Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Tamuera 9:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaitiboo Tamuera ma Tauro (1-27)

9  Iai te mwaane temanna ae tibuni Beniamin ae arana Kiti,+ ae natin Abiera, ae natin Terora, ae natini Bekorata, ae natin Abiaa, ae tibuni Beniamin,+ ao te mwaane ae rangi ni kaubwai.  Iai natina te mwaane ae arana Tauro,+ ae ataei ao e botonimwaane, akea te mwaane i buakoia tibun Iteraera ae botonimwaane riki nakoina, ao e abwabwaki riki nakoia aomata ni kabane mai angana ni waerake.  Ngke a a bua taongki* aika ana man taman Tauro are Kiti, ao e taku Kiti nakon natina are Tauro: “Taiaoka ma kaira temanna mai buakoia tooro ao naako kakaaeia taongki.”  A mwananga rinanon aonon Eberaim ae maungaunga ao rinanon te aba ae Tiaritia, ao a aki reke irouia. A mwananga rinanon te aba ae Tiaarim, ma akea naba taongki ikekei. A mwananga rinanon abaia tibuni Beniamin ni kabutaa, ao a aki reke irouia.  Ao a a roko n te aba ae Tuba, ao e taku Tauro nakon ana toro are raona: “Ti a nako n oki, bwa e a kaawa n raraoma tamau ibukira ao ai tiaki ibukia taongki.”+  Ma e kaeka ni kangai te toro arei: “Noria, e mena ana aomata te Atua n te kaawa aei, ae te mwaane ae karineaki. E na boni koro bukini bwaai ni kabane aika e taekin.+ Ti a nako ikekei ngkai. Tao e kona n tuangira kawaira ae ti na nako iai.”  Ao e taku Tauro nakon ana toro arei: “Ngkana ti nako ao tera uotara nakon teuanne? Ai akea te kariki n ara baeki. Akea te bwai teuana ae ti na uotia bwa ara bwaintangira nakon ana aomata te Atua ae koaua. Tera ae iai iroura?”  Mangaia are e a manga kaekaa Tauro ni kangai te toro arei: Noria! Iai i nanoni baiu te tirewa ae te kaamwakoro te tiekera.* N na angan ana aomata te Atua ae koaua, ao e na tuangira kawaira ae ti na nako iai.”  (N taai ake ngkoa i Iteraera, ao aei te bwai ae e tataekinna te aomata ngkana e na nako n ukoukora te Atua: “Nakomai bwa ti a nakon te tia matairiki.”+ Bwa te burabeti ni boong aikai e araranaki bwa te tia matairiki n taai ake ngkoa.) 10  Ao e taku Tauro nakon ana toro arei: “E raoiroi te bwai ae ko taekinna. Ti a nako.” Mangaia are a a nakon te kaawa are e mena iai ana aomata te Atua ae koaua. 11  Ngke a a waerake ni kawain ararakean te kaawa, ao a a kaitiboo ma ateiaine aika otinako n itiran. Mangaia are a taku nakoia: “E mena n te tabo aei te tia matairiki?”+ 12  A kaeka ni kangai: “Eng. Noria, ane imwaimi. Kawaekoaingkami ngkai, bwa e roko n te kaawa n te bong aei, ibukina bwa a anga aia karea aomata+ n te bong aei n te tabo ae rietata.+ 13  N te tai are kam roko iai n te kaawa, ao ane e na reke iroumi imwain ae e waerake nakon te tabo ae rietata bwa e na amwarake. A na aki amwarake aomata ni karokoa ae e roko, bwa boni ngaia ae e na kakabwaiaa te karea. Ngkana e tia anne, ao a a kona n amwarake naake a kaoaki. Mangaia ae waerake naba ngkai ao ane e na reke iroumi.” 14  Mangaia are a a waerake nakon te kaawa. Ngke a nang roko i nukan te kaawa, ao e a otinako Tamuera ni kaitiboo ma ngaiia bwa e na waerake nakon te tabo ae rietata. 15  N te bong are imwain rokon Tauro, ao e a tia Iehova n tuanga* Tamuera ni kangai: 16  “Ningabong tao n taina naba aei ao N na kanakoa nakoim te mwaane mai abani Beniamin.+ Ko na kabiria bwa te tia kairiri i aoia au aomata aika tibun Iteraera,+ ao e na kamaiuia au aomata mai nanoni baia I-Biritia. I a tia n nora karawawataaia au aomata, bwa e roko tangia irou.”+ 17  Ao Tamuera ngke e nora Tauro, ao e tuangnga Iehova ni kangai: “Anne te mwaane are I taekinna nakoim ni kangai, ‘E na tautaekania au aomata teuaei.’” + 18  Ao Tauro e kaania Tamuera i nukani mataroan te oo ao e taku: “Taiaoka ma tuangai, e nga ana auti te tia matairiki?” 19  Ao Tamuera e kaekaa Tauro ni kangai: “Boni ngai te tia matairiki. Waerake rimoau nakon te tabo ae rietata ao kam na amwarake ma ngai n te bong aei.+ N na kanakoko n te moaningabong, ao N na tuangko bwaai ni kabane aika ko kan atai.* 20  Ni kaineti ngkanne ma taongki ake a bua tenibong n nako,+ tai raraoma irouia bwa a a tia n reke. Ao antai ana bwai baika tangiraki ni kabane i Iteraera? Tiaki bon am bwai ao aia bwai kaaini batan tamam ni kabane?”+ 21  Ao e kaeka ni kangai Tauro: “Tiaki bon tibuni Beniamin ngai are te kabanea n uarereke mai buakoia aia baronga tibun Iteraera,+ ao au utu te kabanea ni mangori i buakoia utun nako te baronga ae Beniamin? Mangaia ae e aera ngkai ko taetae n aron anne nakoiu?” 22  Ao Tamuera e kaira Tauro ma ana toro ao e kairiia nakon te tabo n amwarake, ao e angania nneia ae moan te rine i buakoia te koraki ake a kaoaki, bwa iai mwaane aika tao 30. 23  E taku Tamuera nakon te tia kuuka: “Uotaamai te tibwanga are I anganiko ao n tuangko ni kangai, ‘Kaokoroa.’” 24  Ao e anaa te ranga ma te baere i aona te tia kuuka, ao e kaaki i matan Tauro. Ao e taku Tamuera: “E kaakaki i matam te bwai ae e a tia ni kaokoroaki. Amwarake, ibukina bwa a a tia ni kaokoroa ibukim ibukin te tai aei, bwa I tuangia ni kangai, ‘I kaoia iruwa.’” Mangaia are e amwarake Tauro ma Tamuera n te bong anne. 25  Ao a ruo rikaaki man te tabo ae rietata+ nakon te kaawa, ao e teimatoa teuarei n taetae ma Tauro i taubukin te auti. 26  Ao a utimwaaka ao ngke e a tabwena mainiku ao Tamuera e wetea Tauro i aon taubukin te auti ao e kangai: “Katauraoiko bwa I aonga ni kanakoko.” Mangaia are e katauraoia Tauro ao e uaia n otinako ma Tamuera. 27  Ngke a a ruo rikaaki nako tabon te kaawa ao e taku Tamuera nakon Tauro: “Tuanga te toro anne+ bwa e na rimoara,” mangaia are e a rimoa. “Ma ko na tei ngkoe ngkai n aki kakammwakuri, bwa I aonga ni kaongoraeko ana taeka te Atua.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “taongki aika aine.”
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Ebera, “kaaki rabunan taningan.”
Ebera, “bwaai ni kabane akana i nanom.”