Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Rongorongo 9:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kawara Toromon ueannainen Tieba (1-12)

  • Kaubwain Toromon (13-28)

  • Maten Toromon (29-31)

9  Ao te ueannaine mai Tieba+ e ongo taekan Toromon, mangaia are e a roko i Ierutarem bwa e na tuoa Toromon n titiraki aika kangaanga.* E iraki irouia te koraki ake raona ni mwananga* aika rangi ni mwaitikurikuri, ma kamero aika uouotii oeran te batiam, ao te koora ae mwaitikurikuri+ ao atibu aika rangi ni kakawaki. E rin neiei nakon Toromon ao e taekin nakoina bwaai ni kabane ake a mena i nanona.+  Ao Toromon e kaekai ni kabane ana titiraki neiei. Bon akea te bwai ae rangi ni kangaanga iroun* Toromon ae e aki kona ni kabwarabwaraa nakon neiei.  Ngke e a tia te ueannaine mai Tieba n nora wanawanan Toromon,+ te auti are e kateia,+  te amwarake are n ana taibora,+ tekatekaia ana toro, mwamwakuria ana touati ma kunnikaia ae okoro, taan uouotii ana mwangko ma kunnikaia ae okoro, ma ana karea ni kabuekaki ake e kakareani n ana auti Iehova,+ ao e rangi ni miroaroa.  Mangaia are e taku nakon te uea: “E boni koaua te rongorongo are I ongo i abau ae taekani baika ko karaoi* ao taekani wanawanam.  Ma I aki onimakin rongorongo akanne ni karokoa ae I a roko ao n noria ni matau.+ Ao noria! I bon aki tuangaki iterani wanawanam ae rangi ni bati.+ E rangi n rianako riki arom nakon te rongorongo are I ongo.+  A a kukurei am rorobuaka, ao a a kukurei am toro akana tei i matam n taai nako n ongongora ni wanawanam!  E bia karaoiroaki Iehova ae Atuam, are e kukurei iroum n arona ni katokako i aon ana kaintokanuea bwa te uea ibukin Iehova ae Atuam. Ibukina bwa e tangiriia tibun Iteraera Atuam,+ ao e a rineiko bwa te uea ae e na kairiri ma te kaetitaeka ae riai ao te raoiroi, bwa a aonga n teimatoa n aki toki.”  Ao neiei e angan te uea 120 te tarena* ni koora+ ao oeran te batiam ae mwaitikurikuri ao atibu aika rangi ni kakawaki. E aki manga uotaki oeran te batiam ae aron anne are e anga te ueannaine mai Tieba nakon te Uea are Toromon.+ 10  Irarikin anne ao ana toro Iram ma ana toro Toromon ake a uouotii koora mai Obira,+ a uotii naba kaai aika arekam* ao atibu aika rangi ni kakawaki.+ 11  Ao te uea e karaoi mani kaai aika arekam bwaai n tamwarake ibukin ana auti Iehova+ ao ibukin ana auti* te uea,+ n ikotaki ma taian abi ao bwaai ni katangitang aika iai karaiia ibukia taan anene.+ A tuai man noraki mai mwaina bwaai aika ai aron aikai n te aba ae Iuta. 12  Ao te Uea are Toromon e angan naba te ueannaine mai Tieba te bwai are e tangiria ao are e bubutii iai, ae bati riki nakon* are e uotia neiei nakon te uea. Imwina ao e a nako neiei n okira oin abana ma ana toro.+ 13  Ao botan rawawatan te koora ae roroko iroun Toromon n teuana te ririki bon 666 te tarena ni koora,+ 14  irarikin riki ake a reke mairouia taan iokinibwai ao taani boobwai, ao aia uea ni kabane I-Arabia ma taiani kowana n te aba, ake a uouotii koora ao tirewa nakon Toromon.+ 15  Ao te Uea are Toromon e karaoi otanga aika 200 aika bubura man te koora ae renganaki+ (e bane kaka 600 te tiekera* ni koora ae renganaki n teuana te otanga)+ 16  ao otanga aika uarereke* aika 300 man te koora ae renganaki (e bane kaka tenua te mina* ni koora n teuana te otanga ae uarereke). Ao e kaaki baikai te uea n te Auti ae Buakonikain Rebanon.+ 17  E karaoa naba te kaintokanuea ae rianako arona te uea man te aiwere* ao e kanimwa te koora ni koaua n rabunna iai.+ 18  Iai onoua baon te bwai n tamwarake nakon te kaintokanuea, ao iai te nangoa ni wae ae te koora ae nim ma te kaintokanuea, ao iai nneni katokaan te bai n iteran te tabo n tekateka ni kauaitera, ao a tei raian aika uoman+ i rarikini nneni katokaan te bai. 19  Ao iai raian aika 12+ aika tei i aoni baon te bwai n tamwarake ake onoua, kaka temanna i taboni baon te bwai n tamwarake ni kauaitera. Akea te tautaeka n uea teuana ae e a tia ni karaoa te bwai teuana ae ai aron aei. 20  A bane ni karaoaki man te koora ana bwai ni moi te Uea are Toromon, ao a karaoaki man te koora ni koaua bwaai ni kabane ake i nanon te Auti ae Buakonikain Rebanon. Akea te bwai teuana ae karaoaki man te tirewa, bwa e iangoaki te tirewa n ana bong Toromon bwa akea bonganana.+ 21  Bwa iai ana kaibuke te uea aika nanako Taretiti+ ao a kabutaki irouia ana toro Iram.+ A roroko kaibuke mai Taretiti teuana te tai ni katoa tenua te ririki ma uotaia te koora ao te tirewa, te aiwere,+ taian ebe, ao mannikiba aika bikaoki. 22  Mangaia are e kakannato riki te Uea are Toromon nakoia uean aonnaba ni kabane, ni kaubwaina ao ni wanawanana.+ 23  Ao a ukoukora te kan taetae ma* Toromon uean te aonnaba ni kabutaa bwa a na ongora ni wanawanana are e kaaki te Atua ae koaua i nanona.+ 24  A uota aia bwaintangira ngaiia n tatabemania nako, aika bwaai aika karaoaki man te tirewa, bwaai aika karaoaki man te koora, kunnikai,+ te bwai ni buaka, oeran te batiam, aoti, ao miure, ao e reitinako aei n te ririki teuana ma teuana. 25  Ao iai 4,000 nnen ana aoti Toromon ma ana kaa ni buaka ao ana aoti* aika 12,000.+ Ao e kateiia ni kaawa ake nnen taiani kaa ni buaka ao n uakaan ma te uea i Ierutarem.+ 26  Ao e tautaeka i aoia ueea ni kabane ake man te Karaanga* nako abaia I-Biritia ao ni karokoa tian Aikubita.+ 27  Ao e kabatiaa te tirewa te uea i Ierutarem n ai aron te atibu, ao e kabatiaa te kai ae te tiira n ai aron aroka aika tukomorea n te Tiebira.*+ 28  Ao a kairiia aoti nakon Toromon mai Aikubita+ ao man aaba ni kabane. 29  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Toromon+ mai moana ni karokoa tokina, tiaki a koreaki i buakon ana taeka Natan+ are te burabeti, n ana taetae ni burabeti Aiia+ are te I-Tiro, ao n ana miitara Ito+ are te tia nori miitara ake a koreaki mwia, ake a kaineti ma Ieroboam+ are natin Nebata? 30  E tautaeka Toromon i Ierutarem i aoia tibun Iteraera ni kabane i nanon 40 te ririki. 31  Ao e a wene ni motirawa Toromon i rarikia ana bakatibu. Mangaia are a kaiia n Ana Kaawa Tawita are tamana,+ ao e a riki Reoboam are natina bwa te uea n onea mwina.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “n taiani kamwaninga.”
Ke, “aika rereena.”
Ebera, “akea te bwai ae raba mairoun.”
Ke, “am taeka.”
Teuana te tarena titeboo ma 34.2 te kirokuraem. Nora Buk. B14.
Te kai ae rangi ni kakawaki ae kabonganaaki ibukini karaoani baika rangi ni kakawaki.
Ke, “baareti.”
Ke tao, “irarikini bwaai n tituaraoi aika boraoi ma boon.”
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Te otanga ae uarereke ae uouotaki irouia taani katebe.
Teuana te mina n te Baibara n te Taetae n Ebera titeboo ma 570 te kuraem. Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “ukoukora ubun.”
Ke, “taan toka i aoia aoti.”
Ae taekan te Iuberetiti.
Ke, “te aba ae rinano.”