Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Uea 11:1-43

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A anaa nanon Toromon buuna (1-13)

  • Taani kaitaraa Toromon (14-25)

  • Beritanakin tebwina te baronga nakon Ieroboam (26-40)

  • Maten Toromon; kaueaan Reoboam (41-43)

11  Ma e tangiriia aine aika bati aika ianena te Uea are Toromon,+ i rarikin are natini Barao:+ Aine aika tibuni Moaba,+ tibun Ammon,+ tibun Etom, I-Titon,+ ao tibun Eta.+  A roko mai buakoia natannaomata ake e kangai ibukia Iehova nakoia tibun Iteraera: “Kam na tai nako buakoia,* ao ngaiia a aki riai n roko i buakomi, bwa ane a na bon anai nanomi bwa kam na kakairi irouia atuaia.”+ Ma e nimtiia Toromon ao e tangiriia.  Ao iai buuna aika 700 aika natinuea aine, ao buuna ni kewe* aika 300, ao a ananaa nanona buuna teutana imwin teutana.*  Ngke e a kara Toromon,+ ao a anaa* nanona buuna bwa e na kakairi irouia atua riki tabeman,+ ao e a aki tabwanin raoi nanona nakon* Iehova ae Atuana, n aron nanon Tawita are tamana.  Ao e a kakairi Toromon iroun Nei Atitoreta+ are atuaia I-Titon, ao Mirekom+ are atuaia tibun Ammon ae kamwara.  Ao e karaoa ae buakaka Toromon i matan Iehova, ao e aki irira raoi Iehova n aron are e karaoia Tawita are tamana.+  Anne te tai are e a katea iai te tabo ae rietata+ Toromon ibukini Kemoti, are atuaia tibuni Moaba ae kamwara i aon te maunga i moan Ierutarem, ao ibukini Moreka+ are atuaia tibun Ammon ae kamwara.+  Anne te bwai ae e karaoia ibukia buuna ni kabane ake ianena, ake a kabueki aia karea ni kabubui ao a angakarea nakoia atuaia.  E a rangi ni maraki nanon Iehova iroun Toromon ibukina bwa e a rairakinako nanona mairoun Iehova ae Atuan Iteraera,+ are e a tia ni kaoti nakoina uatai,+ 10  ao are e anga te kauring nakoina bwa e aki riai ni kakairi irouia atua riki tabeman.+ Ma e aki ongeaba teuaei n te bwai are e tua Iehova. 11  Ao e taku Iehova nakon Toromon: “Ibukina bwa ko karaoa aei ao ko aki kawakina au berita ma au kaetieti ake I tua nakoim, ao N na bon raeuaa te tautaeka n uea mairoum, ao N na angan am toro temanna.+ 12  Ma N na aki karaoa anne n am tai ni maiu ibukin tamam are Tawita. N na bon raeuaia mai nanoni bain natim,+ 13  ma N na aki raeuaa te tautaeka n uea ni kabane.+ N na anga te baronga teuana nakon natim+ ibukin Tawita are au toro ao ibukin Ierutarem are I rineia.”+ 14  Ao Iehova e a kateirakea te tia kaitaraa Toromon+ ae Atata are tibun Etom, man aia utu n uea tibun Etom.+ 15  Ngke e kataenikaia ngkoa Etom Tawita,+ ao e waerake Ioaba are mataniwin te taanga ni buaka bwa e na taunia ake a kamateaki, ao e kataia n oreiia mwaane ni kabane ake i Etom. 16  (Bwa a tiku ikekei Ioaba ma tibun Iteraera ni kabane i nanon onoua namwakaina, ni karokoa tiana ni kamaunaia* mwaane ni kabane ake i Etom.) 17  Ma e birinako Atata ma tibun Etom tabeman ake ana toro tamana, ao a nako Aikubita. Bon te teinimwaane ae uarereke n te tai anne Atata. 18  Mangaia are a mwananga mai Mirian ao a a roko i Baran. A kairiia rorobuaka mai Baran+ ao a a roko i Aikubita irouni Barao are uean Aikubita, are e a anganna te auti, e anganganna kanana, ao e anganna naba abana. 19  Ao e reke akoan Atata ae rangi ni bati irouni Barao, mangaia are e anganna tarin Tabeneti are buuna are te ueannaine* bwa e na mare ma teuaei. 20  Imwina riki ao e a bungia natin Atata ae Kenubata neiere tarin te ueannaine are Tabeneti, ao e kaikawaia* Tabeneti n ana auti Barao. Ao e tiku Kenubata n ana auti Barao i buakoia natini Barao mwaane. 21  Ao e a ongo Atata i Aikubita bwa e a wene ni motirawa Tawita i rarikia ana bakatibu,+ ao e a mate Ioaba are te mataniwi n te taanga ni buaka.+ Mangaia are e taku Atata nakoni Barao: “Kanakoai bwa I aonga n nako abau.” 22  Ma e taku Barao nakoina: “Iai te bwai ae ko tare iai ni menam irou ngkai ko a ukoukora te kan nako abam?” E kaeka teuaei ni kangai: “Akea, ma taiaoka bwa ko na kanakoai.” 23  Ao te Atua e a manga kateirakea riki temanna te tia kaitaraa Toromon+ ae Retion are natin Eriata, are e birinako mairoun ana toka are Atatetera+ are uean Tobaa. 24  E ikotiia mwaane teuaei ao e a riki bwa mataniwia taani kuribwai ngke e kataenikaiia* aomatan Tobaa Tawita.+ Mangaia are a nako Tamateko+ ni maeka iai ao n tautaeka i Tamateko. 25  Ao e riki bwa te tia kakaaitaraia tibun Iteraera ni kabane ana bong Toromon, n raona riki te iowawa are e karaoia Atata. Ao e ribaiia tibun Iteraera teuaei ngke e tautaekana Turia. 26  Ao iai naba Ieroboam+ ae natin Nebata ae tibun Eberaim mai Teretaa, ae ana toro Toromon,+ ao aran tinana Terua ae te aine ae e a tia ni mate buuna. E a karitei* naba teuaei n ekaanako te uea.+ 27  Aei bukin ana karitei teuaei n ekaanako te uea: E katea te Miro*+ Toromon ao e bonota oon Ana Kaawa Tawita are tamana.+ 28  Bon te rorobuaka ae konabwai Ieroboam. Ngke e noria Toromon bwa bon te tia mwakuri korakora te rorobuaka n ataei aei, ao e a rineia naba bwa e na mataniwi+ i aoni mwakuri ni kabane ake a kabaeaki tibun Ioteba bwa a na karaoi. 29  N te tai anne ao e otinako Ieroboam mai Ierutarem, ao e boo ma ngaia i nanon te kawai Aiia are te burabeti+ are te I-Tiro. E kunnikainna Aiia n te kunnikai ae boou, ao bon tii ngaiia uoman n te tawaana. 30  E taua te kunnikai are boou Aiia are e kunnikainna iai, ao e raeraeia nakon 12 te mwakoro. 31  Ao e taku nakon Ieroboam: “Anaa tebwina te mwakoro bwa am bwai, bwa e kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera: ‘I a raeuaa ngkai te tautaeka n uea mai nanoni bain Toromon, ao N na anganiko tebwina te baronga.+ 32  Ma e na tiku te baronga teuana bwa ana bwai+ ibukin Tawita are au toro+ ao ibukin Ierutarem, are te kaawa are I rineia mai buakon aia baronga nako tibun Iteraera.+ 33  N na karaoa te baei ibukina bwa a a tia ni kitanai+ ao a bobaraaki nakon Nei Atitoreta are atuaia I-Titon, ao nakoni Kemoti are atuaia tibuni Moaba, ao nakoni Mirekom are atuaia tibun Ammon. Ao a aki nakonako ni kawaiu nako ni karaoa ae eti i matau ao ni kakawakin au kaetieti ma au moti n aron are e karaoia Tawita are taman Toromon. 34  Ma N na aki anaa te tautaeka n uea ni kabane mai nanoni baina, ao N na kateimatoa bwa te mataniwi i nanon ana bong ni maiu ni kabane, ibukin Tawita are au toro are I rineia,+ ibukina bwa e ongeaba n au tua ma au kaetieti nako. 35  Ma N na anaa te nakoa n uea mai nanoni bain natina ao N na anganiko, ae taekan tebwina te baronga.+ 36  N na anga teuana te baronga nakon natina, bwa e aonga n teimatoa n iai i matau ana taura au toro are Tawita i Ierutarem,+ are te kaawa are I rineia ibukiu bwa te tabo ae N na kaaki iai arau. 37  N na anaiko, ao ko na tautaekani bwaai ni kabane ake ko tangiri, ao ko na riki bwa uean Iteraera. 38  Ao ngkana ko ongeaba ni baike I tua nakoim ni kabane, ma n nakonako ni kawaiu nako ao ko karaoa ae eti i matau n arom n ongeaba n au kaetieti ma au tua nako, n aron are e karaoia Tawita are au toro,+ ao N na memena naba iroum. N na katea batam* ae teimatoa, n aron are I karaoia ibukin Tawita,+ ao N na anga tibun Iteraera nakoim. 39  Ao N na kabwainrangia kanoan Tawita ibukin te baei,+ ma tiaki n taai nako.’”+ 40  Ao e kataia Toromon ni kamatea Ieroboam, ma e birinako Ieroboam nako Aikubita, nakon Titiaka+ are uean Aikubita,+ ao e tiku i Aikubita ni karokoa maten Toromon. 41  Ni kaineti ngkanne ma nikiran rongorongon Toromon ma bwaai ni kabane ake e karaoi ao wanawanana, tiaki a koreaki n te boki ae rongorongon Toromon?+ 42  Abwakin ana tai* n tautaeka Toromon i Ierutarem i aoia tibun Iteraera ni kabane bon 40 te ririki. 43  Ao e a wene ni motirawa Toromon i rarikia ana bakatibu, ao e kaiiaki n Ana Kaawa Tawita are tamana, ao e a riki natina are Reoboam+ bwa te uea n onea mwina.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Kam na tai imaremare ma ngaiia.”
Nora Nanon Taeka, “Buu ni kewe.”
Ke, “e korakora aia kariri buuna nakoina.”
Ke, “rairaanako.”
Ke, “tabwanin raoi tangiran.”
Ebera, “koreianako.”
Tiaki te ueannaine are tautaeka.
Ke tao, “e kakoriria.”
Ebera, “kamateia.”
Ebera, “tabeka baina.”
Te taeka n Ebera ae nanona “kanoaaki.” Nora Nanon Taeka.
“Batam” ae taekan te kanoa aika ueea, ke te utu n uea.
Ebera, “Ana bong.”