Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Uea

Taiani mwakoro

Kabwarabwaraani Kanoana

 • 1

  • Tawita ma Abitiaka (1-4)

  • E ukera te kaintokanuea Atoniia (5-10)

  • A uaia ni mwakuri Natan ma Batateba (11-27)

  • E tua Tawita kabiran Toromon (28-40)

  • E birinako Atoniia nakon te baonikarea (41-53)

 • 2

  • E anga kaetieti Tawita nakon Toromon (1-9)

  • Maten Tawita; E kaueaaki Toromon (10-12)

  • Ana babaire Atoniia are karekea matena (13-25)

  • E kakioakinako Abiata; e kamateaki Ioaba (26-35)

  • E kamateaki Timei (36-46)

 • 3

  • E mare Toromon ma natini Barao (1-3)

  •  E kaoti Iehova n te mii nakon Toromon (4-15)

   • E bubutii te wanawana Toromon (7-9)

  • E kaetii taekaia uoman tiina Toromon (16-28)

 • 4

  • Ana kairiri Toromon (1-19)

  • Te toronibwai n ana tautaeka Toromon (20-28)

   • Te mweraoi i aan te kureebe ao te biiku (25)

  • Wanawanan Toromon ao ana taeka n rabakau (29-34)

 • 5

  • E katauraoi bwaai ni kateitei te Uea are Iram (1-12)

  • E tua te kammwakuri Toromon (13-18)

 • 6

  • E katea te tembora Toromon (1-38)

   • Te Ruu ae Moan te Tabu (19-22)

   • Kerubim (23-28)

   • Taamnei aika kaaraki, mataroa, te katawanang mai nanona (29-36)

   • E tia te tembora tao i nanon itiua te ririki (37, 38)

 • 7

  • Ana baareti Toromon (1-12)

  • Iram ae mwaatai e buoka Toromon (13-47)

   • Boua aika uaai ake buraati (15-22)

   • Taari ae te biti ae kaburoaki n atoaki (23-26)

   • Tebwina te kaa ao beetin ake buraati (27-39)

  • A a tia bwain nanona aika koora (48-51)

 • 8

  • E karinaki te Ati n te tembora (1-13)

  • E taetae Toromon nakoia aomata (14-21)

  • E tataro Toromon ni katabua te tembora (22-53)

  • E kakabwaiaia aomata Toromon (54-61)

  • Taiani karea ao te toa ibukin te katabu (62-66)

 • 9

  • Manga kaotin Iehova nakon Toromon (1-9)

  • Ana bwaintangira Toromon nakon te Uea ae Iram (10-14)

  • Ana mwakuri Toromon aika kakaokoro (15-28)

 • 10

  • E kawara Toromon ueannainen Tieba (1-13)

  • Kaubwain Toromon ae rangi ni bati (14-29)

 • 11

  • A anaa nanon Toromon buuna (1-13)

  • Taani kaitaraa Toromon (14-25)

  • Beritanakin tebwina te baronga nakon Ieroboam (26-40)

  • Maten Toromon; kaueaan Reoboam (41-43)

 • 12

  • E kaeka ma te iowawa Reoboam (1-15)

  • A karitei baronga ake tebwina (16-19)

  • Kaueaan Ieroboam i Iteraera (20)

  • E na aki buakana Iteraera Reoboam (21-24)

  • E waakina taromaurian te kao Ieroboam (25-33)

 • 13

  • Te taetae n ekaanako te baonikarea i Betaera (1-10)

   • E tabwenaua te baonikarea (5)

  • E aki ongeaba ana aomata te Atua (11-34)

 • 14

  • E taetae ni burabeti Aiia n ekaanako Ieroboam (1-20)

  • E tautaeka Reoboam i Iuta (21-31)

   • Mwanangan Titiaka ni buaka (25, 26)

 • 15

  • Abiiam, uean Iuta (1-8)

  • Ata, uean Iuta (9-24)

  • Nataba, uean Iteraera (25-32)

  • Baata, uean Iteraera (33, 34)

 • 16

  • Ana motikitaeka Iehova i aoni Baata (1-7)

  • Eera, uean Iteraera (8-14)

  • Timri, uean Iteraera (15-20)

  • Omri, uean Iteraera (21-28)

  • Aaba, uean Iteraera (29-33)

  • E a manga katea Ieriko Ieera (34)

 • 17

  • E a kaman taekina te mwautakataka Eria (1)

  • E kaamwarakeaki Eria irouia reeben (2-7)

  • E kawara te aine ae mate buuna i Tarebata Eria (8-16)

  • Maten natin te aine anne ao kautana (17-24)

 • 18

  • E kaitiboo Eria ma Obaria ao Aaba (1-18)

  • E kaaitaraia ana burabeti Baara i Karemera Eria (19-40)

   • ‘Aki momotikan te iango’ (21)

  • E a bwaka te karau imwin tenua ma te iterana te ririki (41-46)

 • 19

  • E birinako Eria man unin Ietebera (1-8)

  • E kaoti Iehova nakon Eria i Oreba (9-14)

  •  Eria e na kabira Atiaera, Ieu, Eritai (15-18)

  • E rineaki Eritai bwa oneani mwin Eria (19-21)

 • 20

  • Buakanakin Aaba irouia kaain Turia (1-12)

  • E kataenikaiia kaain Turia Aaba (13-34)

  • Te taetae ni burabeti n ekaanako Aaba (35-43)

 • 21

  • E mataai Aaba n ana nne ni kureebe Nabota (1-4)

  • E bairea kamatean Nabota Ietebera (5-16)

  • Ana rongorongo Eria n ekaanako Aaba (17-26)

  • E kananorinanoa Aaba (27-29)

 • 22

  • Ana boraraoi Ieotiabata ao Aaba (1-12)

  • E taetae ni burabetina te konaaki Mikaia (13-28)

   • Te taamnei e na mwamwanaa Aaba (21, 22)

  • Kamatean Aaba i Ramotakireata (29-40)

  • E tautaeka Ieotiabata i Iuta (41-50)

  • Aatia, uean Iteraera (51-53)