Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Uea 2:1-46

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E anga kaetieti Tawita nakon Toromon (1-9)

  • Maten Tawita; E kaueaaki Toromon (10-12)

  • Ana babaire Atoniia are karekea matena (13-25)

  • E kakioakinako Abiata; e kamateaki Ioaba (26-35)

  • E kamateaki Timei (36-46)

2  Ngke e a uakaan te tai are e nangi mate iai Tawita, ao e a anga kaetieti aikai nakon natina are Toromon:  “I a kaani mate.* Mangaia ae ko na korakora+ ao ko na kammwaaneko.+  Ko na teimatoa n ongeaba iroun Iehova ae Atuam, n nakonako ni kawaina nako ao ni kakairi n ana taeka, ana kaetieti, ana moti, ao ana kauring, ake a koreaki n te Tua Rinanoni Mote,+ ao a na nakoraoi* arom ni bwaai nako ake ko karaoi ao n taabo nako ake ko nako iai.  Ao e na kakororaoa ana berita Iehova are e karaoia ni kaineti ma ngai are kangai: ‘Ngkana a mutiakina aroia natim mwaane n nakonako ma te kakaonimaki i matau ma nanoia ni kabane ao korakoraia ni kabane,+ ao e na bon teimatoa n iai temanna mani kanoam* ae e na tekateka i aoni kaintokanuean Iteraera.’+  “Ko ataa raoi naba te bwai are e karaoia Ioaba are natin Teruia nakoiu, are te bwai are e karaoia nakoia mataniwi ake uoman n aia taanga ni buaka tibun Iteraera, ake Abenera+ are natin Nera ao Amataa+ are natin Ietere. E tiringia ni katutua te raraa+ n te tai are akea iai te buaka, ao e kaaki raraan te buaka i aon te kabaea n nuka are i bebeena ao i aoni kaau ake i waena.  Ko riai ni karaoa ae boraoi ma wanawanam, ao tai kariaia irana aika iaia bwa a na ruo rikaaki ma te rau nakon te Ruanimate.*+  “Ma ko riai ni kaotiota te tangira ae koaua* nakoia natini Baretirai+ are te I-Kireata, ao a riai ni mena i buakoia te koraki ake a amwamwarake n am taibora, bwa anne aroia ni buokai+ ngke I birinako ngkoa mairoun tarim are Abetarom.+  “E maeka naba i rarikim Timei are natini Keera are tibuni Beniamin mai Baurim. Boni ngaia are e taetae ni karekea kaiu n te karekekai ae kakaiaki+ n te bong are I mwananga iai nako Maanaim,+ ma ngke e roko ni kawarai n te Ioretan, ao I taetae n tuea nakoina iroun Iehova ni kangai: ‘N na aki kamateko n te kabaang.’+  Ao tai katikua bwa e na aki katuuaaeaki,+ bwa te aomata ae wanawana ngkoe ao ko bon ataa te bwai ae ko riai ni karaoia nakoina. Ko riai ni karuoi rikaaki irana aika iaia nakon te Ruanimate* ma te raraa.”+ 10  Ao e a wene ni motirawa Tawita i rarikia ana bakatibu, ao e kaiiaki n Ana Kaawa Tawita.+ 11  Abwakin ana tai* n tautaeka Tawita i aon Iteraera bon 40 te ririki. E tautaeka i Eberon+ i nanon 7 te ririki, ao e tautaeka i Ierutarem i nanon 33 te ririki.+ 12  Ao e a tekateka Toromon i aon ana kaintokanuea Tawita are tamana, ao e a ririkirake n rangi ni korakora ana tautaeka n uea.+ 13  Imwina riki ao e a roko Atoniia are natin Akita irouni Batateba are tinan Toromon. Ao e titiraki neiei ni kangai: “E raoi rokom aei?” E kaeka ni kangai teuaei: “E raoi.” 14  E taku ngkanne teuaei: “Iai te bwai ae N na tuangko.” Mangaia are e kangai neiei: “Taetae.” 15  E reitia ni kangai teuaei: “Ko bon ataia raoi bwa e na bon riki ngkoa bwa au bwai te nakoa n uea, ao a kantaningaai* tibun Iteraera ni kabane bwa N na riki bwa te uea,+ ma e nako mairou te nakoa n uea ao e a riki bwa ana bwai tariu, bwa boni mairoun Iehova ae ngaia ae e a riki iai bwa ana bwai.+ 16  Ma ngkai bon iai te bwai ae tii teuana ae N na butiiko iai. Tai rawa nakon au bubutii.” Mangaia are e taku neiei nakon teuaei: “Taetae.” 17  E taku ngkanne teuaei: “Taiaoka ma butiia Toromon are te uea bwa e na anganai Abitiaka+ are te I-Tunem bwa buu. I ataia bwa e bon aki kona n rawa nakoim.” 18  Ao e taku Batateba: “E raoiroi! N na taetae nakon te uea ibukim.” 19  Mangaia are e a rin Batateba nakon te Uea are Toromon bwa e na taetae nakoina ibukin Atoniia. E aki tabwara te uea ma e a teirake naba bwa e na butimwaea neiei ao e bobaraaki nakon neiei. Ao e tekateka i aon ana kaintokanuea ao e tua katauraoan ana kaintokanuea tinan te uea bwa e aonga n tekateka neiei i angaataina. 20  E taku ngkanne neiei: “Iai te bwai teuana ae uarereke ae N na butiiko iai. Tai rawa nakoiu.” Mangaia are e taku te uea nakoina: “Tinau, butiiai bwa N na aki rawa nakoim.” 21  E taku neiei: “Kariaia bwa ko na anga Abitiaka are te I-Tunem nakon tarim are Atoniia bwa buuna.” 22  Ao e kaekaa tinana te Uea are Toromon ni kangai: “E aera ngkai ko a bubutii Abitiaka are te I-Tunem ibukin Atoniia? Ai aron naba ae ko bubutii te nakoa n uea ibukin teuaei,+ bwa are tariu ae ikawai riki nakoiu,+ ao e boutokaaki iroun Abiata are te ibonga* ma Ioaba+ are natin Teruia.”+ 23  Mangaia are e taetae n tuea te Uea are Toromon iroun Iehova ni kangai: “Ke e katuuaaeai te Atua ao ni kamwaitia riki ngkana e aki bua maiun Atoniia, ibukina bwa e butiiai te baei. 24  Ao ngkai bon iai Iehova, are e a tia ni kamatoaai raoi+ ao ni katekatekaai i aon ana kaintokanuea Tawita are tamau, ao e a tia ni katea batau,*+ n aron are e beritanna, ao e na boni kamateaki Atoniia+ n te bong aei.” 25  E aki tabwara te Uea are Toromon ma e a kanakoa naba Benaia+ are natin Ieoiata, are ngaia are e nako ni kamatea Atoniia* ao e mate. 26  Ao e taku te uea nakon Abiata+ are te ibonga: “Ko na nako nakon am tawaana ake i Anatota!+ Ko bon riai ni mate, ma N na aki kamateko n te bong aei ibukina bwa ko uouota ngkoa ana Ati te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova i matan Tawita are tamau,+ ao ibukina bwa ko uaia ni karawawataaki ma tamau n ana kangaanga ni kabane.”+ 27  Ao Toromon e kakionakoa Abiata man ana beku n ibonga ibukin Iehova, bwa e na kakororaoa ana taeka Iehova n ekaanako batan Eeri+ i Tiro.+ 28  Ngke e a roko te rongorongo iroun Ioaba, bwa Ioaba e boutokaa Atoniia+ e ngae ngke e aki boutokaa ngkoa Abetarom,+ ao e birinako Ioaba nakon ana umwanrianna Iehova+ ao e taui kooro ake n te baonikarea. 29  Ao e kaongoaki ae kangai te Uea are Toromon: “E birinako Ioaba nakon ana umwanrianna Iehova, ao e mena ikekei i rarikin te baonikarea.” Ao Toromon e kanakoa Benaia are natin Ieoiata ao e kangai: “Naako kamatea!” 30  Mangaia are e a roko Benaia n ana umwanrianna Iehova ao e taku nakoina: “E kangai te uea, ‘Otinako!’” Ma e taku: “Tiaki ngaia anne! N na mate ikai.” Ao Benaia e uota rikaaki te taeka arei nakon te uea ni kangai: “Aio ana taeka Ioaba, ao aio ana kaeka nakoiu.” 31  Ao e taku te uea nakoina: “Karaoa ane e taku, kamatea ao kaiia ao kanakoa mairou ao mani batan tamau te raraa are e katutua Ioaba n akea bukina ae riai.+ 32  E na kaoka raraana Iehova nako aon atuna, bwa e oreiia ni kamateia n te kabaang mwaane aika uoman aika raoiroi ma n tamaroa riki nakoina, n akea ataakina iroun tamau are Tawita, aika Abenera+ are natin Nera, are te mataniwi n aia taanga ni buaka tibun Iteraera,+ ao Amataa+ are natin Ietere, are te mataniwi n aia taanga ni buaka tibun Iuta.+ 33  A na oki raraaia nako aon atun Ioaba ao nako aon atuia kanoana n aki toki.+ Ma e bia mena te raoi mairoun Iehova n aki toki i aon Tawita, i aoia kanoana, batana, ao ana kaintokanuea.” 34  Ao e waerake Benaia are natin Ieoiata ao e oreia ao e kamatea, ao e kaiiaki n oin ana auti n te rereua. 35  Ao te uea e mwiokoa Benaia+ are natin Ieoiata i aon te taanga ni buaka n onea mwin teuarei, ao te uea e mwiokoa Tatoka+ are te ibonga bwa oneani mwin Abiata. 36  Ao te uea e wetea Timei+ ao e taku nakoina: “Katea am auti i Ierutarem ao maeka ikekei, ao tai otiotinako mai ikekei nakon te tabo riki teuana. 37  N te bong are ko otinako iai ao n rinanon te Mwarua ae Kiteron+ nakon iterana are teuana, ao ko na ataia bwa ko na boni mate. E na mena raraam i aon oin atum.” 38  Ao e kaeka ni kangai Timei nakon te uea: “E riai te bwai ane ko taekinna. E na karaoa am toro te bwai ane e taku au toka ae te uea.” Mangaia are e tiku Timei i Ierutarem i nanoni boong aika bati. 39  Ma ni banen ririki aika tenua ao a a birinako uoman mai buakoia ana toro Timei nakon Akiti+ are natini Maaka, are ueani Kate. Ao ngke e kaongoaki Timei ae kangai: “Noria! A mena am toro i Kate,” 40  ao e aki tabwara Timei ma e a katokaa naba te kaintoka i aon ana taongki, ao e nako ni kawara Akiti i Kate bwa e na kakaaeia ana toro. Ngke e a oki Timei mai Kate ma ana toro, 41  ao e kaongoaki Toromon ae kangai: “E a tia n otinako Timei mai Ierutarem nako Kate ao e a oki.” 42  Ao te uea e wetea Timei ao e taku nakoina: “Tiaki I kaakiko ngkoa i aan te taetae n tuea iroun Iehova ao n anga te kauring nakoim ni kangai: “N te bong are ko otinako iai mai ikai nakon te tabo riki teuana, ao ko na ataia bwa ko na boni mate’? Ao tiaki ko kangai nakoiu, ‘E riai te bwai ane ko taekinna, N na ongeaba’?+ 43  E aera ngkanne ngkai ko aki kawakina te taetae n tuea i matan Iehova ma te tua are I kateia nakoim?” 44  E taku ngkanne te uea nakon Timei: “Ko ataa raoi te mwakuri ae buakaka ni kabane are ko karaoia nakon Tawita are tamau,+ ao ane e na kaoka te buakaka anne Iehova nako aon atum.+ 45  Ma e na kakabwaiaaki te Uea ae Toromon,+ ao e na kamatoaaki raoi ana kaintokanuea Tawita i matan Iehova n aki toki.” 46  Ao e tua te uea nakoni Benaia are natin Ieoiata, ao e otinako ni kamatea ao e mate.+ Mangaia are e a kamatoaaki raoi te tautaeka n uea i nanoni bain Toromon.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “N nangi nako i nanoni kawaia kaain te aonnaba ni kabane.”
Ke, “bwaina te wanawana.”
Ebera, “e na aki koreakinako temanna mairoum.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ebera, “Ana bong.”
Ebera, “a kaeta mataia i aou.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te utu n uea.”
Ke, “eweka Atoniia.”