Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 I-Korinto 8:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te angabwai ibukia Kristian aika I-Iutaia (1-15)

  • E na kamwanangaaki Tito nako Korinto (16-24)

8  Ti kani kaongoingkami ngkai taari taekan ana akoi ae rianako te Atua, ake a anganaki taian ekaretia ake i Maketonia.+  Ngke a rinanoni kataakia ae korakora ao karawawataaia, ao a kairaki ni kimwareireia ae bati bwa a na kabatiai* aia tituaraoi, e ngae ngke e bon rangi ni karako aia bwai.  Bwa a karaoa aei n ai aron aia konaa,+ ao I kakoaua n aei nakoimi bwa a karaoa ae riaon aia konaa,+  bwa bon nanoia taari aikai ni bubutii ao n onnon naba nakoira bwa a na kariaiakaki n anga aia bwaintituaraoi, ma n ira naba te mwakuri n ibuobuoki ae karaoaki ibukini buokaia te koraki aika itiaki.*+  Ao a karaoa ae riaon ae ti kantaningaia, ngkai a anga moa ngaiia nakon te Uea ao imwina nakoira, n ai aron nanon te Atua.  Mangaia ae ti kaungaa Tito+ bwa e riai ni katiaa raoi rikoan ami bwaintituaraoi anne, ngkai boni ngaia are e moani kauekea te baei i buakomi.  Kam bia kabatiai naba ami tituaraoi+ n te angabwai anne, kioina ngkai kam a kaubwai ni baikai ni kabane ae taekan te onimaki ao te taeka, te atatai, te ingaingannano, ao te tangira ae ti kaotia nakoimi.  I taekina aei, tiaki n ae I tua nakoimi, ma I taetae bwa kam aonga n ataa naba ingaingan nanoia ake tabemwaang, ao I kan tuoa koauan ami tangira.  Bwa kam ataa ana akoi ae rianako ara Uea ae Iesu Kristo, bwa e ngae ngke e kaubwai ma e riki n aki kaubwai ibukimi,+ bwa kam aonga ni kaubwai rinanon aki kaubwaina. 10  Ao I kaota au iango+ n aei, bwa kam na kabwaia ngkana kam waakina te baei, kioina ngkai kam aki tii kauekea moani karaoana, ma iai naba nanomi ni kamani kani karaoia teuana te ririki n nako. 11  Mangaia ae katiaa raoi te bwai are kam moana karaoana ma te ingaingannano, bwa e aonga n tia naba ma te ingaingannano, ni kaineti ma baika mena i nanoni baimi. 12  Bwa e butimwaeaki riki te angabwai ngkana e tauraoi te aomata ni kan anga.+ E aki kantaningaaki bwa e na anga are akea irouna, ma e na anga are iai irouna. 13  Bwa I aki kani kabebetea te waaki ibukia tabemwaang, ma ngkami kam na karawawataaki iai. 14  E na riki rakan ami bwai ngkai, bwa buokani kainnanoia, bwa e na buokaki naba kainnanomi n te taina n rakan aia bwai, bwa e aonga ni kaboraoaki uotami. 15  N aron are koreaki ni kangai: “E aki reke ae raka iroun te aomata ae ikota ae bati, ao e aki rangi ni karako ae reke iroun te aomata ae ikota ae karako.”+ 16  Ma e na katituaraoaki te Atua ngkai e kaaki i nanon Tito+ te ingaingannano ae titeboo ma ae iroura, ae te ingaingannano ibukimi, 17  ibukina bwa e a tia ni butimwaea raoi te kaungaunga, ao kioina ngkai e a rangi n ingainga nanona, e a nakoati n oin nanona. 18  Ma ti kanakoa te tari temanna ma ngaia, ae e tanoata kamoamoaana rinanon taian ekaretia ni kabane, ibukin ana mwakuri ae e karaoia ibukin te rongorongo ae raoiroi. 19  Tiaki tii anne, ma e mwiokoaki naba irouia taian ekaretia bwa e na riki bwa raora ni mwamwananga ni kaineti ma te bwaintituaraoi aei ae ti na tibwaia, n te aro ae e na neboaki iai te Uea ma ni kakoauaaki tauraoira ni buokiia tabemwaang. 20  N te aro aei ao ti totokoa iai bukinara iroun temanna ni kaineti ma te angabwai ae bati aei, ae ti mwiokoaki bwa ti na tibwaia.+ 21  Bwa ti ‘karaoi bwaai nako n te aro ae eti raoi, tiaki tii i matan Iehova,* ma i mataia naba aomata.’+ 22  Ao ti a kamwanangaa ngkai ma nakanne tarira ae ti a tia n okioki n tuoa ao n noria bwa e taningamarau n aaro aika bati, ma e a taningamarau riki ngkai e rangi n onimakiningkami. 23  Ma ngkana iai te nanououa iroumi ibukin Tito, ao N na tuangingkami, bon toau* ao raou ni mwakuri ibukini kabwaiami. Ke ngkana kam nanououa ibukia tarira, ao N na tuangingkami, bon abotoro* ngaiia ibukin taian ekaretia, ao a karekea kamoamoaani Kristo. 24  Mangaia ae kaotiota nakoia koauan ami tangira+ ao kaotia nakoia ekaretia bwa bukin tera ngkai ti kamoamoaingkami.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kataonakoi.”
Ke, “tabu.”
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “te tia ibuokanibwai ma ngai.”
Nora Nanon Taeka.