Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Uea 6:1-38

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E katea te tembora Toromon (1-38)

    • Te Ruu ae Moan te Tabu (19-22)

    • Kerubim (23-28)

    • Taamnei aika kaaraki, mataroa, te katawanang mai nanona (29-36)

    • E tia te tembora tao i nanon itiua te ririki (37, 38)

6  N te ka-480 n ririki imwin otinakoia tibun Iteraera man te aba are Aikubita,+ n te kaaua n ririki imwin rikin Toromon bwa uean Iteraera, n te namwakaina ae Tibi*+ (ae taekan te kauoua n namwakaina), ao e a moana katean ana auti Iehova.*+  Te auti are e kateia te Uea ae Toromon ibukin Iehova bon 60 te mwanokunibai* abwakina, 20 te mwanokunibai raababana, ao 30 te mwanokunibai rietana.+  Te kaman*+ are i moan te tembora* bon 20 te mwanokunibai abwakina,* ae boraoi ma raababan te auti.* Ao raababana bon tebwina te mwanokunibai ni moa mai moan te auti.  E karaoi kamaaman te auti aika wariki.+  Irarikin anne, e katea te kateitei mai rarikina ae nim ma oon te auti ao e katobibia oon te auti, oon nako te tembora* ao te Ruu ae Moan te Tabu,*+ ao e karaoi ruun rarikina ni kabutaa.+  Raababani bwian ruun rarikina are te kabanea mai nano bon nimaua te mwanokunibai, raababani bwiana are mai nuka bon onoua te mwanokunibai, ao raababani bwiana are mai eta bon itiua te mwanokunibai, bwa e karaoi nangoa ni katobibia te auti, bwa e aonga n akea te bwai teuana ae nim ma oon te auti.+  E kateaki te auti anne n atibu aika ekeaki ake a a kamani katauraoaki,+ bwa e aonga n aki ongo te aba rebwetatan taian aama ke tanai ke bwaai ni mwakuri riki tabeua aika biiti n te auti, ngke e kateaki.  Ao e mena mai maiakin* te auti mataroan te ruu are te kabanea mai nano,+ ao te kaintamwarake ae katobibi e waerake nakon te bwia are mai nuka, ao man te bwia are mai nuka ni waerake nakon te bwia are mai eta.  E waakinaanako katean te auti ao e katiaa.+ E kanimwi tatangan taubukin te auti ni kaai aika tiira, ao e rabuna naba te taubuki ni kairababa aika tiira.+ 10  E katei ruun rarikin te auti ni kabutaa+ aika kaka nimaua te mwanokunibai rietaia, ao a tomaaki ma te auti ni kaai aika tiira. 11  N te tai anne ao e roko ana taeka Iehova iroun Toromon ae kangai: 12  “Ni kaineti ma te auti ae ko kateia aei, ao ngkana ko kakairi n au kaetieti ma ni kakororaoi au moti ao ni kawakin au tua ni kabane n arom ni kakairi iai,+ ao N na kakororaoa naba au berita ma ngkoe are I karaoia ma Tawita are tamam,+ 13  ao N na maeka i buakoia tibun Iteraera,+ ao N na bon aki kitania au aomata aika tibun Iteraera.”+ 14  E waakinaanako katean te auti Toromon ao e katiaa. 15  E karaoi oon te auti mai nanona ni kairababa aika tiira. E kanimwi kairababa aika kaai n taian oo mai nanona ni moa mai aontano n te auti ni karokoa okan nako taubukina, ao e kanimwi kairababa aika kaai aika mwaiango n rabuna iai aontano are i nanon te auti.+ 16  Ao e katea te kateitei ae 20 te mwanokunibai, mai bukin te auti, ni kairababa aika tiira, ni moa mai aontano ni karokoa taian oka, ao e katea i nanona* te ruu are mai nanona riki ae te Ruu+ ae Moan te Tabu.+ 17  Ao te tembora*+ are bon iteran naba te auti anne mai moana, bon 40 te mwanokunibai. 18  Ao e kaaraki ni kataneaki aon te kai ae te tiira are i nanon te auti n taamnein taian uaanikai aika bangke+ ma uee aika raure.+ Bon te kai ae te tiira ni kabane ao akea te atibu ae noraki. 19  Ao e katauraoa te Ruu ae Moan te Tabu+ i nanon te auti bwa e na kaaki iai ana ati ni berita Iehova.+ 20  Bon 20 te mwanokunibai abwakin te Ruu ae Moan te Tabu, 20 te mwanokunibai raababana, ao 20 te mwanokunibai rietana.+ Ao e kanimwa te koora ni koaua n rabunna iai, ao e kanimwa te kai ae te tiira n rabuna iai te baonikarea.+ 21  Ao e kanimwa te koora ni koaua+ Toromon n rabuna iai nanon te auti, ao e katikii taurekereke aika koora i moan te Ruu ae Moan te Tabu,+ are kanimwaki iai te koora n rabunaki iai. 22  E kanimwa te koora n rabuna iai te auti ni kabutaa, ni karokoa ae e a buta te auti. E kanimwa te koora n rabuna naba te baonikarea ni kabutaa,+ are mena i rarikin te Ruu ae Moan te Tabu. 23  E karaoiia kerubim* aika uoman+ i nanon te Ruu ae Moan te Tabu man te kai ae te bwaain,* ae kaka tebwina te mwanokunibai rietaia.+ 24  Bon nimaua te mwanokunibai bain te kerubim ni kiba are teaina, ao baina ni kiba are teaina bon nimaua te mwanokunibai. Mai taboni baina ni kiba are teaina nakon taboni baina ni kiba are teaina bon tebwina te mwanokunibai. 25  Bon tebwina naba te mwanokunibai bain te kerubim ni kiba are te kauoman. Titeboo abwakin ao raababani kerubim aikai ni kauoman, ao titeboo teia. 26  Rietan te kerubim temanna bon 10 te mwanokunibai, ao ai aron naba te kerubim are temanna. 27  Ao e kaaki kerubim+ aikai i nanon te Ruu ae Moan te Tabu. A taakinaki baia ni kiba kerubim aikai n te aro are e roko bain are temanna ni kiba n te oo are teuana, ao bain te kerubim are temanna ni kiba e roko n te oo are teuana. Ao a taakinaki baia ni kiba nako nukan te auti, n te aro are a uaia n toma baia ni kiba. 28  Ao e kanimwa te koora n rabuni iai aoia kerubim aikai. 29  Ao e kaari ni katanei oon ni kabane te auti, ni kabutai ruu ake uoua n taamneia taiani kerubim,+ aroka aika baam,+ ao uee aika raure.+ 30  E kanimwa te koora n rabuna iai aontano are i nanon te auti, n ruu ake uoua. 31  Ao e karaoi mataroa man te kai ae te bwaain ibukin te kawai n rin n te Ruu ae Moan te Tabu, bouan rarikina, bouani mataroana, bwa te kanimaua ni mwakoro.* 32  A karaoaki mataroa aika uoua man te kai ae te bwaain, ao e kaari ni katanei aoia n taamneia taiani kerubim, aroka aika baam, ao uee aika raure, ao e kanimwa te koora n rabuni iai aoia. Ao e ororea te koora n te aama i aoia taiani kerubim ao aroka aika baam. 33  Ao anne arona ni karaoi bouani mataroa man te kai ae te bwaain, ibukini mataroan te tembora,* ao e riki bwa te kaaua ni mwakoro.* 34  Ao e karaoi mataroa aika uoua man te kai ae te mwaiango. Iai bonotan te mataroa teuana ae uoua rukumana ae ukuki i aon nangoana, ao iai naba bonotan te mataroa are teuana ae uoua rukumana ae ukuki i aon nangoana.+ 35  E kaari ni katanei aoia n taamneia taiani kerubim, aroka aika baam, ao uee aika raure, ao e kanimwa te koora n rabuni iai aoni baike a kaaraki ni kataneaki. 36  E katea oon te katawanang+ are mai nanona n te atibu ae ekeaki ae tenua rinanna ni waerake, ao e karina naba iai terinanna kaai aika tiira.+ 37  N te ka-4 n ririki n te namwakaina ae Tibi,* ao e a kaweneaki aan ana auti Iehova.+ 38  Ao n te ka-11 n ririki n te namwakaina ae Bure* (ae taekan te ka-8 n namwakaina), ao e a tia te auti ma bwaina ni kabane, ni kaineti ma aron taamneina.+ Mangaia are e kabanea itiua te ririki ni kateia.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Teuana te mwanokunibai titeboo ma 44.5 te tientemita (17.5 te inti). Nora Buk. B14.
Ae taekan te tabo n rin ae mena i moan te tembora.
Ebera, “temboran te auti.”
Ke, “raababana.”
Ke, “20 te mwanokunibai n ira raababan te auti.”
E kaineti aei nakon te Ruu ae Tabu.
Ebera, “te ruu are mai nanona riki.”
Ebera, “angaatain.”
Ae taekan nanon te auti.
Ae taekan te Ruu ae Tabu, are i moan te Ruu ae Moan te Tabu.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “te kai ae te oera,” ke tao te aroka ae te bwaain ae te Aleppo.
Tao e kaineti nakoni kateani kain te mataroa ke nakon abwakin ao raababan taiani mataroa.
E kaineti aei nakon te Ruu ae Tabu.
Tao e kaineti nakoni kateani kain te mataroa ke nakon abwakin ao raababan taiani mataroa.