Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Uea 7:1-51

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana baareti Toromon (1-12)

  • Iram ae mwaatai e buoka Toromon (13-47)

    • Boua aika uaai ake buraati (15-22)

    • Taari ae te biti ae kaburoaki n atoaki (23-26)

    • Tebwina te kaa ao beetin ake buraati (27-39)

  • A a tia bwain nanona aika koora (48-51)

7  Ao e kabanea 13 te ririki Toromon ni katea oin ana auti,*+ ni karokoa ae e a tia ana auti ni kabutaa.+  Ao e katea te Auti ae Buakonikain Rebanon+ ae 100 te mwanokunibai* abwakina, 50 te mwanokunibai raababana, ao 30 te mwanokunibai rietana, i aoni boua aika tiira ae aua rinanna. Ao iai tatanga aika tiira+ i aoni boua aikai.  E kanimwaki i aona ni kabutaa te kai ae te tiira, i aon taian tatanga ake a toka i aoni boua. Bon 45 mwaitiia, bwa kaka 15 n teuana te rinan.  Ao iai kamaama aika tenrinan, ao e kakaaitara te kamaama teuana ma te kamaama are teuana n rinan aika tenua.  Ao a bane ni boraoi abwakin ao raababan taiani mataroa ma bouani mataroa, n aron naba moan taiani kamaama, ake a kakaaitara n tatabeua nako n rinan aika tenua.  Ao e katea Autin* Taiani Boua ae 50 te mwanokunibai abwakina ao 30 te mwanokunibai raababana. Ao iai te kaman i moana ma taiani boua ao te taubuki.  E katea naba Autin* te Kaintokanuea+ ike e na motikitaeka iai, ae te Auti ni Motikitaeka.+ Ao a kanimwa i aona ni kabutaa te kai ae te tiira mai aontano ni karokoa taian oka.  E raroa teutana ma Autin te Kaintokanuea ana auti* are e na maeka iai n te katawanang are teuana,+ ao e kuri n titeboo aroni karaoaia. E katea naba te auti ae kuri n titeboo ma te Auti aei, ibukin natini Barao te aine, are e anaia Toromon bwa buuna.+  A bane kateitei aikai ni moa man aaia ni karokoa taubukin te oo, ao mai tinanikuia ni karokoa te katawanang are bubura,+ ni karaoaki man atibu aika rangi ni bobuaka,+ ni kaineti ma baireaia, aika atibu aika ekeaki ao ni kaboraoaki nanoia ao tinanikuia n taon taian atibu. 10  Ao a kaweneaki atibu aika buburakaei aika rangi ni bobuaka bwa aan taiani kateitei. Atibu tabeua bon tebwina te mwanokunibai baireaia, ao atibu ake tabeua wanua te mwanokunibai. 11  Ao iai atibu aika rangi ni bobuaka i etani baikai, aika ekeaki ni kaineti ma baireaia, n ikotaki ma te kai ae te tiira. 12  Ao iai te oo ae te atibu ae ekeaki ae tenua rinanna, ae katobibia te katawanang are bubura, ao terinanna kaai aika tiira, n aroni katawanangin ana auti Iehova are mai nanona,+ ao kamanin* te auti anne.+ 13  E kanaanako te Uea ae Toromon nakon Iram+ ao e a kairaki teuaei mai Turo. 14  Teuaei bon natin te aine ae e a tia ni mate buuna man te baronga ae Nabetari, ao taman teuaei bon te I-Turo ae te tia mwakuria te buraati,+ ao e rangi ni bati rabakauna, ana ataibwai,+ ao mwaataina, n aekani mwakurian nako te buraati.* Mangaia are e a roko ao e a karaoi mwakuri ni kabane ake e mwiokoaki iai iroun te Uea ae Toromon. 15  E kaburoi n atoi boua ake uaai ake buraati.+ Kaka 18 te mwanokunibai rietani boua aikai, ao bon 12 te mwanokunibai abwakin te kora ni baire ae a kona ni katobibiaki iai mronronin boua aika uaai aikai, teaina ma teaina.*+ 16  Ao e karaoi tiabita* aika uoua ni buraati aika kaburoaki n atoaki, bwa e na katokai i aon taubukin taiani boua mai eta. Bon nimaua te mwanokunibai rietan te tiabita are teuana, ao nimaua te mwanokunibai rietan te tiabita are teuana. 17  Ao iai te warawara ma taurekereke aika biraki aika mena i aon te tiabita are mena i aon taiani boua mai eta.+ Itiua ibukin te tiabita are teuana, ao itiua ibukin te tiabita are teuana. 18  Ao e karaoi bamkuranete* aika uarinan ni katobibia te warawara teuana bwa e na unekenekei iai tiabita ake i aon taiani boua mai eta. E karaoa ae tii te arona nakon tiabita ake uoua. 19  Ao tein taian tiabita ake i aon taiani boua mai eta ake n te kaman, boni katotongan te kiebu ae aua te mwanokunibai rietana. 20  A mena tiabita i aon taiani boua ake uaai, i etan raoi rabwatan te tiabita mai nano ae mronron, ae toma ma te warawara. Ao iai bamkuranete aika 200 aika karinanaki ni katobibi tiabita akanne.+ 21  E katei bouani kamanin te tembora.*+ E katea bouan te angaatai* ao e aranna bwa Iakin,* ao imwina e katea bouan te angamaing* ao e aranna bwa Boati.*+ 22  Ao iai i aon taiani boua mai eta katotongan te kiebu. Mangaia are e a tia mwakurian taiani boua. 23  Ao e karaoa nnen te ran ae buburakaei ae arana Taari ae te biti ae kaburoaki n atoaki.+ E mronron teina, ao bon 10 te mwanokunibai man tarana teuana nakon tarana are teuana, ao 5 te mwanokunibai rietana, ao bon 30 te mwanokunibai abwakin te kora ni baire ae e kona ni katobibiaki iai mronronna.*+ 24  Ao iai bwaai ni katamaroa aika mronron+ aika mena i aan tarana ni katobibia ni kabutaa, tebwina n teuana te mwanokunibai, ni katobibia Taari, ao uoua rinanin bwaai ni katamaroa aika mronron aika kaburoaki n atoaki n tii teuana ma ngaia. 25  Ao e toka i aoni kaao mwaane aika 12,+ a kaitaraa meang 3, a kaitaraa maeao 3, a kaitaraa maiaki 3, ao a kaitaraa mainiku 3. E toka Taari i aoia, ao bukia ni kabane a kaineta nuka. 26  Ao matentenna bon raababan te rauraunibai,* ao e karaoaki tarana ae kaanga taran te mwangko, kaanga te kiebu ae e a raure ueena. E kona n taua 2,000 te bwai ni baire ae te bwate.* 27  Ao e karaoi man te buraati kaa n uabwai aika kokokaki* aika tebwina.+ Kaka aua te mwanokunibai abwakini baikai, aua te mwanokunibai raababaia, ao tenua te mwanokunibai rietaia. 28  Ao aio aroni karaoani kaa n uabwai aikai: Iai oon nako rarikia, ao oon rarikia aikai a mena i marenani kaai aika bangaki aika taiani buraati. 29  Ao iai taamneia raian,+ kaao mwaane, ao kerubim,*+ i aon oon rarikia i marenani kaai aika taiani buraati ake a bangaki, ao iai naba te taamnei ae aekan anne i aoni kaai ake buraati ake a bangaki. Ao bon iai taiani mwae aika tinetine i etaia ao i aaia raian ma kaao mwaane. 30  Ao iai kaka aua wiran kaa n uabwai aikai, aika a minomino i aoni kaai aika taiani buraati, ao a riki baike a mena ni maninganinga ake aua bwa kautokoani baikai. Ao iai taiani kautoko i aan te beetin aika kaburoaki n atoaki ma taiani mwae, n iteraia teuana ma teuana. 31  E mena matana kaanga i nanon te nangoa ae mronron ae kaanga tein te baunuea ao baireani matana ni moa mai nanona nakon taiani kautoko ao ni waerake bon teuana te mwanokunibai. E mronron matana, ao iai nangoana ae teuana ao te iterana te mwanokunibai, ao iai taamnei aika kaaraki ni kataneaki i aoni matana. Ao e bwaoki oon rarikina, e aki mronron. 32  A mena wira ake aua i aan nako oon rarikin te kaa n uabwai, ao a nim kautokoan te wira ma te kaa n uabwai. Ao kaka teuana ao te iterana te mwanokunibai rietan taiani wira. 33  Ao a karaoaki wira aikai n ai aroni wiran te kaa ni buaka. Ao kautokoaia, tinanikuni mronronia, nainaia, ao bitin nukaia, boni biiti ni kabane aika kaburoaki n atoaki. 34  Ao iai kautoko aika aua i aoni maninganingan nako te kaa n uabwai teuana ma teuana. A kaburoaki n atoaki kautokoaia nako, bwa bwain naba rabwatan* te kaa n uabwai. 35  Ao i aon te kaa n uabwai mai eta ao iai te nangoa ae te iterana te mwanokunibai rietana ae mronron rabwatana, ao kaina ma oon rarikina ake i aon te kaa n uabwai mai eta a kaburoaki naba n atoaki, bwa bwain naba rabwatana.* 36  E kaari ni katanei nako aoni kaina ma aon oona n taamneia taiani kerubim, raian, ao kaai aika baam, ni kaineti ma te mwaawa i aoia ae kona n reke, n ikotaki ma taiani mwae ni katobibia ni kabutaa.+ 37  Anne aron teuaei ni karaoi kaa n uabwai aika tebwina.+ A bane ni kaburoaki n atoaki n te aro ae titeboo,+ titeboo baireaia ao titeboo teia. 38  E karaoi beetin aika tebwina man te buraati,+ ao a kona n taua kaka 40 te bwai ni baire ae te bwate. Kaka aua te mwanokunibai* baireani beetin aikai. Ao iai kaka teuana te beetin i aon nako taiani kaa n uabwai ake tebwina. 39  Ao e kaaki kaa n uabwai aika nimawa mai angaatain te auti, ao nimawa mai angamaingin te auti. Ao e kaaki Taari mai angaatain te auti ni kaitaraa maiakimainiku.+ 40  E karaoi naba Iram+ taiani beetin, tiaabora,+ ao taiani boora.+ Mangaia are e katiai mwakuri ni kabane Iram ake e karaoi ibukin te Uea ae Toromon, ni kaineti ma ana auti Iehova.+ 41  E karaoi boua ake uaai+ ao tiabita ake kaanga tein te boora ake a mena i aoni boua ake uaai mai eta, ao warawara ake uoua+ ake a unekenekei tiabita ake uoua ake kaanga tein te boora, ake a mena i aon taiani boua mai eta, 42  bamkuranete ake 400+ ibukini warawara ake uoua, bon uarinan taiani bamkuranete ibukin te warawara teuana ma teuana, bwa e na unekenekei tiabita ake uoua ake kaanga tein te boora, ake a mena i aoni boua ake uaai, 43  kaa n uabwai ake tebwina+ ma beetin ake tebwina+ ake i aoni kaa n uabwai, 44  Taari+ ao kaao mwaane ake 12 ake i aan Taari, 45  ao nnen taiani mannang, tiaabora, taiani boora, ao bwaai ni mwakuri ni kabane, ake e karaoi Iram man te buraati ae karaneaneaaki, ibukin te Uea ae Toromon ibukin ana auti Iehova. 46  E kaburoi n atoi te uea n aonon te Ioretan n te tano ae te bokaboka i marenan Tukota ma Tareetan. 47  E aki taui rawawatani bwaai ni kabane Toromon ibukina bwa a mwaitikurikuri. E aki ataaki naba rawawatan te buraati.+ 48  E karaoi Toromon bwain nako nanon ana auti Iehova, te baonikarea+ ae te koora, te taibora ae te koora+ are e toka i aona te bwerena ae kaotiotaki, 49  kaintaura+ aika koora ni koaua, nimaai n te angaatai ao nimaai n te angamaing, i matan te Ruu ae Moan te Tabu, ao taian uee,+ taura, ao taati ake a kabonganaaki ibukin tauani wikina, bon taiani koora,+ 50  beetin, taati ibukini kamatean taura,+ boora, mwangko,+ ao baan ake nneni mwaakaron te ai,+ bon taiani koora ni koaua, ao nangoan taiani mataroa ake a minomino i aoia, ake ibukin te ruu are mai nanona,+ ae taekan te Ruu ae Moan te Tabu, ao ibukin naba mataroan te Ruu ae Tabu,*+ bon taiani koora. 51  Mangaia are e katiai mwakuri ni kabane te Uea ae Toromon ake e riai ni karaoi ibukin ana auti Iehova. Imwina ao e a uotii ni karini bwaai Toromon ake e a tia ni katabui Tawita are tamana,+ ao e karina te tirewa, te koora, ao bwaai, ni nneni baika kakawaki ake n ana auti Iehova.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “baareti.”
Teuana te mwanokunibai titeboo ma 44.5 te tientemita (17.5 te inti). Nora Buk. B14.
Ke, “Kamanin.”
Ke, “Kamanin.”
Ke, “baareti.”
Ae taekan te tabo n rin ae mena i moan te tembora.
Ke, “te buraonti,” n te kibu aei ao ni kiibu ake imwina riki n te mwakoro aei.
Ke, “kaka 12 te mwanokunibai mronronin te boua teaina ma teaina.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
E kaineti aei nakon te Ruu ae Tabu.
Ke, “maiaki.”
Ae nanona, “Ke E [ae taekan Iehova] Kamatoaa Raoi.”
Ke, “meang.”
Tao nanona, “N te Korakora.”
Ke, “bon 30 te mwanokunibai mronronna.”
Tao 7.4 te tientemita (2.9 te inti). Nora Buk. B14.
Teuana te bwate titeboo ma 22 te rita (5.81 te kaaran). Nora Buk. B14.
Ke, “kaa n ran.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “teuana rabwataia ma.”
Ke, “teuana rabwataia.”
Ke, “aua te mwanokunibai man tarana teuana nakon tarana are teuana.”
Ebera, “te tembora.” N taraana ao e kaineti aei nakon te Ruu ae Tabu.