Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Rongorongo 34:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Iotia, uean Iuta (1, 2)

  • E karaoi bitaki aika raraoi Iotia (3-13)

  • E kuneaki bokin te Tua (14-21)

  • Huldah’s prophecy of calamity (22-28)

  • E wareka te boki Iotia nakoia aomata (29-33)

34  Boni wanua ana ririki Iotia+ ngke e riki bwa te uea ao e tautaeka i Ierutarem i nanon 31 te ririki.+  E karaoa ae eti i matan Iehova ao e nakonako ni kawain nako Tawita are ana bakatibu, ao e aki rairakinako mai iai nakon te angaatai ke te angamaing.  N ana ka-8 n ririki n tautaeka, ngke bon te teei naba ngaia, ao e a moana ukoukoran Atuan Tawita are ana bakatibu,+ ao n ana ka-12 n ririki n tautaeka, ao e a moana kaitiakan Iuta ao Ierutarem+ ni kaaki mai iai taabo aika rietata+ ao kaai aika tabu,* bouannanti aika kaaraki,+ ao bouannanti aika biiti.*  Irarikin anne, a kabwakai baonikarean taiani Baara bon i matana, ao e urui ni kabwakai baonikareani baika boiarara aika mena i etaia. E kamaerikiriki naba kaai aika tabu,* bouannanti aika kaaraki, ao bouannanti aika biiti* ao e kamtei raoi, ao e kamraraa i aon ruanimateia te koraki ake a taneiai n angakarea nakoni baikai.+  Ao e kabueki riia ibonga i aon aia baonikarea.+ Mangaia are e kaitiaka Iuta ao Ierutarem.  Ao ni kaawani Manate, Eberaim,+ Timeon, ao n rokoroko i Nabetari, ao n taabo ni kabane ake a uruaki,  e kabwakai baonikarea ao e kamantintii kaai aika tabu* ma bouannanti aika kaaraki,+ ni kamtei raoi, ao e urui ni kabwakai baonikarea ni kabane aika baonikareani baika boiarara n te aba ae Iteraera ni kabutaa,+ ao imwina e a okira Ierutarem.  N ana ka-18 n ririki n tautaeka, ngke e a tia ni kaitiaka te aba ma te tembora,* ao e kanakoa Tiaban+ are natin Aturaia, Maateia are mataniwin te kaawa, ao Ioa are natin Ioaatia are te tia korei mwin rongorongo, bwa a na onobwaia ana auti Iehova ae Atuana.+  A roko naakai iroun Irekia are te ibonga ae rietata* ao a anganna taiani mwane ake a uotaki nakon ana auti te Atua, ake a rikoi tibun Rewi ake a beku bwa taan teiakina te mataroa, mairouia tibuni Manate, Eberaim, ao nikiraia kaain Iteraera ni kabane,+ ao mairouia naba tibun Iuta, Beniamin, ao ai kaain Ierutarem. 10  Ao a anga nakoia te koraki ake a mwiokoaki bwa mataniwi n te mwakuri are karaoaki n ana auti Iehova. Ao a kabongana taani mwakuri n ana auti Iehova, ni manga karaoa iai te auti ao n onobwaia. 11  A anga nakoia taani karaobwai aika mwaatai ao taani kateitei bwa a na kabooi iai atibu aika ekeaki ma kaai ibukini bwaai n tomatoma, ao a na katei tatangan auti ake a kariaia uean Iuta bwa a na bwaka n uruaki.+ 12  Ao a karaoa te mwakuri mwaane ma te kakaonimaki.+ A mwiokoaki i aoia naakai tibun Rewi aika Iaata ma Obaria mai buakoia tibuni Merari,+ ao Tekaria ma Meturam mai buakoia tibuni Koata,+ bwa a na beku bwa mataniwi. Ao tibun Rewi ake taani katangitang aika mwaatai ni kabane,+ 13  a tararuaiia tooro* aika bekutata, ao a mataniwi i aoia te koraki nako ake a karaoa te mwakuri n aeka ni beku nako, ao tabeman mai buakoia tibun Rewi bon taani koroboki, mataniwi, ao taan teiakina mataroan te oo.+ 14  Ngke a kaotinakoi taiani mwane ake a uotaki nakon ana auti Iehova,+ ao Irekia are te ibonga e a kunea naba bokin ana Tua Iehova+ are e anganaki te aba rinanoni* Mote.+ 15  Mangaia are e taku Irekia nakon Tiaban are te tia koroboki: “I kunea bokin te Tua n ana auti Iehova.” Ai ngaia are e a anga te boki Irekia nakon Tiaban. 16  Ao Tiaban e uota te boki nakon te uea ao e tuangnga ni kangai: “A karaoi bwaai nako am toro ake a mwiokoaki iai. 17  A a tia ni kannai taiani mwane ake a reke n ana auti Iehova, ao a a tia n angania mwaane ake a mwiokoaki ao te koraki ake a karaoa te mwakuri.” 18  E tuanga naba te uea ni kangai Tiaban are te tia koroboki: “Iai te boki ae e anganai Irekia are te ibonga.”+ Ao e a wareware mai iai Tiaban i matan te uea.+ 19  Ngke e ongo naba ngkekei te uea taeka ake n te Tua ao e a raeuai naba kunnikaina.+ 20  Ao e tua ae kangai te uea nakon Irekia ma Aikam+ are natin Tiaban, Abeton are natini Mika, Tiaban are te tia koroboki, ao Ataaia are ana toro te uea: 21  “Naako ao titirakina Iehova ibukiu ao ibukia te koraki ake a tiku i Iteraera ao i Iuta, ni kaineti ma taeka aika n te boki ae kuneaki aei, bwa e korakora unin Iehova ae e na kabwaroaki n ekiranako, ibukina bwa a aki ira ana taeka Iehova ara bakatibu ni kakairi ni bwaai ni kabane aika koreaki n te boki aei.”+ 22  Mangaia are e nako Irekia n ikotaki ma te koraki ake a kamwanangaaki iroun te uea, nakon Ureta are te burabeti n aine.+ Neiei boni buun Tiarum are natin Tikewa are natin Areati, are te tia tararuaa te ruu ni kunnikai, ao e mamaeka neiei ni Kauouani Mwakoron Ierutarem, ao a taetae ma neiei ikekei.+ 23  E taku neiei nakoia: “E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera, ‘Tuanga te mwaane are kanakoingkami nakoiu ni kangai: 24  “E kangai ana taeka Iehova, ‘N na karokoa te kabuanibwai i aon te tabo aei ma kaaina,+ ake rekenikai ni kabane ake a koreaki n te boki+ are a warekia i matan uean Iuta. 25  Ibukina bwa a kitanai+ ao a kabueki karea ni kabubui nakoia atua riki tabeman bwa a na kaunai+ n aia mwakuri ni kabane baia, ao e na bwaro uniu ae korakora i aon te tabo aei ao e na aki tiringaki uniu.’”+ 26  Ma kam riai ni kangai nakon uean Iuta are e kanakoingkami bwa kam na titirakina Iehova, “E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera: ‘Ni kaineti ngkanne ma taeka ake ko ongo,+ 27  ao I ongo naba iroum, ibukina bwa e kan ongeaba* nanom ao ko kananorinanoko i matan te Atua ngke ko ongo ana taeka ni kaineti ma te tabo aei ma kaaina, ao ko kananorinanoko i matau ao ko raeuai kunnikaim ao n tang i matau,+ bon ana taeka Iehova. 28  Anne bukina ae N na ikotiko iai ma am bakatibu,* ao ko na kaiiaki n ruanimatem ma te rau, ao matam a na aki nora te kabuanibwai aei ni kabane ae N na karokoa i aon te tabo aei ma kaaina.’”’”+ Ao a uota te kaeka nakon te uea. 29  Ngaia are e a kanakotaeka te uea ao ni weteiia ni kabane unimwaanen Iuta ao Ierutarem.+ 30  Imwin anne ao e a waerake te uea nakon ana auti Iehova ma aomata ni kabane ni moa man ae e uarereke ni karokoa ae e a kara, aika mwaane ni kabane aika tibun Iuta, kaain Ierutarem ni kabane, ibonga, ao tibun Rewi. E wareki nakoia ngke a ongora, taeka ni kabane ake ni bokin te berita are e kuneaki n ana auti Iehova.+ 31  E tei te uea n ana tabo ao e karaoa te berita*+ i matan Iehova, bwa e na kakairi iroun Iehova ao e na kawakin ana tua, ana kauring, ao ana kaetieti, ma nanona ni kabane ao maiuna* ni kabane,+ n arona n toui raoi mwin taeka ake n te berita ake a koreaki n te boki arei.+ 32  Irarikin anne, e tua nakoia te koraki ni kabane ake i Ierutarem ao Beniamin bwa a na kariaia. Ao kaain Ierutarem a karaoa ae boraoi ma ana berita te Atua, are Atuaia aia bakatibu.+ 33  Ao e kanakoi baika riribaaki* ni kabane Iotia mai abaia ni kabane tibun Iteraera,+ ao e kairiia aomata nako ake a mena i Iteraera bwa a na toro iroun Iehova ae Atuaia. A aki roko n te rairakinako man irirakin Iehova ae Atuaia aia bakatibu ni kabane maiun* teuaei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “bouannanti aika kaburoaki n atoaki.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “bouannanti aika kaburoaki n atoaki.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “auti.”
Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
Ke, “taan aonnanga te uota ae rawawata.”
Ebera, “ni bain.”
Ebera, “maraurau.”
Aio bon te taeka ni kario ibukin te mate.
Ke, “kabooua te berita.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “bouannanti.”
Ebera, “ni kabane ana bong.”