Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Tamuera 17:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Utiai e kamangaoa ana reirei Aitobera (1-14)

  • E anganaki te kauring Tawita; e rabanako mairoun Abetarom (15-29)

    • A katauraoi tianaki ao bwaai Baretirai ao tabeman riki (27-29)

17  E taku ngkanne Aitobera nakon Abetarom: “Taiaoka ma kariaia bwa N na rineiia mwaane aika 12,000, ao ti na teirake ni kaea Tawita n tairiki.  N na roko irouna n te tai are e a mamaara iai ao n akea korakorana,*+ ao N na kanakoa nanona, ao a na bane ni birinako aomata ake raona, ao N na orea te uea n tii ngaia.+  Ao N na kairiia aomata ni kabane ni kaokiia nakoim. E boto okia aomata ni kabane i aon te bwai ae riki nakon te mwaane are ko ukoukoria. Ao a na bane n rau aomata.”  Ao e riai te iango arei i matan Abetarom ma aia unimwaane tibun Iteraera ni kabane.  Ma e taku Abetarom: “Taiaoka ma wetea naba Utiai+ are te Arekaite, ao ti na ongora n te bwai ae e na taekinna.”  Mangaia are e a rin Utiai nakon Abetarom. Ao e taku Abetarom nakoina: “Aio ana taeka n reirei Aitobera ae anga. E riai bwa ti na mwakuria ana taeka n reirei? Ngkana e aki ao tuangira.”  Ao e taku Utiai nakon Abetarom: “E aki raoiroi n te tai aei ana taeka n reirei Aitobera ane anga!”+  E reitia ni kangai Utiai: “Ko ataia raoi bwa e korakora tamam ma ana rorobuaka,+ ao a kakaii nanoia n aron te bea ae a bua bunna n te tawaana.+ Irarikin anne, bon te tia buaka tamam,+ ao ane e na bon aki tiku i rarikia aomata n te tairiki.  N te tai aei ao e karabaa n teuana mai buakon taian nangananga,* ke n te tabo riki teuana,+ ao ngkana ngaia ae moani buakania am rorobuaka, ao ane a na kangai te koraki ake a ongo taekan anne, ‘A konaaki aomata ake a ira Abetarom!’ 10  Ane e na boni mamaara naba ibukini maakuna te mwaane ae ninikoria ae kaanga ai aron nanon te raian nanona,+ bwa a bane n ataia tibun Iteraera ae bon te mwaane ae korakora tamam,+ ao a ninikoria mwaane ake raona. 11  I anga te taeka n reirei aei: Ke a bane n ikotaki tibun Iteraera nakoim mai Tan nako Beerateba,+ aika a mwaiti n aron tanoni biken taari,+ ao ko riai ni kairiia nakon te buaka. 12  Ti na roko n ekianako ike ti kunea iai, ao ti na bwakaria n ai aroni bwakan te aoi i aontano. Akea i buakoia ae e na maiu, e na aki naba ngaia reke maiuna ke maiuia mwaane ake raona. 13  Ngkana e mumun rikaaki nakon te kaawa teuana, ao a na bane tibun Iteraera n uotii roobu nakon te kaawa anne, ao ti na katika te kaawa anne ni kabwakaa nako nanon te mwarua ni karokoa ae bon akea naba te atibu teuana n tiku.” 14  Ao e taku Abetarom ma mwaane ni kabane ake tibun Iteraera: “E raoiroi riki ana taeka n reirei Utiai are te Arekaite+ nakon ana taeka n reirei Aitobera!” Bwa e a tia Iehova ni motikia* bwa e na kamangaoa ana taeka n reirei ae riai Aitobera,+ n te aro are e a kona iai Iehova ni karokoa te kabuanibwai i aon Abetarom.+ 15  Imwina riki ao e taku Utiai nakoia ibonga* ake Tatoka ma Abiata:+ “Aio ana taeka n reirei Aitobera nakon Abetarom ma aia unimwaane tibun Iteraera, ao aio ngai au taeka n reirei. 16  Waekoa ngkai ni kanakotaeka nakon Tawita ao aanga te kauring nakoina ni kangai, ‘Tai tiku n tairiki ni kaoran* nako te karaanga n te rereua, ma ko na bon rinanona nakon iterana are teuana, bwa e kaawa ni kamaunaaki* te uea ma aomata ni kabane ake raona.’”+ 17  A tiku Ionatan+ ao Aimaati+ i Enrokera,+ ngaia are e a nako te toro te aine temanna ao e kaongoia, ao a a nako bwa a na tuanga te Uea are Tawita, bwa a aki kan noraki n rinnako n te kaawa. 18  Ma e noriia te rorobuaka n ataei temanna ao e tuanga Abetarom. Mangaia are a kawaekoaia n nako ngaiia ake uoman, ao a a roko n ana auti te mwaane temanna i Baurim+ ae iai ana mwanibwa n ana katawanang. Ao a ruo i nanona, 19  ao buun teuarei e taakina te rabuna i aon te mwanibwa ao e kaaki i aona ni kabutaa te uita* ae ikaki, ao akea temanna ae ataia. 20  A roko ana toro Abetarom iroun neierei n ana auti ao a titirakinna ni kangai: “A nga Aimaati ma Ionatan?” E kaeka neierei ni kangai: “A biri rikai ni kaineta te karaanga.”+ Ao mwaane akekei a ukoukoriia nakekei, ma a aki reke irouia, ngaia are a a okira Ierutarem. 21  Imwin nakoia mwaane akekei, ao a a waerake nakekei man te mwanibwa ao a a nako, ao a kaongoa te Uea are Tawita. A taku nakoina: “Teirake ao kawaekoaingkami n rinanon te karaanga nakon iterana are teuana, bwa aio ana taeka n reirei Aitobera n ekingkami nako.”+ 22  A aki tabwara Tawita ma aomata ni kabane ake raona ma a a teirake naba ao n rinanon te Ioretan nakon iterana are teuana. Ngke e a tabwena mainiku, ao ai akea temanna ae tiku ae tuai n rinanon te Ioretan nakon iterana. 23  Ngke e noria Aitobera bwa e aki mwakuriaki ana taeka n reirei, ao e katokaa te kaintoka i aon te taongki ao e nakon ana auti n ana kaawa.+ Ngke e tia n anga kaetieti nakoia kaaini batana+ ao e a kabaea naba roroana.*+ Mangaia are e a mate ao e kaiiaki ni nneia ni kaweneaki ana bakatibu. 24  N te tai anne ao Tawita e nako Maanaim,+ ao Abetarom e rinanon te Ioretan nakon iterana are teuana ma mwaane ni kabane aika tibun Iteraera. 25  Ao Abetarom e mwiokoa Amataa+ bwa te mataniwi i aon te taanga ni buaka bwa oneani mwin Ioaba.+ Amataa bon natin te mwaane ae arana Itera ae tibun Iteraera, are wene n taanga ma natin Naati are Abikaira+ are tarin Teruia are tinan Ioaba. 26  A kaembwa Abetarom ma tibun Iteraera n te aba are Kireata.+ 27  Ngke e roko naba ngkekei Tawita i Maanaim, ao Tiobi are natin Naati mai Rabaa+ are aia kaawa tibun Ammon, ao Makira+ are natin Ammiera mai Roteba, ao Baretirai+ are te I-Kireata mai Rokerim, 28  a uotii nne ni wene, beetin, bwaata aika karaoaki man te bokaboka, te uita, te baare, te burawa, te uita ae umunaki, biin aika raababa, rentire, koraa aika umunaki, 29  aia karewe manibeeru,* te bwata, taian tiibu, ao te tiiti.* A uotii baikai ni kabane nakon Tawita bwa kanana ma aomata ake raona,+ bwa a taku: “A a baki aomata akekei ao a a kua ma ni bwatakataka n te rereua.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “a mamaara baina ni kauaai.”
Ke, “mwanono; mwarua.”
Ke, “e tua.”
Nora Nanon Taeka.
Ke tao, “rereua ake a aoraoi.”
Ebera, “ongaki.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ke, “koona roroana.”
Nora Nanon Taeka.
Te tiiti bon te amwarake ae matoatoa ae karaoaki man te miriki.