Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Timoteo 5:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Arora nakoia ake a ataei riki ao kaara (1, 2)

  • Boutokaaia aine aika mate buuia (3-16)

    • Karekeani kainnanoia ana utu (8)

  • Karineia unimwaane aika bekutata (17-25)

    • “Te wain teutana ibukini birotom” (23)

5  Tai kabatiaa tiriburean te mwaane ae e a kara.+ Ma n oneani mwin anne, butiia bwa kaanga tamam, ao butiia mwaane ake a ataei riki bwa kaanga tarim,  ao unnaine bwa kaanga tinam ao aine ake a ataei riki bwa kaanga mwaanem, ma te itiaki ni kabane.  Mutiakinia* aine ake a a tia ni mate buuia* ake a boni kainnanoa raoi te ibuobuoki.+  Ma ngkana iai natin ke tibun te aine ae e a tia ni mate buuna, ao ke a reireinia moa naakai n tararuaiia kaain aia auti ni kaineti ma tangiran te Atua+ ao ni kabwarai baeia irouia aia karo ke tibuia,+ bwa e riai aei i matan te Atua.+  E onimakina te Atua te aine ae e a tia ni mate buuna ae boni kainnanoa raoi te ibuobuoki ae maiu ni kainnano,+ ao e teimatoa ni kakorakoraa n tataro ni bubutii ao n tatataro ni ngaina ao ni bong.+  Ma te aine ae kani kakukureia rabwatana, e boni mate e ngae ngke e maiu.  Mangaia ae teimatoa n anga kaetieti* aikai, bwa a aonga n akea kabuakakaaia.  Ma ngkana iai temanna ae aki karekei kainnanoia ana koraki ake e bon riai n tabeakinia, ai moarara riki ake boni kaaini batana, ao e kakeaa te onimaki ao e buakaka riki nakon te aomata ae aki onimaki.+  E na koreaki aran te aine ae e a tia ni mate buuna ae e a tia ni koro 60 ana ririki, ae kakaonimaki* nakoni buuna 10  ae e kakoauaaki bwa a raraoi ana mwakuri,+ ngkana e a tia ni kaikawaiia natina,+ n akoiia+ ianena, n teboki waeia te koraki aika itiaki,*+ ni buokiia akana karawawataaki,+ ao n anga ngaia nakoni mwakuri aika raraoi ni bane. 11  Ma n te itera are teuana, tai korei araia aine ake a ataei riki ake a a tia ni mate buuia, bwa e na tutukaki aia beku ibukini Kristo ngkana e roko nanoia ni kan iein, ao ane a na kani mare. 12  Ao ane a na kabuakakaaki ibukina bwa a kitana aia moani kantaninga ni kaineti ma aia onimaki.* 13  Ao a reireinia naba te aro ae akea uaana, ni kabanetai ni kareaanibata, eng, akea uaaia, ao irarikina bon taani winnanti naba ngaiia ao taan reberake n roko n tabeia aomata,+ ao n taekini baike a aki riai n taekin. 14  Mangaia ae I tangiriia aine ake a ataei riki ake a a tia ni mate buuia, bwa a na manga mare+ ma ni karikiia natiia+ ao a na tabeakinia kaaini bataia, bwa a aonga n aki karekea angan te tia kaaitara bwa e na tiribureira. 15  Ni koauana, a a tia tabeman n rairakinako n rimwin Tatan. 16  Ngkana iai te aine ae onimaki ae iai ana koraki aika aine aika a a tia ni mate buuia,* ao ke e tabeakinia neienne, bwa e aonga n aki karawawataaki te ekaretia, ao e a kona ngkanne te ekaretia ni buokiia aine ake a a tia ni mate buuia ake a boni kainnanoa raoi te ibuobuoki.+ 17  A riai n iangoaki unimwaane ake a kairiri n te aro ae raoiroi,+ bwa a tau ni kabatiaaki karineaia,+ ai moarara riki te koraki aika mwakuri korakora n tataekina ana taeka te Atua ao n angareirei iai.+ 18  Bwa e kangai te koroboki ae tabu, “Ko na aki kabaea win te kao mwaane ngkana e toutoua te uita ni kaaki kunna,”+ ao e kangai naba, “E riai n anganaki te tia mwakuri boona.”+ 19  Tai kariaia te bukibuki ni kaitaraa te unimwaane, ma tii ngkana a kakoaua iai uoman ke teniman.+ 20  Boaiia+ aomata aika kakaraoa ae bure, i mataia taani kakoaua ni kabane,+ bwa te bwai n reirei* nakoia akana tabemwaang. 21  I tua nakoimi i matan te Atua ao Kristo Iesu ma anera aika rineaki, bwa kam na toui mwini kaetieti aikai ma n tirobaei raoi imwaini karaoan te moti, ao n aki inanonano.+ 22  Tai ienikuri ni kaaki baim i aon te mwaane ni mwiokoia,+ ao tai ibuokanibwai naba n aia bure tabemwaang. Kateimatoa itiakin aroaroni maium. 23  Tai manga moi n te ran,* ma nima te wain teutana ibukini birotom ma aorakim aika itutuko. 24  A ataaki aia bure tabeman irouia aomata, ike e a motikaki naba iai taekaia ngkekei, ma ake tabeman a kaotaki aia bure rimwi.+ 25  Ao ai arona naba, bwa a ataaki mwakuri aika raraoi irouia aomata,+ ao ake a aki ataaki, a aki kona n teimatoa n raba.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, “Karineia.”
“Ae taekaia aine ake akea riki ae e na karekei maiuia.”
Ke, “tuua.”
Kuriiti, “buun te mwaane ae tii temanna.”
Ke, “tabu.”
Ke, “aia berita are mai mwaina.”
“Ae taekaia aine ake akea riki ae e na karekei maiuia.”
Kuriiti, “bwa a aonga ni maaku akana tabemwaang.”
Ke, “Tai manga moi n tii te ran.”