Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Uea 4:1-34

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana kairiri Toromon (1-19)

  • Te toronibwai n ana tautaeka Toromon (20-28)

    • Te mweraoi i aan te kureebe ao te biiku (25)

  • Wanawanan Toromon ao ana taeka n rabakau (29-34)

4  E tautaeka te Uea ae Toromon i aon Iteraera ni kabutaa.+  Ao aikai ana mataniwi aika rietata:* te ibonga* bon Ataria are natin Tatoka,+  taani koroboki+ bon Erioreba ma Aiia ake natin Titiia, te tia korei mwin rongorongo bon Ieotiabata+ are natin Airuta,  te mataniwi i aon te taanga ni buaka boni Benaia+ are natin Ieoiata, ao ibonga bon Tatoka ma Abiata,+  ao e mena i aoia mataniwi Ataria are natin Natan,+ ao Tabuta are natin Natan bon te ibonga ao raoraon te uea,+  ao e mataniwi Aatitari n te baareti, ao e mena Atoniram+ are natin Abeta i aoia te koraki ake e tua te uea bwa a na mwakuri ibukina.+  Ao iai ana mataniwi Toromon aika 12 aika mataniwi i aoia tibun Iteraera ni kabane ake a kakarekea kanan te uea ma kaaini batana. Tabeia naakai n tatabemania nako bwa a na kakarekea te amwarake ibukin teuana te namwakaina n te ririki.+  Ao aikai araia mataniwi aikai: Natin Uura n aonon Eberaim ae maungaunga,  natin Tikire are e mataniwi i Makati ao i Tiaarebim+ ao i Betatemeti ao i Eronebetaanan, 10  natin Eteta i Arutoba (e reke irouna Tokoa ao te aba ae Ebee ni kabutaa), 11  natin Abinataba n rabeen nako Toora (e riki Nei Tabaata are natin Toromon bwa buuna), 12  Baana are natin Airuta i Taanaka, i Mekito,+ ao i Betatean ni kabutaa+ are i rarikin Tareetan i aan Ietireera, mai Betatean nako Aberameorata ni karokoa aonon Iokomeam,+ 13  natini Kebera i Ramotakireata+ (a reke irouna ana kaawa Iaira+ are natini Manate aika taian umwanrianna i Kireata,+ e reke naba irouna aonon Arekoba+ are i Batian:+ 60 kaawa aika bubura ma ooia ao kaini kamatoaaia aika taiani buraati), 14  Ainataba are natin Ito i Maanaim,+ 15  Aimaati i abaia tibun Nabetari (e anaa Nei Batemata are natin naba Toromon bwa buuna), 16  Baana are natin Utiai i abaia tibun Atera ao i Bearota, 17  Ieotiabata are natini Barua i abaia tibun Itakara, 18  Timei+ are natin Eraa i abani Beniamin,+ 19  Kebera are natin Uri n te aba ae Kireata,+ ao n aban Taion+ are aia uea taian Amoraite, ao n aban Oka+ are ueani Batian. Ao iai naba te mataniwi temanna ae mwiokoaki i aoia mataniwi nako ake n te aba. 20  A rangi ni bati tibun Iuta ao tibun Iteraera n ai aron tanoni biken taari,+ ao a amwarake ao a moi ma ni kimwareirei.+ 21  E tautaeka Toromon i aon aaba ni kabane ake man te Karaanga*+ nako abaia I-Biritia ao ni karokoa tian Aikubita. A uota te angabwai ao a toro iroun Toromon ni kabane ana bong ni maiu.+ 22  Kanan Toromon ma kaain ana baareti ni katoabong bon te burawa ae mte ae 30 te bwai ni baire ae te kore* ao te burawa ae 60 te bwai ni baire ae te kore, 23  kaao aika kamarikaaki aika 10, kaao ake man te tawaana aika 20, ao tiibu aika 100, i rarikia taian ria tabeman, katere, robaki, ao ai mannikiba aika kamarikaaki. 24  Bwa e taui taekani bwaai nako n iteran te Karaanga*+ ae mai ikai, mai Tibitiaa nako Kaata,+ n ikotaki ma ueea ni kabane n iteran te Karaanga ae mai ikai, ao e kimwareirei n te rau n aono nako, ake i rarikina ni kabutaa.+ 25  A maeka ma te mweraoi tibun Iuta ma tibun Iteraera, temanna ma temanna i aan arokana ae te kureebe ao i aan arokana ae te biiku, mai Tan nako Beerateba, ni kabane ana bong Toromon. 26  Ao iai n ana tabo ni man Toromon 4,000* nneia aoti ibukin ana kaa ni buaka ao aoti* aika 12,000.+ 27  A kakarekea mataniwi aikai kanan te Uea are Toromon ma te koraki nako ake a amwamwarake n ana taibora te Uea are Toromon. Bon te tabeakina anne tabena n ana namwakaina, ngaiia n tatabemania nako, ao a taraia bwa akea te bwai ae e na tare.+ 28  A uota naba te baare ao te uteute ae mwau nakon te tabo are e kainnanoaki iai ibukia aoti ao ibukia aoti aika birimwaaka, ngaiia n tatabemania nako ni kaineti ma tabeia. 29  Ao te Atua e angan Toromon te wanawana ma te ataibwai ae rangi ni korakora, ao te nano* ae bati iai te ataibwai n ai aron tanon aon te bike.+ 30  E rianako riki wanawanan Toromon nakoni wanawanaia kaaini Mainiku ni kabane ao wanawanaia I-Aikubita.+ 31  E wanawana riki nakoia mwaane nako, e wanawana riki nakon Etan+ are tibun Teera, ao Eman,+ Karekora,+ ao Taara, ake natini Maora aika mwaane, ao e a butanako kakannatona nakoia natannaomata ni kabane ake i rarikia.+ 32  E otei* taeka n rabakau aika 3,000+ ao mwaitini kunana+ 1,005. 33  E kona n taetae i aon taekan taian aroka, ni moa man te tiira are i Rebanon ni karokoa te utoba*+ ae riki i aon te oo, e kona n taetae i aon taekaia maan,+ mannikiba,*+ baika kawakawa,*+ ao ai iika. 34  A roroko aomata mai buakoia natannaomata nako bwa a na ongora ni wanawanan Toromon, n ikotaki ma ueea ake man te aonnaba ni kabutaa ake a ongo taekan rabakauna.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “ana toka nako.”
Nora Nanon Taeka.
Ae taekan te Iuberetiti.
Teuana te kore titeboo ma 220 te rita. Nora Buk. B14.
Ae taekani maeaon te Iuberetiti.
E kuneaki te ware aei ni koroboki nikawai tabeua, ao n rongorongon naba aei ae koreaki n te kibu teuana. A taekina 40,000 koroboki nikawai riki tabeua.
Ke, “taan toka i aoia aoti.”
Ke, “te nano ae ataibwai.”
Ke, “taekin.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “maan aika kibakiba.”
Tao n ikotaki ma maan ake a aeae i birotoia ao maan aika uarereke.