Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Uea 16:1-34

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana motikitaeka Iehova i aoni Baata (1-7)

  • Eera, uean Iteraera (8-14)

  • Timri, uean Iteraera (15-20)

  • Omri, uean Iteraera (21-28)

  • Aaba, uean Iteraera (29-33)

  • E a manga katea Ieriko Ieera (34)

16  Ao e roko ana taeka Iehova iroun Ieu+ are natin Aanani+ n ekaanako Baata, ni kangai:  “I kateirakeko mai buakon te tano ao I karikiko bwa te tia kairiri i aoia au aomata aika tibun Iteraera,+ ma ko bon teimatoa naba n nakonako ni kawain Ieroboam ao ni karekeia au aomata aika tibun Iteraera n te bure, n te aro are a a kaunai n aia bure.+  Mangaia ae I a karaoa te kaitiaki n taeaanako Baata ma ana utu, ao N na karaoiia ana utu bwa ai aroia ana utu Ieroboam+ are natin Nebata.  Ana utu Baata ae e mate n te kaawa a na kanna kamea, ao ana utu ae mate n te tawaana a na kanna mannikiba ake i annang.”  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongoni Baata ma te bwai are e karaoia ao ana mwakuri aika korakora, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera?  Ao e a wene ni motirawa Baata i rarikia ana bakatibu, ao e kaiiaki i Tireta,+ ao e a riki natina are Eera bwa te uea n onea mwina.  E roko naba rinanon te burabeti are Ieu are natin Aanani, ana taeka Iehova n ekaanako Baata ma ana utu, ibukini buakakana ni kabane are e karaoia i matan Iehova ngke e kaunna n ana mwakuri baina, n riki n ai aron ana utu Ieroboam, ao ibukina naba bwa e kamatea teuaei.*+  N ana ka-26 n ririki n tautaeka Ata are uean Iuta, ao e a riki Eera are natini Baata bwa uean Iteraera i Tireta, ao e tautaeka i nanon uoua te ririki.  Ao e a bairea te karitei nakoina ana toro are Timri are te mataniwi i aon iterani mwaitin ana kaa ni buaka, ngke e mena i Tireta ni kakoroa ni manging n ana auti Arita are mataniwi i aoia kaaini batana i Tireta. 10  Ao e rin Timri ao e oreia+ ao e kamatea n ana ka-27 n ririki n tautaeka Ata are uean Iuta, ao e a riki bwa te uea n onea mwina. 11  Ngke e riki bwa te uea n te tai are e bon tekateka naba iai n ana kaintokanuea, ao e a kamateia naba ana utu Baata ni kabane. E aki kamaiua temanna naba te mwaane,* ae tao ana koraki* ke raoraona. 12  Ao Timri e kamaunaia ana utu nako Baata ni kaineti ma te taeka are e taekinna Iehova n ekaanako Baata, rinanon Ieu are te burabeti.+ 13  Aei bon ibukini buure nako ake a karaoi Baata ma natina are Eera, ao buure ake a karekeia iai tibun Iteraera n te bure ni kauna Iehova ae Atuan Iteraera n aia bouannanti aika akea manenaia.+ 14  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Eera, ma bwaai ni kabane ake e karaoi, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera? 15  N ana ka-27 n ririki n tautaeka Ata are uean Iuta, ao e a riki Timri bwa te uea i nanon itibong i Tireta, n te tai are a kaembwa iai kaain te taanga ni buaka n ekaanako Kibeton+ are aia kaawa I-Biritia. 16  Imwina riki ao a a ongo ae kangai kaain te taanga ni buaka ake a katei aia umwanrianna: “E bairea te karitei Timri ao e kamatea naba te uea.” Ao tibun Iteraera ni kabane a kaueaa Omri+ bwa uean Iteraera n te bong anne i nanon te kaembwa, are te mataniwi n te taanga ni buaka. 17  Ao e waerake mai Kibeton Omri ma tibun Iteraera ni kabane ake raona ao a otabwaninia Tireta. 18  Ngke e noria Timri bwa e a tauaki te kaawa, ao e nako n rin n te taua ae nonoaki are n ana auti* te uea ao e kabueka ana auti te uea ngke e boni mena i nanona ao e a mate iai.+ 19  Aei bon ibukin ana bure ake e karaoi ngke e karaoa ae buakaka i matan Iehova n arona n nakonako ni kawain Ieroboam, ao ibukin te bure are e karekeia iai tibun Iteraera n te bure.+ 20  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Timri ma ana karitei, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera? 21  Ngaia are a a bwenauaaki tibun Iteraera nakon uakoraki. Aomata ake te korakina a boutokaa Tibeni are natini Kinata bwa a kani kaueaa, ao ake te korakina a boutokaa Omri. 22  Ma aomata ake a boutokaa Omri a tokanikai i aoia te koraki ake a boutokaa Tibeni are natini Kinata. Ngaia are e a mate Tibeni ao e a riki Omri bwa te uea. 23  N ana ka-31 n ririki n tautaeka Ata are uean Iuta, ao e a riki Omri bwa uean Iteraera ao e tautaeka i nanon 12 te ririki. E tautaeka i Tireta i nanon onoua te ririki. 24  E kabooa maungan Tamaria mairoun Temera n uoua te tarena* n tirewa, ao e katea te kaawa teuana i aon te maunga. E arana te kaawa are e kateia bwa Tamaria,*+ bwa e ingoanna n Temera are te tia bwaibwai* n te maunga. 25  E teimatoa Omri ni karaoa ae buakaka i matan Iehova, ao e buakaka riki nakoia naake imwaina ni kabane.+ 26  E nakonako ni kawain Ieroboam ni kabane are natin Nebata, ao n te bure are e karekeia iai tibun Iteraera n te bure ni kauna Iehova ae Atuan Iteraera n aia bouannanti aika akea manenaia.+ 27  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Omri, te bwai ae e karaoia ma ana mwakuri aika korakora, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera? 28  Ao e a wene ni motirawa Omri i rarikia ana bakatibu, ao e kaiiaki i Tamaria, ao e a riki natina are Aaba+ bwa te uea n onea mwina. 29  E riki Aaba are natin Omri bwa te uea i Iteraera n ana ka-38 n ririki n tautaeka Ata are uean Iuta, ao e tautaeka Aaba are natin Omri i aoia tibun Iteraera i Tamaria+ i nanon 22 te ririki. 30  Ao e buakaka riki Aaba are natin Omri i matan Iehova nakoia naake imwaina ni kabane.+ 31  E nakonako teuaei n ana bure nako Ieroboam+ are natin Nebata n aron ae kaanga te bwai ae uarereke irouna, ao e anaa naba Ietebera+ are natin Etabaara are aia uea I-Titon+ bwa buuna, ao e a toro irouni Baara+ ao ni bobaraaki nakoina. 32  Irarikin anne e katea te baonikarea nakoni Baara n ana auti* Baara+ are e kateia i Tamaria. 33  E karaoa naba te kai ae tabu*+ Aaba, ao e kabatiaa riki karaoani baika bubuaka Aaba ni kauna iai Iehova ae Atuan Iteraera nakoia uean Iteraera ni kabane ake imwaina. 34  N ana bong teuaei ao Ieera are kaaini Betaera e a manga katea Ieriko. E mate natina ae ana karimoa ae Abiram ngke e kawenea aana, ao e mate natina ae ana bina ae Tekuba ngke e katei mataroana, n aron ana taeka Iehova are e taekinna rinanon Iotua are natin Nun.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan Nataba are natin Ieroboam.
Ebera, “te aomata ae mira te oo.” Te taeka n Ebera ni kabuakaka nakoia mwaane.
Ke, “taan irantangaa raraana.”
Ke, “baareti.”
Teuana te tarena titeboo ma 34.2 te kirokuraem. Nora Buk. B14.
Ae nanona, “Ana Bwai te Baronga ae Temera.”
Ebera, “te toka.”
Ke, “tembora.”
Nora Nanon Taeka.