• 1

  • E ongo Tawita maten Tauro (1-16)

  • Ana anene n nanokawaki Tawita ibukin Tauro ma Ionatan (17-27)

 • 2

  • Tawita, te uea i Iuta (1-7)

  • Itiboteta, te uea i Iteraera (8-11)

  • Te buaka i marenani batan Tawita ma Tauro (12-32)

 • 3

  • E rikirake korakorani batan Tawita (1)

  • Natin Tawita mwaane (2-5)

  • E nako Abenera nakon Tawita (6-21)

  • Ioaba e kamatea Abenera (22-30)

  • Tawita e tanginiweneia Abenera (31-39)

 • 4

  • E kamateaki Itiboteta (1-8)

  • E tua Tawita kamateaia taan tiritiri (9-12)

 • 5

  • Kaueaan Tawita i aoia tibun Iteraera ni bane (1-5)

  • Kataenikaian Ierutarem (6-16)

   • Tion, Ana Kaawa Tawita (7)

  • E kataenikaiia I-Biritia Tawita (17-25)

 • 6

  • Uotakin te Ati nako Ierutarem (1-23)

   • E taua ana Ati te Atua Uta ao e mate (6-8)

   • Mikara e ribaa Tawita (16, 20-23)

 • 7

  • E na aki katea te tembora Tawita (1-7)

  • Te berita ma Tawita ibukin te tautaeka n uea (8-17)

  • Ana tataro ni katituaraoi Tawita (18-29)

 • 8

  • Ana tokanikai Tawita (1-14)

  • Ana kairiri Tawita (15-18)

 • 9

  • Ana tangira Tawita ibukini Mebiboteta (1-13)

 • 10

  • Te tokanikai i aon Ammon ma Turia (1-19)

 • 11

  • E wene ni kimoa Tawita ma Batateba (1-13)

  • E bairea Tawita kamatean Uria (14-25)

  • E anaa Batateba bwa buuna Tawita (26, 27)

 • 12

  • Natan e boaa Tawita (1-15a)

  • E mate natini Batateba (15b-23)

  • Batateba e bungia Toromon (24, 25)

  • E tauaki aia kaawa tibun Ammon ae Rabaa (26-31)

 • 13

  • E tauaki Tama iroun Amnon (1-22)

  • Abetarom e kamatea Amnon (23-33)

  • E birinako Abetarom nako Keturi (34-39)

 • 14

  • Ioaba ma te aine ae te I-Tekoa (1-17)

  • E a ataa Tawita te baere e karaoia Ioaba (18-20)

  • Kariaiakan okin Abetarom (21-33)

 • 15

  • Ana kakaaitara ma ana karitei Abetarom (1-12)

  • Birinakon Tawita mai Ierutarem (13-30)

  • Aitobera e irana Abetarom (31)

  • Kanakoan Utiai ni kamangaoa Aitobera (32-37)

 • 16

  • Tiba e uaraoa Mebiboteta (1-4)

  • E taetae Timei ni karekea kain Tawita (5-14)

  • Abetarom e butimwaea Utiai (15-19)

  • Ana taeka n reirei Aitobera (20-23)

 • 17

  • Utiai e kamangaoa ana reirei Aitobera (1-14)

  • E anganaki te kauring Tawita; e rabanako mairoun Abetarom (15-29)

   • A katauraoi tianaki ao bwaai Baretirai ao tabeman riki (27-29)

 • 18

  • Konaakin Abetarom ao matena (1-18)

  • Kaongoan Tawita maten Abetarom (19-33)

 • 19

  • Tawita e tanginiweneia Abetarom (1-4)

  • Ioaba e boaa Tawita (5-8a)

  • Okin Tawita nako Ierutarem (8b-15)

  • E bubutii Timei kabwaraan ana bure (16-23)

  • E oti bwa akea ana bure Mebiboteta (24-30)

  • Karineani Baretirai (31-40)

  • Aia kauntaeka taiani baronga (41-43)

 • 20

  • Ana karitei Tieba; Ioaba e kamatea Amataa (1-13)

  • Kaean Tieba ao kabakuan roroana (14-22)

  • Ana kairiri Tawita (23-26)

 • 21

  • A kaoka kaia I-Kibeon i aoni batan Tauro (1-14)

  • Buakanaia I-Biritia (15-22)

 • 22

  •  Tawita e karaoiroa te Atua ibukin ana kakamaiu (1-51)

   • “Bon au bwaa ae rietata Iehova” (2)

   • E kakaonimaki Iehova nakoia aika kakaonimaki (26)

 • 23

  • Ana kabanea n taeka Tawita (1-7)

  • Ninikoriaia ana tia buaka aika korakora Tawita (8-39)

 • 24

  • Ana bure Tawita n te wareaomata (1-14)

  • Mateia 70,000 n te aoraki ae kamamate (15-17)

  • E katea te baonikarea Tawita (18-25)

   • A riai ni kabooaki taiani karea (24)