Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Uea 3:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E mare Toromon ma natini Barao (1-3)

  • E kaoti Iehova n te mii nakon Toromon (4-15)

    • E bubutii te wanawana Toromon (7-9)

  • E kaetii taekaia uoman tiina Toromon (16-28)

3  Ao e a imaremare Toromon ma Barao are uean Aikubita. E mare ma* natini+ Barao ao e kaira neiei nakon Ana Kaawa Tawita+ ni karokoa ae e tia ni katea ana auti,+ ma ana auti Iehova,+ ao te oo are katobibia Ierutarem.+  Ma a teimatoa aomata n angakarea n taabo aika rietata,+ ibukina bwa e tuai mani kateaki te auti ibukin aran Iehova ni karokoa te tai anne.+  E teimatoa Toromon n tangira Iehova n arona ni kakairi n ana tua Tawita are tamana, ma e angakarea ao ni kabueki karea ni kabubui n taabo aika rietata.+  E nako te uea nako Kibeon bwa e na angakarea ikekei, bwa arei te tabo ae rietata ae te kabanea ni kakawaki.*+ E anga taiani karea ni kabuekaki Toromon aika 1,000 i aon te baonikarea arei.+  Ao ngke e a bong ao e kaoti Iehova nakon Toromon i Kibeon n te mii ao e taku te Atua: “Butiiai te bwai ae ko tangiria bwa N na anganiko.”+  Ao e taku Toromon: “Ko a tia ni kaotiota te tangira ae koaua* ae korakora nakon am toro are Tawita are tamau, ngke e nakonako i matam ma te kakaonimaki ao te raoiroi ao te nano ae eti. Ao ko teimatoa ni kaotiota nakoina te aeka n tangira ae korakora aei ni karokoa te bong aei, n arom n anganna natina ae e na tekateka i aon ana kaintokanuea.+  Ao ngkai Iehova ae Atuau, ko a tia ni kaueaa am toro n onea mwin Tawita are tamau, e ngae ngke I uarereke,* ao I ronnano.*+  E mena am toro i buakoia am aomata ake ko rineiia,+ ae te natannaomata ae rangi ni bati ae aki kona n ataaki mwaitiia ke ni warekaki.  Mangaia ae angan am toro te nano n ongeaba bwa e na motiki taekaia am aomata,+ ao e na ataa te kaokoro i marenan ae raoiroi ma ae buakaka,+ bwa antai ae kona ni motiki taekaia am aomata aika rangi ni bati* aikai?” 10  Ao e kakukurei iroun Iehova te bwai ae e bubutii Toromon aei.+ 11  E taku ngkanne te Atua nakoina: “Ibukina bwa ko bubutii te baei, ao ko aki bubutii ibukin abwabwakini maium* ke te kaubwai ke mateia akana kairiribai nakoim, ma ko bubutii te ataibwai ibukin rinanoan taian tangitang,+ 12  ao N na karaoa ae ko bubutii iai.+ N na anganiko te nano ae wanawana ma n ataibwai,+ bwa e aonga n akea temanna ae ai arom imwaim, ao akea ae e na manga riki n ai arom.+ 13  Irarikin anne, N na anganiko naba te bwai are ko aki bubutii,+ ae te kaubwai ma te karineaki,+ bwa e aonga n aki reke te uea temanna ae ai arom, n am tai ni maiu.*+ 14  Ao ngkana ko nakonako ni kawaiu nako n arom ni kawakin au kaetieti ma au tua nako, n aron are e nakonako iai Tawita are tamam,+ ao N na anganiko naba te maiu ae abwabwaki.”*+ 15  Ngke e uti Toromon, ao e a ataia ae te mii. Ao e nako Ierutarem ao e tei i matan ana ati ni berita Iehova ao e anga taiani karea ni kabuekaki ma taiani karea n raoi,*+ ao e karaoa te baka n amwarake ibukia ana toro ni kabane. 16  N te tai anne ao a rin nakon te uea aine aika kakabooaki aika uoman ao a tei i matana. 17  E taku te aine are te moan: “Taiaoka au toka, I maeka ma te aine aei n te auti ae tii teuana, ao I bung ngke e boni mena naba neiei n te auti. 18  Tenibong imwini bungiu ao e a manga bung neiei. Ti kaai n ikotaki ao akea riki temanna kaain te auti bwa bon tii ngaira uoman. 19  Ngke e a tairiki ao e a mate natin neiei bwa e taotaonna. 20  Mangaia are e teirake n te nukanibong ao e anaa natiu mai rarikiu ngke e bon tabe ni matu am toro te aine ao e kawenea i anganibaina,* ao e kawenea natina are mate i anganibaiu. 21  Ngke I a uti n te ingabong bwa N na kammammaa natiu, ao I a noria bwa e a mate. Ngaia are I a karaua n taraia n te ingabong anne ao I a noria bwa bon tiaki natiu are I bungia.” 22  Ma e taku te aine are temanna: “Tiaki ngaia anne, ngai natiu are maiu ao ngkoe natim are mate!” Ma e taku te aine are te moan: “Tiaki ngaia anne, ngkoe natim are mate ao ngai natiu are maiu.” Anne aroia ni kauntaeka i matan te uea. 23  N tokina ao e a taku te uea: “E kangai neie temanna, ‘Ngai natiu are maiu ao ngkoe natim are mate!’ ao neiene temanna e kangai, ‘Tiaki ngaia anne, ngkoe natim are mate ao ngai natiu are maiu!’” 24  E taku te uea: “Uotaamai te kabaang.” Mangaia are a uota te kabaang nakon te uea. 25  E taku ngkanne te uea: “Korea te teei ane maiu anne nakon uamwakoro, ao aanga ane te iterana nakon neiene temanna ao ane te iterana nakon are temanna.” 26  E aki tabwara te aine are bon natina are maiu ma e a bubutiia naba te uea, bwa e a roko irouna nanoangaan natina. E taku: “Taiaoka au toka! Ko riai n angan neiei te teei ane maiu anne! Tai kamatea!” Ma e taku neiere temanna: “E na aki riki bwa natiu ke natim! Ke a koreia nakon uamwakoro!” 27  Ao e kaeka te uea ni kangai: “Aanga te teei ane maiu anne nakon te aine are te moan! Tai kamatea bwa bon tinana neiei.” 28  Mangaia are a a bane n ongo tibun Iteraera taekan te motikitaeka are e karaoia te uea, ao a mimi* iroun te uea,+ bwa a noria bwa iai irouna wanawanan te Atua ni karaoa iai te kaetitaeka ae riai.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “anaa.”
Ebera, “kakannato.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “te teinimwaane ngai.”
Ebera, “ao I aki ataa aron te otiotinako ao te riirin.”
Ke tao, “kangaanga.” Ebera, “tinebu.”
Ebera, “am bong aika bati.”
Ebera, “ni kabane am bong.”
Ebera, “kaabwabwaka am bong.”
Ke, “te karea n iraorao.” Te karea ae kaikonaka ae a kaai n amwarake ibonga, taan taromauri, ao Iehova, ni kaota te raoi i marenaia.
Ebera, “bwanibwanna.”
Ebera, “maaku.”