Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Rongorongo 28:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aati, uean Iuta (1-4)

  • E taenikai iroun Turia ao Iteraera (5-8)

  • E anga te kauring Oteta nakon Iteraera (9-15)

  • E kananorinanoaki Iuta (16-19)

  • E taromaurii bouannanti Aati; matena (20-27)

28  Bon 20 ana ririki Aati+ ngke e riki bwa te uea, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon 16 te ririki. E aki karaoa ae eti i matan Iehova n aron are e karaoia Tawita are ana bakatibu.+  Ma e nakonako ni kawaia uean Iteraera,+ ao e karaoi naba bouannanti aika biiti*+ aika taiani Baara.  Irarikin anne, e kabueki karea ni kabubui n ana Mwarua Natin Innom* ao e kabuekiia natina mwaane n te ai,+ ni kakairi n aia mwakuri aika riribaaki natannaomata+ ake e kakioianako Iehova mai mwaia tibun Iteraera.  E teimatoa naba n angakarea ao ni kabueki karea ni kabubui n taabo aika rietata,+ n taian tabuki, ao i aan nako kaai aika manguroro.+  Mangaia are e anga ngaia Iehova ae Atuana nako nanoni bain uean Turia,+ n te aro are a a kataenikaia ao ni kairiianako taenikai aika rangi ni bati nako Tamateko.+ E anga naba teuaei te Atua nako nanoni bain uean Iteraera, are e a karokoa i aon teuaei te kamamate ae korakora.  Bwa Bika+ are natin Remaria e kamateia 120,000 i Iuta n tii tebongina aika mwaane aika ninikoria ni kabane, ibukina bwa a kitana Iehova ae Atuaia aia bakatibu.+  Ao Tikeri ae te tia buaka ae tibun Eberaim, e kamatea Maateia ae natin te uea ma Atirikam ae te tia tararuaa te baareti,* ao Erekana ae te kauoman i aan te uea.  Ao kaain Iteraera a anaiia 200,000 mai buakoia tariia ake taenikai aika aine, naati mwaane, ao naati aine. A taui naba bwaai ni kuri aika rangi ni bati, ao a uotii bwaai ni kuri aikai nako Tamaria.+  Ma e mena ikekei ana burabeti Iehova ae arana Oteta. Ao e otinako i matan te taanga ni buaka are e roko i Tamaria ao e taku nakoia: “Noria! E anga Iuta Iehova ae Atuaia ami bakatibu nako nanoni baimi, ibukina bwa e un irouia,+ ma kam kamateia n te un ae korakora ae rota karawa. 10  Ao kam kani karaoiia ngkai kaain Iuta ao kaain Ierutarem bwa ami toro aika mwaane ma aine.+ Ma tiaki kam bure naba i matan Iehova ae Atuami? 11  Ongora ngkai irou ao kaokiia taenikai ake kam anaiia mairouia tarimi, bwa e a urarake unin Iehova ni kaaitaraingkami.” 12  Ao iai tabeman aia mataniwi tibun Eberaim, ae Ataria ae natin Ieoanan, Berekia ae natini Metiremota, Ieitikia ae natin Tiarum, ao Amataa ae natin Atierai, ake a a kaaitaraia te koraki ake a roko man te buaka, 13  ao a taku nakoia: “Tai kairiiamai taenikai, bwa ane ti na bure iai i matan Iehova. Te bwai ae kam kani karaoia e na boni kauaataoa riki ara bure ma ara kairua, bwa e a bon riao ara kairua, ao e a urarake te un ni kaitaraa Iteraera.” 14  Mangaia are a anga taenikai ma bwaai ni kuri tautia aika taubobonga+ aikai nakoia tooka ao te botaki n aomata. 15  A teirake ngkanne mwaane ake a rineaki n araia ao a kairiianako taenikai, ao a karekei kunnikaia te koraki nako ake akea aia kunnikai i buakoia nakekei mai buakoni bwaai ni kuri. Ngaia are a kunnikainia naakai ao a angania kaau, taian amwarake ao taiani moi, ao te bwaa ibukini kunia. Irarikin anne, a katokaia ake ai akea korakoraia i aoia taongki ao a kairiia nakoia tariia i Ieriko, ae te kaawa ae a mena iai aroka aika baam. Imwin anne ao a a oki nako Tamaria. 16  N te tai anne ao e bubutii te ibuobuoki te Uea ae Aati nakoia uean Aturia.+ 17  Ao I-Etom a a manga ninia naba ao ni buakana Iuta ao a kairiianako taenikai. 18  Ao I-Biritia+ a nini naba kaawan te Tiebira*+ ao te Nekebo* are i Iuta, ao a taua Betatemeti,+ Aiiaron,+ Keterota, Toko ma kaawa ake a mena i aana,* Tiimna+ ma kaawa ake a mena i aana, ao Kimito ma kaawa ake a mena i aana, ao a maeka iai. 19  E kananorinanoia kaain Iuta Iehova ibukin Aati are Uean Iteraera, bwa e kariaia kaain Iuta bwa a na aki tau baangia, ao e a reke iai te aki kakaonimaki ae korakora nakon Iehova. 20  N tokina ao e a roko te Uea ae Tikeratabirenetera+ are uean Aturia ni buakana teuaei ao e a karawawataa+ n oneani mwin are e na kakorakoraa. 21  Bwa e a tia Aati ni kuribwaia ana auti Iehova ao ana auti* te uea+ ma natinuea mwaane, ao e karaoa ana bwaintangira nakon uean Aturia, ma akea buokana ae reke iai. 22  Ao i nanon ana tai n rawawata te Uea ae Aati, ao e a korakora riki iai ana aki kakaonimaki nakon Iehova. 23  E a angakarea nakoia atuan Tamateko+ ake a a tia ni kataea ana kai,+ ao e taku: “N na angakarea nakoia atuaia uean Turia bwa a aonga ni buokai,+ ibukina bwa a buokiia ueea akekei.” Ma a boni kabwakaa teuaei ao tibun Iteraera ni kabane. 24  Irarikin anne, e rikoi Aati bwain ana auti te Atua ae koaua, ao e korokorei bwain ana auti te Atua ae koaua,+ e kaini mataroan ana auti Iehova,+ ao e karaoi baonikarea i bon ibukina n taabo nako i Ierutarem. 25  Ao e karaoi taabo aika rietata ni kaawa ni kabane ake i Iuta ibukini kabuekani karea ni kabubui nakoia atua aika kewe riki tabeman,+ ao e kauna Iehova ae Atuaia ana bakatibu. 26  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon teuaei, ma ana waaki ni kabane mai moana ni karokoa tokina, a koreaki n aia Boki Uean Iuta ma Uean Iteraera.+ 27  Ao e a wene ni motirawa Aati i rarikia ana bakatibu, ao a kaiia n te kaawa i Ierutarem, bwa a aki uotia nakoni nneni kaweneaia uean Iteraera.+ Ao e a riki natina are Etekia bwa te uea n onea mwina.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “bouannanti aika kaburoaki n atoaki.”
Nora Nanon Taeka, “Keenna.”
Ebera, “auti.”
Ke, “te aba ae rinano.”
Ke, “Maiaki,” ae taekani maiakin te Aba ni Berita.
Ke, “ake a katobibia.”
Ke, “baareti.”