa te uea te rongorongo, bwa e a tia Iehova n anganna te kaetitaeka ae riai ni kainaomataa mairouia taani kairiribai nakoina.”+ 20  Ma e taku Ioaba nakoina: “Ko na aki riki bwa te tia uota te rongorongo n te bong aei. Ko kona ni kaongongo te rongorongo n te bong teuana. Ma n te bong aei ko na aki kaongongo te rongorongo anne, ibukina bwa e boni mate natin te uea.”+ 21  E taku ngkanne Ioaba nakon tibuni Kuti temanna:+ “Naako kaongoa te uea te bae ko a tia n noria.” Ao e bobaraaki tibuni Kuti arei nakon Ioaba, ao e birinako. 22  E a manga taku riki Aimaati are natin Tatoka nakon Ioaba: “N aki ongea te bwai ae riki, ma taiaoka naba kariaia bwa N na biri rimwin tibuni Kuti arei.” Ma e taku Ioaba: “Natiu, e aera ngkai ko na birinako ngkana akea am rongorongo ae ko na taekinna?” 23  Ma e bon taku naba: “N aki ongea te bwai ae riki, ma kariaia bwa N na birinako.” Ngaia are e a taku Ioaba nakoina: “Birinako!” Ao e birinako Aimaati ni kawain aonon te Ioretan,* ao n tokina e bon rimoan tibuni Kuti arei. 24  Ao e tekateka Tawita i marenani mataroa ake uoua ake mataroan oon te kaawa,+ ao e waerake te tia tantani+ nako aon taubukini mataroan te oo. E euta matana ao e nora te mwaane temanna ae biribiri n tii ngaia. 25  Ngaia are e takarua te tia tantani arei ao e tuanga te uea. E taku te uea: “Ngkana bon tii ngaia, ao iai ana rongorongo ae e na taekinna.” Ngke e a tabe ni kaan, 26  ao e a manga nora riki te mwaane temanna ae biribiri te tia tantani. Ao te tia tantani e wetea te tia teiakina mataroan te oo ao e kangai: “Noria! Iai riki te mwaane temanna ae biribiri n tii ngaia!” Ao e taku te uea: “E uota naba te rongorongo teuanne.” 27  Ao e taku te tia tantani: “I kona n noria bwa te mwaane are te moan kaanga birin Aimaati+ are natin Tatoka,” ngaia are e taku te uea: “Bon te mwaane ae raoiroi, ao e roko ma te rongorongo ae raoiroi.” 28  E a wetea ngkanne te uea Aimaati ao e kangai: “A nakoraoi bwaai ni kabane!” Ao e katorobubua ni bobaraaki nako aontano nakon te uea. Ao e taku: “E bia karaoiroaki Iehova ae Atuam, ae e a tia ni kataenikaiia mwaane ake a karitei* n ekaanako au toka ae te uea!”+ 29  Ma e taku te uea: “A nakoraoi bwaai ni kabane ni kaineti ma te rorobuaka n ataei are Abetarom?” E kaeka ni kangai Aimaati: “I nora te kiriwe ae korakora ngke e kanakoaki ana toro te uea ao am toro iroun Ioaba, ma I aki ataia bwa tera.”+ 30  Ngaia are e taku te uea: “Kamwaawako ao teei ikekei.” Ao e kamwawaa ao e tei ikekei. 31  E a roko ngkanne tibuni Kuti+ ao e taku tibuni Kuti arei: “Ke e butimwaea te rongorongo aei au toka ae te uea: N te bong aei ao e a tia Iehova ni karokoa te kaetitaeka ae riai ni kainaomatako mai baia te koraki nako ake a karitei nakoim.”+ 32  Ma e taku te uea nakon tibuni Kuti arei: “A nakoraoi bwaai ni kabane ni kaineti ma te rorobuaka n ataei are Abetarom?” E kaeka ni kangai tibuni Kuti arei: “A bia riki n ai aron te rorobuaka n ataei anne taani kairiribai ni kabane nakon au toka ae te uea, ao te koraki nako ake a karitei nakoim bwa a na kaikoakiko!”+ 33  E aki karaua te uea te baei ao e waerake nakon te ruu are i aon te taubuki are i etani mataroan te oo ao e tang ni kangai ngke e mwananga: “Natiu ae Abetarom, natiu, natiu ae Abetarom! Tera ngke I mate n onea mwim Abetarom ae natiu, natiu!”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “bain.”
Ebera, “kaaki nanoia.”
Ebera, “i marenani karawa ma aontano.”
Ebera, “a tauaki rawawatana i nanoni baiu.”
Ke tao, “kaai ni kareteke; kainiwai.” Ebera, “kaai.”
Ebera, “te aono.”
Ebera, “tabeka baia.”