Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Uea 19:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E birinako Eria man unin Ietebera (1-8)

  • E kaoti Iehova nakon Eria i Oreba (9-14)

  • Eria e na kabira Atiaera, Ieu, Eritai (15-18)

  • E rineaki Eritai bwa oneani mwin Eria (19-21)

19  Ao Aaba+ e tuanga Ietebera+ bwaai ni kabane ake e karaoi Eria ao arona ni kamateia burabeti ni kabane n te kabaang.+  Ao Ietebera e kanakoa te tia uataeka nakon Eria, ni kangai: “A bia katuuaaeai atua ao ni kamwaitia riki, ngkana I aki karaoiko n ai aroia nakanne n tatabemania nako n taina naba aei ningabong!”  Ao e a maaku, mangaia are e teirake ao e birinako n rawea maiuna.*+ Ao e a roko i Beerateba,+ ae kaawan Iuta,+ ao e katuka ikekei ana tabonibai.  E a mwananga nako i nanon tebongina nakon te rereua, ao e roko ao e tekateka i aan te aroka* teuana, ao e a bubutii bwa e nangi mate. E taku: “E a tau! Iehova, an anaa maiuu* ngkai,+ bwa I aki raoiroi riki nakoia au bakatibu.”  Ao e a wene ao e a matunako i aan te aroka arei. Ma e a rina naba te anera n ringa teuaei+ ao e taku nakoina: “Teirake ao amwarake.”+  Ngke e taratara nako, ao e mena i etan atuna te kariki ae mronron i aon atibu aika kabuebue ao te tiaeki n ran. E amwarake ao e moi ao e a manga wene riki.  Imwina riki ao e a manga oki ana anera Iehova n te kauatai ao e ringnga ao e taku: “Teirake ao amwarake, bwa e na rangi n riao te mwananga aei iroum.”  Mangaia are e teirake ao e amwarake ao e moi, ao mani korakorana are reke n te amwarake anne, ao e a mwananga nako iai i nanon 40 te ngaina ao 40 te bong ni karokoa rokona i Oreba, are ana maunga te Atua ae koaua.+  Ao e rin i nanon te nangananga teuana,+ ao e tiku iai n te tairiki anne, ao noria! E roko ana taeka Iehova irouna ao e tuangnga ni kangai: “Tera ae ko karaoia ikai Eria?” 10  Ao e taku: “I rangi n ingainga ibukin Iehova ae Atuaia+ taanga ni buaka, bwa a a tia tibun Iteraera ni kakeaa bongan am berita,+ a urui am baonikarea, ao a tiringia am burabeti n te kabaang,+ ao ai bon tii ngai n tiku. Ao ngkai a a manga ukoukora anaakini maiuu.”*+ 11  Ma E taku: “Naako otinako, ao teei i aon te maunga i matan Iehova.” Ao noria! E rikekei Iehova+ ao te ang ae matoa ma ni korakora e katabwenai maunga ao e urui bwaa i matan Iehova,+ ma e aki mena Iehova i nanon te ang. Imwin te ang ao e roko te mwaeiei,+ ma e aki mena Iehova i nanon te mwaeiei. 12  Imwin te mwaeiei ao e roko te ai,+ ma e aki mena Iehova i nanon te ai. Imwin te ai ao ai te bwanaa ae maraara.+ 13  Ngke e ongo naba ngkekei Eria, ao e karabaa ubuna n ana kunnikai ni burabeti+ ao e otinako ao e tei i matan te nangananga arei. Ao e titirakinna te bwanaa arei ni kangai: “Tera ae ko karaoia ikai Eria?” 14  Ao e taku: “I rangi n ingainga ibukin Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, bwa a a tia tibun Iteraera ni kakeaa bongan am berita,+ a urui am baonikarea, ao a tiringia am burabeti n te kabaang, ao ai bon tii ngai n tiku. Ao ngkai a a manga ukoukora anaakini maiuu.”*+ 15  E taku Iehova nakoina: “Oki rikaaki ao naako nakon rereuan Tamateko. Ngkana ko roko, ao kabira Atiaera+ bwa te uea i aon Turia. 16  Ao ko riai ni kabira Ieu+ are tibun Nimti bwa uean Iteraera, ao ko riai ni kabira Eritai* are natin Tiabata mai Aberameorata bwa te burabeti ae e na onea mwim.+ 17  Ane e birinako man ana kabaang Atiaera,+ ao e na kamateaki iroun Ieu,+ ao ane e birinako man ana kabaang Ieu, ao e na kamateaki iroun Eritai.+ 18  Ao I katikuia 7,000 i Iteraera,+ ae te koraki ni kabane aika tuai ni katorobubua bubuaniwaeia nakoni Baara,+ ao a tuai ni kaboria wia ma ngaia.”+ 19  Mangaia are e nako mai ikekei ao e nora Eritai are natin Tiabata ngke e tabe ni kamaraua te tano ma kaao aika ririmoana aika 24 aika a kakaai uoman, ao ngaia e airi ma ake uoman ake taiani kabane. Mangaia are e nako Eria ni kawara teuaei ao e kaaki ana kunnikai ni burabeti+ i aon teuaei. 20  Ao e kitania kaao mwaane akekei ao e biri rimwin Eria ao e taku: “Taiaoka ma kariaia bwa N na kaboria ma tamau ao tinau, ao imwina I a iriko naba.” Ao e kaekaa ni kangai: “Naako oki, bwa tera ae I karaoia ae I katokiko iai?” 21  Ngaia are e a oki rikaaki ao e anaiia kaao mwaane aika uoman ao e kareani, ao e kabongana ana bwai ni kamarautano ni kaburoi iai irikoni kaao mwaane akekei, ao e angania aomata, ao a amwarake. Imwin anne ao e teirake n rimwin Eria ao e a moana ana beku irouna.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Arokan te rereua ae matoatoa botona.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ae nanona, “E Kakamaiu te Atua.”