Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 Ioane 1:1-13

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taeka ni kamauri (1-3)

  • Teimatoa n nakonako n te koaua (4-6)

  • Tarataraingkami irouia taani bureburea te aba (7-11)

  • Bairean te mwananga ao taeka ni kamauri (12, 13)

 Ngai ae te unimwaane, nakon te aine ae rineaki ao nakoia natina, ake I tangiriia ni koaua, ao tiaki tii ngai, ma bon aomata nako naba ake a ataa te koaua.  Ti tangiringkami ibukin te koaua ae teimatoa ni mena i nanora, ao e na mena iroura n aki toki.  E na mena iroura te akoi ae rianako ao te nanoanga ma te rau mairoun te Atua ae te Tama, ao mairoun Iesu Kristo ae Natin te Tama, n ikotaki ma te koaua ao te tangira.  I rangi ni kimwareirei ibukina bwa I ataia bwa iai natim tabeman aika nakonako n te koaua,+ n ai aron te tua are ti karekea mairoun te Tama.  Mangaia ae I butiiko ngkoe ae te aine ae ko rineaki bwa ti na itangitangiri. (I aki korea nakoim te tua ae boou, ma I korea te tua are iai iroura man te moantai.)+  Bwa bon aei te tangira: ae ti na teimatoa n nakonako ni kaineti ma ana tua.+ Aei te tua are kam ongo man te moantai, ae kam riai n teimatoa n nakonako iai.  Bwa a mwaiti taani bureburea te aba aika kaoti n te aonnaba,+ aika aomata aika aki kaotia bwa a kakoauaa Iesu Kristo bwa e roko n te rabwata.+ Te aomata ae karaoa aei bon te tia bureburea te aba ao te tia kaitaraa Kristo.+  Kam na tarataraingkami bwa kam na aki kabuai baike ti karekei n ara mwakuri, bwa kam aonga ni karekea te kaniwanga ae bwanin raoi.+  E aki katiteuanaaki ma te Atua ane e riaon ana reirei te Kristo ao e aki teimatoa n tiku iai.+ Ane e teimatoa n tiku i nanon te reirei aei, ao e katiteuanaaki ma te Tama ao te Nati.+ 10  Ngkana iai ae e roko iroumi ao e aki uota te reirei aei, ao tai butimwaeia ni karinna n ami auti+ ke ni kamauria. 11  Bwa ane e kamauria ao e ibuokanibwai n ana mwakuri aika bubuaka. 12  E ngae ngke a bati baika I kani korei nakoimi, ma I a aki kani korei n te beeba ma te ingke, ma I kantaningaia bwa N na roko iroumi ao n itaramata n taetae ma ngkami, bwa e aonga ni kororaoi kimwareireimi. 13  A kamauriko natin neiere tarim are rineaki.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano