Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

2 Rongorongo 24:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana tautaeka Ioati (1-3)

  • E onobwaia te tembora Ioati (4-14)

  • E tannako man te koaua Ioati (15-22)

  • E kamateaki Ioati (23-27)

24  Bon itiua ana ririki Ioati ngke e riki bwa te uea,+ ao e tautaeka i Ierutarem i nanon 40 te ririki. Aran tinana Tibiaa are mai Beerateba.+  E teimatoa ni karaoa ae eti Ioati i matan Iehova ni kabane ana bong Ieoiata are te ibonga.*+  Ao Ieoiata e karekeia buun teuaei aika uoman, ao a bungiaki natina aika mwaane ma aine.  Imwina ao e a reke nanon Ioati bwa e na manga karaoa ana auti Iehova.+  Mangaia are e a ikotiia ibonga ma tibun Rewi ao e taku nakoia: “Naako otinako nakoni kaawa ake i Iuta, ao rikoa te mwane mairouia tibun Iteraera ni kabane bwa e na onobwaiaki ana auti Atuami+ n te ririki teuana ma teuana, ao kam riai ni bareka karaoan anne.” Ma a aki barekiia tibun Rewi.+  Ao te uea e wetea Ieoiata are te mataniwi ao e taku nakoina:+ “E aera bwa ko aki tuangia tibun Rewi bwa a na uotiimai mai Iuta ao mai Ierutarem te taekiti ae tabu, are e tua Mote+ are ana toro Iehova, ae aia taekiti ae tabu te botaki n aomata aika tibun Iteraera, ibukin te umwanrianna ae tabu are e mena i nanona te Ati ni Berita?+  Bwa a ninia ngkoa ana auti te Atua ae koaua+ natin Atariia+ are te aine ae buakaka, ao a kabonganai bwaai aika tabu ni kabane ake n ana auti Iehova ibukia taiani Baara.”  Ao e karaoaki te kaibwaoki+ bwa e tua te uea, ao e katukaki i tinaniku i rarikini mataroan oon ana auti Iehova.+  Imwin anne ao e kanakoaki te katanoata rinanon Iuta ma Ierutarem, bwa a na uota te taekiti ae tabu nakon Iehova,+ are e tua Mote are ana toro te Atua ae koaua nakoia tibun Iteraera n te rereua. 10  Ao a bane tooka ma aomata ni kabane ni kimwareirei,+ ao a teimatoa n uotii angabwai ao ni kabwakai n te kaibwaoki ni karokoa ae e a onrake.* 11  Ngkana a uota te kaibwaoki tibun Rewi ni karinna bwa e na anganaki te uea, ao a noria bwa e a rangi ni bati te mwane i nanona, ao e na bae n roko ana tia koroboki te uea ma ana mataniwi te mataniwi n ibonga* ni kannaa kanoan te kaibwaoki,+ ao imwina a na manga kaokia nakoni nnena. Anne te bwai ae a kakaraoia ni katoabong, ao a ikoikota te mwane ae rangi ni bati. 12  Ao te uea ma Ieoiata a na anga nakoia te koraki ake a tararuaa te mwakuri ibukin ana auti Iehova, ao a na kabooia iai taani koro atibu, ma taani karaobwai aika mwaatai ibukini manga karaoan ana auti Iehova,+ n ikotaki naba ma taani mwakuria te biti ma te buraati bwa a na onobwaia ana auti Iehova. 13  Ao a moana te mwakuri naake a tararuaa te mwakuri, ao e waakinako te mwakuri n onobwai i aan aia tararua, ao a a manga kaoka ana auti te Atua ae koaua nakon arona ae riai ao ni manga kamatoaa. 14  N te tai are a tia naba iai ao a uota nikiran te mwane nakon te uea ao Ieoiata, ao a kabongana ibukini karaoani bwain ana auti Iehova, bwaai ibukin te beku, ao ibukini karaoan taian angakarea ao mwangko ao bwaai aika karaoaki man te koora ao te tirewa.+ Ao a anganga te karea ni kabuekaki+ n ana auti Iehova, ni kabane ana bong Ieoiata. 15  Ao e a mate Ieoiata ngke e a kara ao n rauaki ni maiuna. Bon 130 ana ririki ngke e mate. 16  Mangaia are a kaiia n Ana Kaawa Tawita i rarikia ueea,+ ibukina bwa e kakaraoa ae raoiroi i Iteraera+ ibukin te Atua ae koaua ao Ana auti. 17  Imwini maten Ieoiata ao a roko tokan Iuta ao a bobaraaki nakon te uea, ao te uea e ongo irouia. 18  A kitana ana auti Iehova are Atuaia aia bakatibu, ao a a taromaurii kaai aika tabu* ao bouannanti, n te aro are e a roko unin te Atua* n ekaanako Iuta ao Ierutarem ibukin aia bure. 19  E teimatoa Iehova ni kanakoia burabeti nako buakoia bwa a na kaokiia nakoina, ao a teimatoa n anga te kauring nakoia* ma a rawa n ongo.+ 20  Ao e roko taamnein* te Atua i aon* Tekaria are natin Ieoiata+ are te ibonga, ao e tei i etaia aomata ao e taku nakoia: “E kangai ana taeka te Atua ae koaua, ‘Bukin tera ngkai kam urui ana tua Iehova? Kam na bon aki totokanikai! Ibukina bwa kam a tia ni kitana Iehova, ao ane e na kitaningkami naba.’”+ 21  Ma a bairea te karitei nakon teuaei+ ao a karebanaia n atibu ni katawanangin ana auti Iehova,+ bwa e tua te uea. 22  Ao te Uea are Ioati e aki uringa ana tangira ae koaua* taman* teuaei are Ieoiata are e kaotiotia nakoina, ao e tiringa natina, are e kangai ngke e nangi mate: “E bia katuuaaeko Iehova ibukin te baere ko a tia ni karaoia.”+ 23  Ni moan te ririki,* ao a waerake aia taanga ni buaka I-Turia n ekaanako Ioati, ao a ninia Iuta ma Ierutarem.+ Ao a kamateia ni kabane aia toka+ aomata, ao a kanakoi ni kabane konaia ni buaka nakon uean Tamateko. 24  Bwa e ngae ngke e uarereke mwaitiia kaain aia taanga ni buaka I-Turia ake a ninia te aba, ma Iehova e anga te taanga ni buaka ae rangi ni bati+ nakoia, ibukina bwa a kitana Iehova ae Atuaia aia bakatibu. Mangaia are a* katuuaaea Ioati. 25  Ao ngke a kitanna (bwa a katikua ma ikoakina* ae kakaiaki), ao a bairea te karitei oin ana toro teuaei n ekianako ibukina bwa e a tia ni katutui raraaia mwaane ake natin* Ieoiata+ are te ibonga. A kamatea ni nnena ni wene.+ Ngaia are e a mate ao a kaiia n Ana Kaawa Tawita,+ ma a aki kaiia ni nneni kaweneaia ueea ake a mate.+ 26  Aikai taani bairea+ te karitei nakon teuaei: Tabata are natin Nei Timeata are tibun Ammon, ao Ieotabata are natin Nei Timrita are tibuni Moaba. 27  Ni kaineti ma natina mwaane ao rongorongo aika bati n ekaanako teuaei+ ma manga karaoan* ana auti te Atua ae koaua,+ a koreaki mwini baikai ni kabane ni koroboki* ake n aia Boki Ueea. Ao e a riki natina are Amatia bwa te uea n onea mwina.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke tao, “ni karokoa ae a bane n anga.”
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “iai te un.”
Ke, “ni kaotioti ni kaaitaraia.”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ebera, “ni kunnikaia.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ae taekan taman Tekaria.
Ebera, “Ni banen te ririki.”
Ae taekaia I-Turia.
Ke, “ma aorakina aika bati.”
Ke, “te nati te mwaane.” Tao e kaota te karineaki kabonganaan te bururare.
Ebera, “kawenean aan.”
Ke, “kabwarabwara; rongorongo.”