Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Uea 12:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaeka ma te iowawa Reoboam (1-15)

  • A karitei baronga ake tebwina (16-19)

  • Kaueaan Ieroboam i Iteraera (20)

  • E na aki buakana Iteraera Reoboam (21-24)

  • E waakina taromaurian te kao Ieroboam (25-33)

12  Ao Reoboam e nako Tekem, bwa a bane n roko tibun Iteraera i Tekem+ bwa a na kaueaa.+  Ngke e ongo naba ngkekei Ieroboam are natin Nebata (e boni mena naba i Aikubita ibukina bwa e birinako ngkoa ibukin te Uea are Toromon ao e maeka i Aikubita),+  ao a kanaanako bwa e na weteaki. Imwin anne ao e a roko Ieroboam ma te botaki n aomata aika tibun Iteraera iroun Reoboam ao a taku:  “E karawawatai amora tamam.+ Ma ngkana ko kauarerekea riki te mwakuri ae rawawata are mairoun tamam, ao ko kabebetea te amo ae tinebu* are e katokaa i aora, ao ti na toro iroum.”  Ngaia are e taku nakoia: “Naako i nanon tenibong ao kam a manga okirai.” Mangaia are a a nako aomata.+  E maroro ngkanne te Uea are Reoboam ma unimwaane ake a beku iroun tamana are Toromon ngke e maiu, ao e kangai: “Tera ami taeka n reirei ae kam na anga ni kaineti ma aroni kaekaaia aomata aikai?”  A kaekaa ni kangai: “Ngkana ko riki bwa aia toro aomata aikai n te bong aei, ma ni kariaia aia bubutii ao ko kaekaia n te aro ae riai, ao ane a na riki bwa am toro n taai nako.”  Ma e rawa nakon te taeka n reirei are a anganna unimwaane, ao e maroro ma rorobuaka n ataei ake a ikawairake ma ngaia, ao a a riki ngkai bwa ana tabonibai.+  E titirakinia ni kangai: “Tera ami taeka n reirei ae kam na anga ni kaineti ma arora ae ti riai ni kaekaia iai aomata ake a kangai nakoiu, ‘Kabebetea riki te amo are e katokaa i aora tamam’?” 10  A taku nakoina rorobuaka n ataei ake a ikawairake ma ngaia: “Ko riai ni kangai nakoia aomata ake a kangai nakoim, ‘E karawawatai amora tamam, ma ko riai ngkoe ni kabebetei riki ibukira,’ ao ko riai n tuangia ni kangai, ‘E na matenten riki ukireni baiu nakoni bebeen tamau. 11  E katokaa i aomi te amo ae rawawata tamau, ma ngai N na kauaataoa riki amomi. E kataereingkami tamau ni kaai ni kataere. Ma N na karaoa ae kakaiaki riki nakon anne, bwa N na kataereingkami ni kaai ni kataere aika kakang taboia.’” 12  Ao e a roko Ieroboam ma aomata akekei ni kabane iroun Reoboam n te katenua ni bong, n aron are e taku te uea ni kangai: “Kam a manga okirai n te katenua ni bong.”+ 13  Ma e kaekaia aomata akekei te uea ma te iowawa, ao e rawa n te taeka n reirei are a anganna unimwaane. 14  E taetae nakoia n aron aia taeka n reirei rorobuaka n ataei ni kangai: “E karawawatai amomi tamau, ma ngai N na kauaataoa riki amomi. E kataereingkami tamau ni kaai ni kataere. Ma ngai N na kataereingkami ni kaai ni kataere aika kakang taboia.” 15  Mangaia are e aki ongo te uea irouia aomata akekei, bwa a riki baikai mairoun Iehova,+ bwa e aonga ni kakororaoaki te taeka are e taekinna Iehova nakon Ieroboam are natin Nebata rinanon Aiia+ are te I-Tiro. 16  Ngke a noria tibun Iteraera ni kabane bwa e rawa te uea n ongo irouia, ao a kaeka aomata nakon te uea ni kangai: “Tera tibwangara iroun Tawita? Akea ara bwai iroun natin Iete. Okiriia atuami ngkami aika tibun Iteraera. Ao ngkoe Tawita, ani bon tararuaa oini batam!” Ao a okiri mwengaia* tibun Iteraera.+ 17  Ma e teimatoa n tautaeka Reoboam i aoia tibun Iteraera ake a maeka ni kaawa ake i Iuta.+ 18  Ao te Uea ae Reoboam e kanakoa Atoram+ are te mataniwi i aoia te koraki ake e tua te uea bwa a na mwakuri ibukina, ma a karebanaia n atibu n uaa matena tibun Iteraera ni kabane. Ma e reke tokan te Uea are Reoboam i aon ana kaa ni buaka ao e birinako nako Ierutarem.+ 19  Ao a teimatoa ni karitei tibun Iteraera+ n ekiianako ana utu Tawita ni karokoa te bong aei. 20  Ngke a ongo naba ngkekei tibun Iteraera ni kabane bwa e a oki Ieroboam, ao a weteia nakon te botaki n aomata ao a kateia bwa te uea i aon Iteraera ni kabutaa.+ Akea i buakoia aomata ae e boutokaa ana utu Tawita ma bon tii te baronga are Iuta.+ 21  Ngke e roko Reoboam i Ierutarem, ao e a botiia naba ngkekei tibun Iuta ni kabane ma te baronga are Beniamin, aika taani buaka aika 180,000 aika a a tia ni kataneiaaki,* bwa a na buakania tibun Iteraera bwa a aonga ni kaoka te nakoa n uea nakon Reoboam are natin Toromon.+ 22  Ao e roko ana taeka te Atua ae koaua iroun Temaia+ ae ana aomata te Atua ae koaua, ae kangai: 23  “Kangai nakon Reoboam are natin Toromon are uean Iuta, ao nakoia ni kabane tibun Iuta ao Beniamin, ao nikiraia aomata, 24  ‘E kangai ana taeka Iehova: “Kam na tai waerake ni buakania tarimi aika tibun Iteraera. Kam riai n okiri ami auti n tatabemaningkami, bwa I boni karika te baei.”’”+ Mangaia are a ongo n ana taeka Iehova ao a okiri mwengaia n aron are e tuangia Iehova. 25  Ao Ieroboam e katea* Tekem+ n aonon Eberaim ae maungaunga ao e maeka iai. Ao e a manga nako mai iai ao e katea* Benuera.+ 26  E taku Ieroboam i nanona: “E nang oki ngkai te tautaeka n uea nakon ana utu Tawita.+ 27  Ngkana a teimatoa aomata aikai ni waerake n anga taiani karea n ana auti Iehova i Ierutarem,+ ao ane e na oki naba nanoia aomata aikai nakon aia toka are te Uea are Reoboam are uean Iuta. Eng, a na boni kamateai ao a na okira te Uea are Reoboam are uean Iuta.” 28  Imwin ana maroro te uea ma ana taan angareirei n ibuobuoki, ao e a karaoi kaao ataei aika uoman aika koora,+ ao e taku nakoia aomata: “E a rangi n riao ibukimi te waerake nako Ierutarem. Ngkami aika tibun Iteraera, aio Atuami are kairingkami ni kaotinakoingkami man te aba are Aikubita.”+ 29  E kaaki temanna i Betaera+ ao are temanna e kaaki i Tan.+ 30  E a karekeia n te bure te baei,+ ao a rokoroko aomata i Tan bwa a na taromauria iai are temanna. 31  Ao e katei auti n taromauri n taabo aika rietata ao e rineiia ibonga mai buakoia aomata nako, aika tiaki tibun Rewi.+ 32  Ao e karaoa naba te toa Ieroboam n te namwakaina are te kawanua, ae 15 iai bongin te namwakaina, n ai aron te toa are i Iuta.+ E angakarea i aon te baonikarea are e karaoia i Betaera+ nakoia kaao ataei ake e karaoi. Ao e kateirakeia i Betaera ibonga bwa a na beku n taabo aika rietata ake e karaoi. 33  Ao e a anga taiani karea i aon te baonikarea are e karaoia i Betaera n 15 iai bongin te kawanua n namwakaina, n te namwakaina are e boni karioa. Ao e kamatoaa te toa ibukia tibun Iteraera, ao e ararakea te baonikarea n anga iai taiani karea ma ni kabueki ni kabubui.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “karawawata.”
Ebera, “aia umwanrianna.”
Ebera, “rineaki.”
Ke, “katea nonon.”
Ke, “katea nonon.”