Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Timoteo 6:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A riai tooro ni karineia aia toka (1, 2)

  • Taan reirei ni kewe ao tangiran te mwane (3-10)

  • Kaetieti ibukin ana aomata te Atua (11-16)

  • Kabatiai ami mwakuri aika raraoi (17-19)

  • Kawakina raoi mwiokoam (20, 21)

6  A riai n teimatoa tooro* n iangoiia aia toka bwa a tau ni kabatiaaki karineaia,+ bwa e aonga n aki taetae ni kabuakakaaki aran te Atua ma te angareirei.+  Ao akana toro irouia aia toka aika taari, a aki riai ni kakeai karineaia kioina ngkai bon taari. Ma n oneani mwin anne a riai n tauraoi riki ni beku, ibukina bwa te koraki ake a kakabwaiaaki n aia beku, bon raoia n onimaki ao tariia aika tangiraki. Teimatoa n angareirei i aoni baikai ma ni kaungaunga iai.  Ngkana iai ae e kabutii reirei aika kewe ao e aki butimwaei kaetieti aika koaua,*+ ake mairoun ara Uea ae Iesu Kristo, ao e aki kakairi naba n te reirei ae boraoi ma tangiran te Atua,+  ao e kainikatonga te aomata anne, ao e aki mataata n te bwai teuana.+ E babaeakina te kauntaeka ma te kaborabakau i aon taian taeka.+ A karikirakei baikai te bakantang, te kaiangatoa, te uarao,* bukibuki ni kabuakaka aika kanamakinaki,  te ikakaiwi ae okioki ibukini baika akea uaaia i marenaia aomata aika buakaka aia iango,+ aika a aki ataa te koaua, ake a taku n aia iango bwa tangiran te Atua bon te anga ae e na reke iai aroia.+  Ma ni koauana, e boni korakora reken aron te aomata n tangiran te Atua+ n ikotaki ma te raunnano.  Bwa ti aki uabwai nako aon te aba, ao ti aki kona naba n uabwai mai aon te aba.+  Mangaia ae ngkana iai kanara* ma kunnikaira,* ao a na rau nanora ni baikai.+  Ma akana uaiakina te kani kaubwai, a bwaka nako nanon te kaririaki ao te kai ni kabwaru+ ao bwaruani baika nanobaba ma ni kaikoaki, ake a kabwakaia aomata nakon te kamaunanakoaki ao te kabuanibwai.+ 10  Teuana mai buakoni wakaani baika bubuaka ni kabane bon tangiran te mwane, ao ngkana a uaiakina karekean te aeka n tangira aei tabemwaang ao a kairakinako iai man te onimaki ao a ewariia ni maraki aika bati.+ 11  Ma ko na birinako mani baikai ngkoe ae ana aomata te Atua. Ao ukoukora te raoiroi, tangiran te Atua, te onimaki, te tangira, te nanomwaaka, ao te nimamannei.+ 12  Ko na buaka n te buaka ae raoiroi ibukin te onimaki, ao taua raoi te maiu are aki toki are ko weteaki nako iai ao are ko kaotiota taekana n te aro ae raoiroi i mataia taani kakoaua aika bati. 13  I tua nakoim i matan te Atua are kateimatoai maiuni bwaai ni kabane, ao i matani Kristo Iesu are anga te kaotioti ae raoiroi nakoni Bontio Birato+ i mataia aomata, 14  bwa ko na kakairi n te tua are I anganiko n te aro ae akea baarekana ao akea kabuakakaana ni karokoa kaotan ara Uea ae Iesu Kristo,+ 15  are e na kaotia n taina ae baireaki, teuare tii ngaia te Uea ae Mwaaka ae kukukurei. Boni ngaia aia Uea akana tautaeka bwa ueea, ao aia Toka akana tautaeka bwa tooka,+ 16  ae tii ngaia ae aki mamate,+ ae e mamaeka n te oota ae aki kona ni kaaniaki,+ ae akea te aomata ae e a tia n noria ke ni kona n noria.+ Ana bwai te karineaki ao te mwaaka n aki toki. Amen. 17  Aanga te kaetieti* nakoia akana kaubwai n te waaki ae ngkai i aon te aba* bwa a na aki kainikatonga,* ao a na aki kabotoi aia kantaninga i aon te kaubwai ae kai mauna+ ma a na kabotoi i aon te Atua, are e anganganira bwaai ni kabane ni kabatiai aika ti kukurei iai.+ 18  Tuangia bwa a na karaoa ae raoiroi, a na kabatiai aia mwakuri aika raraoi, a na tituaraoi, ao a na tauraoi n ibuokanibwai,+ 19  ao ni kaikoa aaia ae raoiroi ibukin taai aika a na roko bwa aia bwai ae kakawaki,+ bwa a aonga n taua raoi te maiu ni koaua.+ 20  Timoteo, kawakina raoi mwiokoam ae ko anganaki,+ ao tannako man taeka aika akea manenaia aika kakeai bongani baika tabu, ao man iango aika kauntaba ake a kairua n atongaki bwa aongkoa te atatai.+ 21  A a tia n rairakinako tabeman man te onimaki ibukina bwa a kainikatonga ni kaotiota te atatai anne. Ke e mena iroumi te akoi ae rianako.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, “tooro aika mena i aan te amo.”
Ke, “kamarurung; manena.”
Ke, “taetae ni kamarakinano.”
Ke, “marikera.”
Ke, “katanara.” Kuriiti, “karabaara.”
Ke, “Tuua.”
Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Ke, “nanorieta.”