Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Rongorongo 29:1-36

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Etekia, uean Iuta (1, 2)

  • E karaoi bitaki aika raraoi Etekia (3-11)

  • E kaitiakaki te tembora (12-19)

  • E a manga waaki te beku n te tembora (20-36)

29  Bon 25 ana ririki Etekia+ ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon 29 te ririki. Aran tinana Abiia are natin Tekaria.+  E teimatoa ni karaoa ae eti i matan Iehova,+ n aron are e karaoia Tawita are ana bakatibu.+  N ana moan ririki n tautaeka teuaei, n te moan namwakaina, ao e kauki mataroan ana auti Iehova ao e karaoa te onobwai nakoni baikai.+  Ao e kairiia ibonga* ma tibun Rewi ao e ikotiia n te marae nako mainiku.  E taku nakoia: “Ongora irou ngkami aika tibun Rewi. Kam na katabuingkami* ngkai+ ao katabua ana auti Iehova ae Atuaia ami bakatibu, ao kanakoa te bwai ae kamwara man te tabo ae tabu.+  Bwa a a tia n aki kakaonimaki tamara ao ni karaoa ae buakaka i matan Iehova ae Atuara.+ A kitanna ao a aki kaota karinean ana umwanrianna ae tabu* Iehova ao a katannako mairouna.+  A kaini naba mataroan te kaman*+ ao a tiringi taian taura.+ A katoka kabuekani baika boiarara+ ma kareanakini karea ni kabuekaki+ n te tabo ae tabu nakon Atuan Iteraera.  Mangaia ae e a roko unin Iehova i aon Iuta ao Ierutarem,+ n te aro are e a karaoiia bwa te bwai ni kakamaaku ao ni kamiroaroa ao te bwai ni katiitii,* n aron ae kam kona n noria ni matami.+  A bwaka ara bakatibu n te kabaang,+ ao a irinako bwa taenikai ibukin aei natira mwaane, natira aine, ao buura.+ 10  Bon nanou ngkai bwa N na karaoa te berita ma Iehova ae Atuan Iteraera,+ bwa e aonga n rairakinako uraraken unna mairoura. 11  Natiu, tiaki te tai ngkai n aoaori,* bwa e rineingkami Iehova bwa kam na tei i matana, bwa kam na beku bwa ana tabonibai,+ ao ni kabueki ana karea ni kabubui.”+ 12  Ngaia are a teirake tibun Rewi ae Maiata ae natin Amatai ao Ioera ae natin Ataria ake tibuni Koata,+ ao mairouia tibuni Merari+ boni Kiti ae natin Aberi ao Ataria ae natin Iearerera, ao mairouia tibuni Kerition+ bon Ioa ae natin Timma ao Eten ae natin Ioa, 13  ao mairouia tibun Eritaban bon Timiri ao Ieura, ao mairouia tibun Ataba+ bon Tekaria ao Matania, 14  ao mairouia tibun Eman+ bon Ieiera ao Timei, ao mairouia tibun Ierutun+ bon Temaia ao Utiera. 15  Ao a ikotiia tariia ao a katabuia i bon irouia ao a roko, n aron are e tua te uea ni kaineti ma ana taeka Iehova, bwa a na kaitiaka ana auti Iehova.+ 16  A rinnako ngkanne ibonga i nanon ana auti Iehova bwa a na karaoa te kaitiaki, ao a kaotinakoi bwaai ni kabane aika kamwara ake a nori n ana tembora Iehova, ao a anai nakoni katawanangin+ ana auti Iehova. A anai ngkanne tibun Rewi ao a uotii nako tinaniku nakon te Mwarua ae Kiteron.+ 17  Mangaia are a moana te kaitiaki ni katabu ni moani bongin te moan namwakaina, ao a roko n ana kaman Iehova+ n te kawanua ni bong n te namwakaina naba anne. A katabua ana auti Iehova i nanoni wanua te bong, ao e toki n te ka-16 ni bong n te moan namwakaina. 18  Imwin anne ao a rin nakon te Uea ae Etekia ao a taku: “Ti a tia ni kaitiaka ana auti Iehova ni kabutaa, baonikarean te karea ni kabuekaki+ ma bwaini mwakuriana nako,+ ao taiboran te bwerena* are kauaataoaki+ ma bwaini mwakuriana nako. 19  Ao ti a tia ni katauraoi ma ni katabui+ bwaai ni mwakuri nako ake e kanakoi te Uea are Aati n ana tai n tautaeka ngke e aki kakaonimaki,+ ao ake a a mena ngkai i matan ana baonikarea Iehova.” 20  Ao e utimwaaka te Uea ae Etekia ao e ikotiia tokan te kaawa, ao a waerake nakon ana auti Iehova. 21  A kairiia kaao mwaane aika itiman, tiibu mwaane aika itiman, tiibutetei aika mwaane aika itiman, ao kooti mwaane aika itiman, bwa te karea ni kabwarabure ibukin te tautaeka n uea, ibukin te tabo ae tabu, ao ibukia kaain Iuta.+ Mangaia are e tuangia ibonga ake kanoan Aaron, bwa a na karean i aon ana baonikarea Iehova. 22  Ao a tiringaki kaao+ ao a anaa te raraa ibonga ao a katimtimmwa i aon te baonikarea.+ Imwina ao a tiringia tiibu mwaane ao a katimtimwi raraaia i aon te baonikarea, ao a tiringia tiibutetei aika mwaane ao a katimtimwi raraaia i aon te baonikarea. 23  Ao a kairiia kooti mwaane bwa te karea ni kabwarabure nako matan te uea ma te botaki n aomata ao a katokai baia i aoia. 24  Ao ibonga a tiringia ao a karaoa te karea ni kabwarabure n raraaia i aon te baonikarea, ibukini karekeani kabwaraan aia bure tibun Iteraera ni kabane, ibukina bwa e taku te uea bwa te karea ni kabuekaki ao te karea ni kabwarabure, bon ibukia tibun Iteraera ni kabane. 25  N te tai aei ao e kateiia tibun Rewi n ana auti Iehova ma timbara, bwaai ni katangitang aika iai karaiia, ao abi,+ ao a kakairi n tuan te anene are e kateia Tawita,+ ma Kata+ are ana tia nori miitara te uea ao Natan+ are te burabeti, bwa e roko tuana anne mairoun Iehova rinanoia burabeti. 26  Mangaia are a tei tibun Rewi ma bwaai ni katangitang ake ana bwai Tawita, ao ibonga ma taiani buu.+ 27  E tua ngkanne Etekia bwa e na kareanaki te karea ni kabuekaki i aon te baonikarea.+ Ngke e a moanaki kareanakin te karea ni kabuekaki, ao e a moanaki naba te anene ibukin Iehova ao taiani buu naba, ni kakairi n te kaetieti ibukini bwaai ni katangitang ake ana bwai Tawita are Uean Iteraera. 28  Ao e bobaraaki te botaki n aomata ngke e aneneaki te kuna anne ao a tang taiani buu, ao e waakinako aei ni karokoa banen te karea ni kabuekaki. 29  Ao ngke a tia naba ngkekei n angakarea, ao e katorobubua ni bobaraaki i aontano te uea ma te koraki nako ake raona. 30  Ao te Uea ae Etekia ma tooka a tuangia tibun Rewi bwa a na neboa Iehova n ana areru Tawita+ ma Ataba+ are te tia nori miitara. Ngaia are a anga aia nebonebo ma te kimwareirei ae bati, ao a katorobubua ni bobaraaki i aontano. 31  Ao e taku Etekia: “Ngkai kam a tia ni kaokoroingkami* ibukin Iehova, nakomai ao uotii taiani karea ma karea ni katituaraoi nakon ana auti Iehova.” Mangaia are a a uotii taiani karea ma karea ni katituaraoi te botaki n aomata, ao a bane aomata n uotii karea ni kabuekaki ma nanoia ni kan anga.+ 32  Mwaitin taiani karea ni kabuekaki ake a uotii te botaki n aomata arei bon 70 kaao, 100 tiibu mwaane, 200 tiibutetei aika mwaane, bwa te karea ni kabuekaki nakon Iehova baikai ni kabane,+ 33  ao karea aika tabu bon 600 kaao ao 3,000 tiibu. 34  Ma a aki tau mwaitiia ibonga aika a na kuoti kunin taiani karea ni kabuekaki ni kabane, mangaia are a a buokaki irouia tariia ake tibun Rewi+ ni karokoa banen te mwakuri ao ni karokoa ae a a kona ibonga ni katabuia i bon irouia,+ bwa a mumutiakina* riki katabuaia i bon irouia tibun Rewi nakoia ibonga. 35  Ao a bati naba taiani karea ni kabuekaki,+ ao mwakorokoroni mwaeten taiani karea n raoi+ ao te karea ae te moi ibukin taiani karea ni kabuekaki.+ Mangaia are e a manga kaokaki* te beku n ana auti Iehova. 36  Ao e kimwareirei Etekia ma aomata ni kabane ibukin te baere e karaoia te Atua ae koaua ibukia aomata,+ bwa e rina n riki aei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “kaokoroingkami ibukin te Atua.”
Nora Nanon Taeka.
Ae taekan te tabo n rin ae mena i moan te tembora.
Ke, “ni bwainingare.”
Ke, “ni motirawa.”
Ae taekan te bwerena ae kaotiotaki.
Ebera, “Ngkai kam a tia ni kaoni baimi.”
Ebera, “eti nanoia.”
Ke, “katauraoaki.”