Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Uea 15:1-34

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Abiiam, uean Iuta (1-8)

  • Ata, uean Iuta (9-24)

  • Nataba, uean Iteraera (25-32)

  • Baata, uean Iteraera (33, 34)

15  N ana ka-18 n ririki n tautaeka te Uea are Ieroboam+ are natin Nebata, ao e a riki Abiiam bwa uean Iuta.+  E tautaeka teuaei i Ierutarem i nanon tenua te ririki. Aran tinana Maaka+ are tibun Abitiarom.  E teimatoa n nakonako ni buure ni kabane ake e karaoi tamana, ao e aki tabwanin raoi nanona nakon* Iehova ae Atuana, n aron nanon Tawita are ana bakatibu.  Ma Iehova ae Atuana e anganna te taura i Ierutarem+ ibukin Tawita,+ n arona n rinea natina bwa te uea n onea mwina ao ni kateimatoa Ierutarem.  Bwa e karaoa ae eti Tawita i matan Iehova, ao e aki rairakinako man te bwai are E tua nakoina ni kabane ana bong ni maiu, ma tii n te baere e irekereke ma Uria are tibun Eta.+  Ao iai te buaka i marenan Reoboam ma Ieroboam ni kabane ana bong ni maiu.+  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Abiiam ma bwaai ni kabane ake e karaoi, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iuta?+ Iai naba te buaka i marenan Abiiam ma Ieroboam.+  Ao e a wene ni motirawa Abiiam i rarikia ana bakatibu, ao a kaiia n Ana Kaawa Tawita. Ao e a riki natina are Ata+ bwa te uea n onea mwina.+  N ana ka-20 n ririki n tautaeka Ieroboam are uean Iteraera, ao e a tautaeka Ata i Iuta. 10  E tautaeka i Ierutarem i nanon 41 te ririki. Aran tibuna te unnaine Maaka+ are tibun Abitiarom. 11  E kakaraoa ae eti Ata i matan Iehova,+ n aron Tawita are ana bakatibu. 12  E kamwaawaia man te aba mwaanen te tembora aika kakabooaki ibukin te wene ni bure,+ ao e bane ni kanakoi bouannanti aika kamwara* ake a karaoi ana bakatibu.+ 13  E kabwakaa naba Maaka+ are tibuna te unnaine man nakoana ae te ueannaine, ibukina bwa e karaoa neiei ana bouannanti ae kammaira ibukin taromaurian te kai ae tabu.* Ao Ata e korea ana bouannanti ae kammaira neiei+ ni kabwakaa ao e kabuekia n te Mwarua ae Kiteron.+ 14  Ma a aki kanakoaki taabo aika rietata.+ Ma e ngae n anne, e tabwanin raoi nanon Ata nakon* Iehova ni kabane maiuna.* 15  Ao e uotii nakon ana auti Iehova bwaai ake e katabui ngaia ma tamana, aika tirewa, koora, ao bwaai riki tabeua.+ 16  Ao e teimatoa te buaka i marenan Ata ma Baata+ are uean Iteraera. 17  Mangaia are e waerake Baata are Uean Iteraera n ekaanako Iuta, ao e a katea* Rama,+ bwa e na tukiia aomata bwa a na aki otinako ke n rin nakon* Ata are Uean Iuta.+ 18  Ngaia are e a anai ni kabane taian tirewa ma koora Ata ake a katukaki ni nneni baika kakawaki ake n ana auti Iehova ao ni nneni baika kakawaki ake n ana auti* te uea, ao e angania ana toro. E kanakoia ngkanne ana toro te Uea are Ata nakoni Benataata are natin Tabirimon are natin Etion are uean Turia,+ are e maeka i Tamateko, ao e kangai: 19  “Iai te boraraoi* i marenau ma ngkoe, ao i marenan tamau ma tamam. I a kanakoa ngkai nakoim te bwaintangira aika tirewa ma koora. Nakomai ao urua am boraraoi* ma Baata are Uean Iteraera, bwa e aonga ni kitanai.” 20  E ongo Benataata iroun te Uea are Ata, ao e kanakoia mataniwi n ana taanga ni buaka bwa a na ekinako kaawan Iteraera ao a kabwakaa Ion,+ Tan,+ Aberabetamaaka, Kinnereta ni kabutaa, ao aban Nabetari ni kabutaa. 21  Ngke e ongo taekan anne Baata ao e aki tabwara ma e a katoka naba katean* Rama ao e teimatoa ni maeka i Tireta.+ 22  Ao e weteiia kaain Iuta ni kabane te Uea are Ata, akea temanna ae tiku, ao a uotiinako atibun Rama ma kaina, ake e kateitei iai Baata, ao e kabonganai te Uea are Ata ni katea* iai Keeba+ are i Beniamin, ao Mitiba.+ 23  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Ata, ana mwakuri aika korakora ni kabane ao bwaai ni kabane ake e karaoi ma kaawa ake e katei,* tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iuta? Ma ngke e a kara ao e a rotakibuaka n aorakini waena.+ 24  Ao e a wene ni motirawa Ata i rarikia ana bakatibu ao e kaiiaki i rarikia n Ana Kaawa Tawita are ana bakatibu. Ao e a riki natina are Ieotiabata+ bwa te uea n onea mwina. 25  E riki bwa te uea Nataba+ are natin Ieroboam i aon Iteraera n ana kauoua n ririki n tautaeka Ata are Uean Iuta, ao e tautaeka i aon Iteraera i nanon uoua te ririki. 26  E teimatoa ni karaoa ae buakaka i matan Iehova ao e nakonako ni kawain tamana+ ao n ana bure, are e karekeia iai tibun Iteraera n te bure.+ 27  Ao Baata are natin Aiia are tibun Itakara e a bairea te karitei nakon teuanne, ao Baata e kamatea teuanne i Kibeton,+ are aia kaawa I-Biritia, ngke a tabe Nataba ma tibun Iteraera ni kabane n otabwaninia Kibeton. 28  Mangaia are e kamatea teuanne Baata n ana katenua n ririki n tautaeka Ata are Uean Iuta, ao e a riki bwa te uea n onea mwina. 29  N te tai are e riki iai bwa te uea ao e a kamateia naba ni kabane kaain ana utu Ieroboam. E aki kariaia temanna kaain ana utu Ieroboam bwa e na tiku n ikeike, e kamaunaia ni kabane, ni kaineti ma ana taeka Iehova are e taekinna rinanon ana toro are Aiia are te I-Tiro.+ 30  E riki aei ibukini buure ake e karaoi Ieroboam ao e karekeia iai tibun Iteraera n te bure, ao ibukina bwa e rangi ni kauna Iehova ae Atuan Iteraera. 31  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Nataba ma bwaai ni kabane ake e karaoi, tiaki a koreaki n te boki are rongorongon aia tai uean Iteraera? 32  Ao e teimatoa te buaka i marenan Ata ma Baata are uean Iteraera.+ 33  N ana katenua n ririki n tautaeka Ata are Uean Iuta, ao e a riki Baata are natin Aiia bwa te uea i aoia tibun Iteraera ni kabane i Tireta, ao e tautaeka i nanon 24 te ririki.+ 34  Ma e teimatoa ni karaoa ae buakaka i matan Iehova+ ao e nakonako ni kawain Ieroboam ao n ana bure, are e karekeia iai tibun Iteraera n te bure.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “e aki tabwanin raoi tangiran.”
Te taeka n Ebera aei tao e irekereke ma te taeka ibukin “te nakotaari,” ao e kabonganaaki bwa te taeka ni kabuakaka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “tabwanin raoi ana tangira nakon.”
Ebera, “ana bong.”
Ke, “katea nonon; manga katea.”
Ke, “kitana ke rinnako n ana aono.”
Ke, “baareti.”
Ke, “berita.”
Ke, “berita.”
Ke, “katean nonon; manga katean.”
Ke, “katea nonon; manga katea.”
Ke, “katei nonoia; manga katei.”