Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Rongorongo 31:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E katoka te taromauri ae kewe Etekia (1)

  • A boutokaaki raoi ibonga ao tibun Rewi (2-21)

31  Ngke a bon tia naba ngkekei ni karaoi baikai ni kabane, ao a bane tibun Iteraera ake a mena ikekei n otinako nakoni kaawa ake i Iuta, ao a kamaeinikuni boua aika tabu,+ ao a korei kaai aika tabu*+ ni kabwakai, ao a kabwakai taabo aika rietata+ ma baonikarea+ ni kabutaa Iuta ao Beniamin, n ikotaki ma Eberaim ao Manate+ ni karokoa ae a boni kamaunai ni kabane, ao imwina a a bane tibun Iteraera n okiri aia kaawa, temanna ma temanna nakon oin ana bwai.  E mwiokoiia ngkanne ibonga* Etekia n aia koraki aika kakaokoro+ ao tibun Rewi n aia koraki aika kakaokoro,+ ibonga n tatabemania nako ao tibun Rewi ibukin aia beku+ ibukini karea ni kabuekaki, karea n raoi, bwa a na beku iai, ao a na katituaraoi ma ni karaoiroi ni mataroan ana katawanang* Iehova.+  E anga te aba tibwangan te uea bwa te karea ni kabuekaki,+ n ikotaki ma karea ake bwain te ingabong ao bwain te tairiki,+ n ikotaki naba ma taiani karea ni kabuekaki ibukini boongi n Taabati,+ bongin nako otin namwakaina,+ ao tain taian toa,+ n aron are koreaki n ana Tua Iehova.  Irarikin anne, e tua nakoia aomata ake a maeka i Ierutarem, bwa a na anga te tibwanga are a bon riai n anganaki ibonga ao tibun Rewi,+ bwa a aonga n ira raoi* ana tua Iehova.  N te tai are e kanakoaki iai te tua, ao tibun Iteraera a a bon anga naba ae mwaitikurikuri moan uaan te uita,* te wain ae boou, te oera,+ aia karewe manibeeru,* ao uaan nako te tawaana.+ A uotii ni kamwaiti kabwianibwai mani bwaai nako.+  Ao tibun Iteraera ma kaain Iuta ake a maeka ni kaawa ake i Iuta, a uota naba te kabwianibwai man taiani kao ao tiibu ao te kabwianibwai mani baika tabu+ ake a katabuaki nakon Iehova ae Atuaia. A uotii n rin ao a karaoi bwa bwariko aika bati.  N te katenua n namwakaina+ ao a moana katukan aia angabwai ni kabwarikorikoi, ao a tia n te kaitiua n namwakaina.+  Ngke a roko Etekia ma tooka ao a nori bwariko akekei, ao a karaoiroa Iehova ao a kakabwaiaia ana aomata aika tibun Iteraera.  Ngke e titiraki Etekia nakoia ibonga ao tibun Rewi ibukin taiani bwariko akekei, 10  ao e taku nakoina Ataria ae te mataniwi n ibonga* man ana utu Tatoka: “Man te tai are a moana iai uotakin taian angabwai nako nanon ana auti Iehova,+ ao a amwamwarake aomata ni karokoa ae a rauaki, ao e bon tira naba te nikira, bwa e kakabwaiaia ana aomata Iehova ao bwaai aika rangi ni bati aikai bon taian nikira.”+ 11  Ngaia are e tuangia Etekia bwa a na katauraoi ruu ni kaikobwai*+ n ana auti Iehova, mangaia are a katauraoi baikai. 12  A teimatoa ni kakaonimaki ni karin taian angabwai ae katebwinani mwakoroni bwaai,*+ ao bwaai aika tabu, ao e mwiokoaki Konania ae tibun Rewi i aoni baikai ni kabane bwa te tia tararuai, ao e kauoman i aana tarina ae Timei. 13  Ao taan tei aika buoka Konania ma tarina are Timei bon Ieiera, Atatia, Naata, Ataera, Ierimota, Iotabata, Eriera, Itimakia, Maiata, ao Benaia, n aron are e tua te Uea ae Etekia, ao te tia tararua n ana auti te Atua ae koaua bon Ataria. 14  Ao Kore ae natin Imna ae tibun Rewi ae te tia teiakina mataroan te oo n te itera are mai mainiku,+ e mwiokoaki i aoni karea ni kan anga+ nakon te Atua ae koaua, ao e tibwatibwaa te angabwai ae karaoaki nakon Iehova+ ao bwaai aika moan te tabu.+ 15  Ao Eten, Miniamin, Ietua, Temaia, Amaria, ao Tekania, a mena i aan ana kairiri teuaei, n aia kaawa nako ibonga,+ n nakoaia ae a onimakinaki iai, bwa a na tibwatibwa n te aro ae boraoi nakoia tariia ake a mena n aia koraki aika kakaokoro,+ nakoia ake a ataei ao ake a kara. 16  Aei naba raon te tibwatibwa are e karaoaki nakoia mwaane aika kaka tenua aia ririki ni waerake ake a koreaki araia ni karinanaki n te kateiriki, ake a roko ni katoabong bwa a na beku n ana auti Iehova ao ni kakororaoi tabeia n aia koraki aika kakaokoro. 17  A koreaki araia ibonga n te kateiriki ni kaineti ma aia koraki mairoun tamaia,+ n aroia tibun Rewi ake kaka 20 aia ririki ni waerake,+ ni kaineti ma tabeia n aia koraki aika kakaokoro.+ 18  A koreaki naba n te kateiriki araia aia ataei ni kabane, buuia, natiia mwaane, ao natiia aine, ae taekaia tibun Rewi ma kaain aia utu ni kabane, bwa a teimatoa ni katabuia* i bon irouia ibukin te bwai ae tabu ibukin nakoaia ae a onimakinaki iai, 19  n ikotaki naba ma kanoan Aaron, ake ibonga ake a maeka i tinanikun nako aia kaawa.*+ Ni kaawa ni kabane ao a rineaki mwaane n araia bwa a na anga taian tibwanga nakoia mwaane nako ake i buakoia ibonga, ao nakoia aomata nako ake a koreaki naba araia ni kateirikiaia tibun Rewi. 20  E karaoa aei Etekia ni kabutaa Iuta, ao e teimatoa ni karaoa ae raoiroi ma n eti i matan Iehova ae Atuana ao e kakaonimaki nakoina. 21  Ao mwakuri nako ake e karaoi n ukoukora iai Atuana, ae tao e irekereke ma te beku n ana auti te Atua ae koaua,+ ke tao n te Tua ma te kaetieti, e karaoia ma nanona ni kabane, ao e nanakoraoi arona.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “kaembwa nako.”
Ke, “e aonga n tabwanin raoi tangiran.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Ke, “taabo n amwarake.”
Ke, “kabwianibwai.”
Ke, “kaokoroia ibukin te Atua.”
Ebera, “n aia tawaana nako.”