Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Tamuera 14:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ioaba ma te aine ae te I-Tekoa (1-17)

  • E a ataa Tawita te baere e karaoia Ioaba (18-20)

  • Kariaiakan okin Abetarom (21-33)

14  Ao Ioaba are natin Teruia+ e a ataia ae e mena nanon te uea iroun Abetarom.+  Ngaia are e a kanaanako Ioaba nako Tekoa+ ao e wetea mai iai te aine ae wanawana, ao e tuangnga ni kangai: “Taiaoka ma ko na bakaaea te tanginiwenei, ao karini kunnikai n tanginiwenei ao tai kabiriko n te bwaa.+ Ko na riki bwa kaanga te aine ae e a tia n tanginiwenei i nanon te tai ae maan ibukin te aomata ae mate.  Ao ko na rin ma n taetae nakon te uea n aron aei.” Ao e karin taeka Ioaba i nanoni win neiei.*  Ao e rin te aine are te I-Tekoa nakon te uea ao e katorobubua ni bobaraaki i aontano ao e taku: “Te uea, ko na buokai!”  Ao te uea e kaekaa neiei ni kangai: “Tera ae riki?” E kaeka neiei ni kangai: “Bon te aine ngai ae e a tia ni mate buu.  Ao ngai ae am toro, iai natiu mwaane aika uoman ao a boo n un i marenaia n te tawaana. Akea temanna ae kamaenakoia, ao are temanna e a orea are temanna ni kamatea.  Ao a a bane n teirake te utu ae bwanin n ekainako, ngai ae am toro, ao a kangai, ‘Anganira teuane kamatea tarina, bwa ti na kamatea ibukini maiun tarina are e kamatea,+ e ngae naba ngkana nanon anne bwa ti nang kamauna te tia bwaibwai!’ A nang kamatea kabanean uran au mwaakaro ae irou,* ao a nang aki katuka arani buu ke kanoana* temanna i aon te aonnaba.”  E taku ngkanne te uea nakon te aine arei: “Naako nakoni mwengam, ao N na anga te tua ni kaineti ma ngkoe.”  Ao e taku te aine are te I-Tekoa nakon te uea: “Au toka ae te uea, e bia mena te bure i aou ao i aoia kaaini batan tamau, ao akea ana bure te uea ma ana kaintokanuea.” 10  E taku ngkanne te uea: “Ngkana iai ae e a manga taetae riki nakoim, ao kairia nakoiu, ao e na aki manga kakiriweko.” 11  Ma e taku neiei: “Taiaoka ma e bia uringa Iehova ae Atuam te uea, bwa e aonga n aki kamauna ao n tiringa natiu te tia irantangaa te raraa.”+ Ao e kaeka ni kangai: “Ngkai bon iai Iehova,+ ao e na aki bwaka teaina irannatun natim i aontano.” 12  Ao e taku te aine arei: “Taiaoka ma kariaia am toro bwa e na taekina te taeka teuana nakon au toka ae te uea.” Ngaia are e taku teuarei: “Taetae!” 13  Ao e taku te aine arei: “E aera ngkanne ngkai ko iangoa karaoan te aekaki aei n ekiianako iai ana aomata te Atua?+ Ngkana e taetae te uea n aron aei, ao e a karekea iai n te bure, bwa e aki kaoka oin natina are kakioakinako.+ 14  Ti na boni mate ao n riki bwa kaanga raan aika kabwaroaki i aontano, ao a aki kona ni manga kaokaki. Ma e aki kona n anaa te maiu* te Atua, ao e iangoi bukina aika e aki riai iai te aomata ane kakioakinako anne ni kakioakinako n aki toki mairouna. 15  I rin bwa N na taekina aei nakon au toka ae te uea, ibukina bwa a kakamaakai aomata. Ngaia ae e kangai am toro, ‘Taiaoka ma kariaia bwa N na taetae nakon te uea, bwa tao ane e na mwakuria te uea ana bubutii ana toro. 16  E kona te uea n ongo iroun ana toro, ao ni kamaiua mai nanoni bain teuare ukoukora kamaunaakiu ma natiu te mwaane ae tii temanna, man te tibwanga are e anganira te Atua.’+ 17  Ao e taku am toro, ‘Taiaoka ma e bia kabebeteai ana taeka au toka ae te uea,’ bwa kaanga ai aron ana anera te Atua ae koaua au toka ae te uea, ni kaineti ma ataakini kaokoron te bwai ae raoiroi ma ae buakaka. E bia memena iroum Iehova ae Atuam.” 18  Ao te uea e kaekaa te aine arei ni kangai: “Taiaoka ma tai karabaa mairou te bwai teuana ae I titirakiniko iai.” E kaeka te aine arei ni kangai: “Taiaoka ma ke e taetae au toka ae te uea.” 19  E titiraki ngkanne te uea ni kangai: “E kairiko Ioaba bwa ko na karaoi baikai ni kabane?”+ E kaeka te aine arei ni kangai: “Ngkai ko boni maiu ngkoe ae au toka ae te uea, ao e bon eti* ane e taekinna au toka ae te uea. Bwa bon am toro are Ioaba ae tuangai, ao e kaaki taeka aikai ni kabane i nanoni win am toro. 20  E karaoa aei am toro are Ioaba bwa e na bitii taraakini bwaai, ma e wanawana au toka n ai aroni wanawanan ana anera te Atua ae koaua, ao e atai bwaai ni kabane aika riki n te aba.” 21  E taku ngkanne te uea nakon Ioaba: “E raoiroi, N na karaoa te baei.+ Naako ao kaoka te rorobuaka n ataei are Abetarom.”+ 22  Ao e katorobubua ni bobaraaki i aontano Ioaba ao e kamoamoaa te uea. Ao e taku Ioaba: “E a ataia am toro n te bong aei bwa e reke akoau i matam ngkoe ae au toka ae te uea, ibukina bwa e mwakuria te uea ana bubutii ana toro.” 23  Ao e teirake Ioaba ao e nako Keturi+ ao e kaira Abetarom nako Ierutarem. 24  Ma e taku te uea: “Ke e okira oin ana auti, ma e na aki taraa matau.” Mangaia are e a okira oin ana auti Abetarom, ao e aki taraa matan te uea. 25  Bon akea te mwaane temanna i Iteraera ni kabutaa ae kamoamoaaki riki nakon Abetarom ibukini botonimwaanena. Bon akea naba waewaeana teutana mai nanoni waena ni karokoa taubukin atuna. 26  Ngkana e imana irannatuna, bwa e imaimanna ni katoaa banen te ririki ibukina bwa e a rangi n tinebu iai, ao tinebun irannatuna bon 200 te tiekera* n te atibu n tau rawawata ae kakabonganaaki irouia ueea.* 27  Iai natin Abetarom aika bungiaki aika teniman mwaane+ ao temanna te aine ae arana Tama. Bon te aine ae rangi ni baaraoi. 28  Ao e teimatoa ni maeka Abetarom i Ierutarem i nanon uoua raoi te ririki, ma e aki roko n te taraa matan te uea.+ 29  Ao Abetarom e wetea Ioaba bwa e na kanakoa nakon te uea, ma e aki kawaria Ioaba. Ao e a manga kanaanako riki weteana te kauatai, ma e rawa naba n roko. 30  N tokina ao e a taku nakoia ana toro: “E mena mwakoron aban Ioaba i rarikin abau, ao iai ana baare iai. Naako ao kaurarakea.” Mangaia are a kaurarakea te mwakoro n aba arei ana toro Abetarom. 31  Ao e teirake Ioaba ao e nakon ana auti Abetarom ao e taku nakoina: “E aera ngkai a kaurarakea mwakoron abau am toro?” 32  Ngaia are e kaeka ni kangai Abetarom nakon Ioaba: “Noria! I kanakoa te rongorongo ae kangai nakoim, ‘Nakomai ao N na kanakoko nakon te uea bwa ko na titiraki ni kangai: “Bukin tera ngke I roko mai Keturi?+ E raoiroi riki irou ngke I tiku ikekei. Kariaia ngkai bwa N na taraa matan te uea, ao ngkana iai au bure, ao e riai ni kamateai.”’” 33  Mangaia are e a rinnako Ioaba iroun te uea ao e tuangnga. Imwina ao e wetea Abetarom, ao e rin nakon te uea ao e bobaraaki i aontano i matana, ao e katorobubua ni bobaraaki nako aontano i matan te uea. Imwina ao e a kaboria* te uea ma Abetarom.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “e tuangnga te baere e na taekinna.”
Ae taekan ae ai bon tii ngaia kabaneani kanoana.
Ke, “temanna ae tiku imwina ni maiu.” Ebera, “nikirana.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “akea ae e kona n nakon te angamaing ke te angaatai ni kaineti ma.”
Tao 2.3 te kirokuraem (5 te rawawata). Nora Buk. B14.
Tao te bwai n tau rawawata ae kakabonganaaki ae kawakinaki n te baareti, ke aia tiekera “bwaanuea” ae kaokoro ma te tiekera are taabangaki.
Te kaboria ma temanna, n aron ae te kaboria ma tabana, bon te katei ae bwabwainaki ibukin te kamauri.