Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 I-Korinto 5:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Reken te kateitei mairoun te Atua (1-10)

  • Te mwakuri ni minita n raoiakinia aomata (11-21)

    • Te karikibwai ae boou (17)

    • Taan tei ibukini Kristo (20)

5  Bwa ti ataia bwa ngkana e uruaki*+ ara auti ae bwain aon te aba, ae te umwanrianna aei, ao e na reke iroura te kateitei mairoun te Atua, ae te auti ae aki kateaki ni baia aomata,+ ae teimatoa n aki toki i karawa.  Ni koauana, ti ngirangira n te auti* aei, ao ti ingainga ni kani karina i aora are teuana are ibukira* are bwaini karawa,*+  n te aro are ngkana ti karinna raoi, ao ti nang aki kuneaki n aki karabaanira.  Ni koauana, ti ngirangira ngaira ake ti maeka n te umwanrianna aei kioina ngkai ti karawawataaki, ibukina bwa ti aki kani buuta te umwanrianna aei, ma ti kani karina are teuana,+ bwa e aonga n oneaki mwin are mamate n te maiu.+  Ma teuare katauraoira ibukin te baei bon te Atua+ are anganira te taamnei bwa kakoauaan te baere e na roko.*+  Mangaia ae e korakora ninikoriara n taai nako ao ti ataia bwa ngkai iai mwengara ae n te rabwata, ao ti aki maeka ma te Uea,+  bwa ti nakonako n te onimaki, ao tiaki n ae noraki.  Ma e korakora ninikoriara, ao ti kukurei riki ngkana ti a aki manga maeka n te rabwata bwa ti a maeka ma te Uea.+  Mangaia ae n aki ongeia bwa ti maeka ia, tao ngkana ti maeka ma ngaia ke ti aki, ma ti uaiakina tiara ae ti na tau ni butimwaeaki irouna n taai nako. 10  Bwa ti riai ni bane ni kaoti* i matan ana bao ni motikitaeka te Kristo, bwa e aonga ni karekea kaniwangana temanna ma temanna ibukini baike e kakaraoi ngke e mena n rabwatana n aomata, ni kaineti ma baike e kakaraoi, bwa tao a raraoi ke a bubuaka.+ 11  Mangaia ae ngkai ti ataia bwa ti riai ni maaka te Uea, ao ti teimatoa iai n anai nanoia aomata, ma ti a ataaki raoi iroun* te Atua. Mangaia ae I kantaningaia bwa e a tia ni buokingkami mataniwin nanomi bwa kam na ota bwa aeka n aomata raa ngaira. 12  Ti aki manga moani kaotiira nakoimi bwa antai ngaira, ma ti kaungai nanomi bwa kam na kamoamoa iroura, bwa kam aonga ni kona ni kaekaia naake a kamoamoa ibukin taraakin+ tinanikun te aomata ao tiaki nanona. 13  Bwa ngkana tao ti rangirang+ ao bon ibukin te Atua, ma ngkana ti nano n aomata ao bon ibukimi. 14  Bwa e kairoroira ana tangira te Kristo, ibukina bwa aei ae ti a tia ni motikia, bwa e mate te aomata ae tii temanna ibukia aomata ni kabane,+ ibukina bwa a a tia ni bane ni mate. 15  Ao e mate ibukia ni kabane, bwa a aonga n aki manga maiu akana maiu i bon ibukia,+ ma a na maiu ibukin teuare mate ibukia, are e a tia ni kautaki. 16  Mangaia ae ni moa mangkai ao ti na aki manga iangoa te aomata temanna n te aro n rabwata.+ E ngae ngke ti a tia n iangoa Kristo n te aro n rabwata, ma ti a aki ngkai manga iangoia n aron anne.+ 17  Ma ngkana iai ae e katiteuanaaki ma Kristo, ao boni ngaia te karikibwai ae boou.+ A a mauna bwaai nikawai, ao noria! a a manga riki baika boou. 18  Ma baikai ni kabane boni mairoun te Atua are raoiakinira nakoina rinanoni Kristo,+ ao e anganira te mwakuri ae kaineti ma raoiakinaia aomata,+ 19  bwa e raoiakinia kaain te aonnaba te Atua nakoina rinanoni Kristo+ n aki taui mwin aia bure,+ ao e mwiokoira ni kaotiotan taekan te mwakuri n raoiakinia aomata.+ 20  Mangaia ae taan tei ngaira+ ibukini Kristo,+ kaanga ai aron ae e wewete te Atua rinanora. Ao kioina ngkai taan tei ibukini Kristo ngaira, ti onnonia aomata ni kangai: “Kam na raoiakinaki ma te Atua.” 21  Bwa teuare akea ana bure,+ e karaoaki iroun te Atua bwa e na riki bwa te karea ibukin ara bure, bwa ti aonga n raoiroi i matan te Atua rinanona.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “mauna.”
Ke, “te tabo ni maeka.”
Ke, “karina ara tabo ni maeka.”
Ke, “ara tabo ni maeka i karawa.”
Ke, “te kabwakamwane (te mwane ni kakoaua); te bwai ni kakoaua ibukin te bwai ae e na roko.”
Ke, “kaotaki.”
Ke, “a kaotaki arora nakon.”