Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

2 I-Korinto 11:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Bauro ma abotoro ake aongkoa a moan raoiroi (1-15)

  • Ana kangaanga Bauro ngkai te abotoro (16-33)

11  Kam bia taon nanomi ngkana I nanobaba teutana. Ma kam bon taotaon nanomi nakoiu!  Bwa I tauaninne iroumi n aron ana tauaninne te Atua,* bwa I a tia ni kabaeingkami bwa kam na mareaki ma te mwaane ae tii temanna ae te Kristo, ao I kan anga ngkami nakoina bwa kaanga te aine ae itiaki ae tuai ni boo ma te mwaane.+  Ma I maaku bwa e kaawa ni kabuakakaaki ami iango, ao kam na rairakinako mani kaotiotan te nano ni koaua ao te itiaki ae riai nakon te Kristo,+ n aron Ewa ngke e mwamwanaaki n ana nanowanawana te naeta.+  Bwa ngkana e roko temanna n uarongorongoa taekan Iesu riki temanna ae tiaki are ti tataekinna, ke ngkana kam a manga butimwaea kairakimi n te nano teuana ae okoro ma are kam a tia ni butimwaeia ngkoa, ke te rongorongo ae raoiroi teuana irarikin are kam a tia ni butimwaeia,+ ao kam kai taon nanomi nakon te aeka n aomata anne.  Bwa I taku bwa bon akea te bwai teuana ae I mangori riki iai nakoia ami abotoro akanne, ake aongkoa moan te raoiroi aroia.+  Ma e ngae ngkana tao I bangabwai n te taetaenikawai,+ ma I bon aki bangabwai n te atatai, ao ti boni kaotiotia nakoimi n aanga nako ni bwaai ni kabane.  Ke I karaoa ae bure ngke I kananorinanoai bwa kam aonga ni karietataaki, ngkai I kukurei n tataekina ana rongorongo ae raoiroi te Atua nakoimi n akea boona?+  I kuribwai* n ekaretia ake tabeua n arou ni butimwaei bwaai n ibuobuoki* mairouia, bwa I aonga ni beku ibukimi.+  Ma ngke I a mena i rarikimi ao e kai nanou bwa akea au bwai, ma I aki roko n te riki bwa te bwai ni karawawata nakon temanna, bwa a katauraoi bwaai ake I kainnanoi+ taari ake a roko mai Maketonia. Eng, I kateimatoa arou n aki karawawataingkami n te bwai teuana, ao N na kateimatoa arou aei.+ 10  Ngkai I bon tataekina te koaua n ai aroni Kristo, ao e na aki toki au kamoamoa+ aei n aonon Akaia. 11  Bwa tera bukina? Ibukina bwa I aki tangiringkami? E ataia te Atua bwa I tangiringkami. 12  Ma N na teimatoa ni karaoa ae I karaoia ngkai,+ bwa e aonga n aki reke angaia te koraki ake a kamoamoa n taku bwa abotoro naba ngaiia, ao a kan taraaki irouia aomata bwa abotoro. 13  Bwa bon abotoro ni kewe aomata akanne aika taani mwakuri aika mwamwanaa te aba ake a onikiia bwa aongkoa ana abotoro Kristo.+ 14  Ao e aki kamimi aei, bwa e oninikia Tatan bwa te anera ae kaotiota te oota.+ 15  Mangaia ae bon tiaki te bwai ni kamimi ngkana a onikiia naba ana tabonibai bwa kaanga tabonibai ibukin te raoiroi. Ma tokia e na boni boraoi ma aia mwakuri.+ 16  I a manga taku: Ke e tai iangoia temanna bwa I nanobaba. Ma ngkana ngaia anne ami iango, ao butimwaeai e ngae ngkana tao I nanobaba, bwa I aonga ni kona ni kamoamoa teutana, n aron ae a karaoia. 17  Bwa ae I taekinna, tiaki n ae I kakairi iroun te Uea, ma n ai aron te aomata ae nanobaba, n te aki nanokokoraki ae irian te kamoamoa. 18  Kioina ngkai a bati aika kamoamoa n te aro n rabwata, ao N na kamoamoa naba ngai. 19  Ibukin are aongkoa kam rangi ni wanawana, kam a taon nanomi nakoia aomata aika nanobaba. 20  Ma ni koauana, kam taon nanomi nakon ane e tautoroningkami, ke ane e kabanei ami bwai, ke ane e kuribwaingkami, ke ane e karietataa i aomi, ke ane e oroubuingkami. 21  Ti maamaa ngkai ti taekina aei, kioina ngkai ti taraa ni mamaara. Ma ngkana iai aika a ninikoria—I taetae n aron te aomata ae nanobaba—I ninikoria naba ngai. 22  Taian Ebera nakanne? Ngai naba.+ Tibun Iteraera nakanne? Ngai naba. Kanoan* Aberaam nakanne? Ngai naba.+ 23  Ana minita Kristo nakanne? N na kaeka n aron te aomata ae rangirang, E rianako riki arou iai bwa e bati riki au bekutata,+ e bati riki kamatawarikau,+ e mwaiti riki oreau, ao a bati au tai ni kuri ni mate.+ 24  Nimaua au tai n oreaki irouia I-Iutaia ni kaiu aika 39,+ 25  tenua au tai ni batiboaki n taiani kai,+ te taina au tai ni karebanaaki n atibu,+ tentai au tai n toka ni kaibuke ake a urubekebeke i taari,+ I tiku i nanoni marawa teuana te bong ao teuana te ngaina, 26  ni mwamwanangau aika bati, I kuri ni kabuanibwai n taiani karaanga, ao irouia taani kamwarua. I kuri ni kabuanibwai irouia aika boni kaain au reeti+ ao irouia ake tiaki I-Iutaia.+ I kuri ni kabuanibwai n te kaawa+ ao n te rereua. I kuri ni kabuanibwai i marawa, ao I kuri ni kabuanibwai irouia taari ni kewe, 27  n te bekutata ma te korakai, n te aki mamatu n taian tairiki aika bati,+ n te matenibaki ao n te taka,+ n te aki amwamwarake n taai aika bati,+ n te mariri ao n aki tauni mwaitini kunnikaiu i aou. 28  Irarikini baikai ni kabane, ao iai riki te bwai ae taotaonai n te bong teuana ma teuana: bon te tabeaianga ibukin taian ekaretia ni kabane.+ 29  Antai ae mamaara ao N na aki naba ngai mamaara? Antai ae kabwakaaki ao e na aki maraki nanou iai? 30  Ngkana I riai ni kamoamoa, ao N na kamoamoa ni baike a kaota mamaarau. 31  E ataia te Atua ae Atuan ao Taman te Uea ae Iesu bwa I aki kewe, are Teuare riai ni karaoiroaki n aki toki. 32  Ngke I mena i Tamateko ao te kowana are i aan Areta are te uea, e teiakina kaawan Tamateko bwa e kan tauai, 33  ma I nnaaki rikaaki n te bwaene mani kamaaman oon te kaawa+ ao I rabanako mairouna.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, “ingaingan nanon te Atua.”
Kuriiti, “iraebwai.”
Ke, “te boutoka.”
Kuriiti, “Ana kariki.”