Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 Tamuera 4:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A anaa te Ati I-Biritia (1-11)

  • E mate Eri ao natina (12-22)

4  Ao e teimatoa Tamuera n taetae nakoia tibun Iteraera ni kabane. Ao a nako tibun Iteraera bwa a na buaka ma I-Biritia, ao a kaembwa i rarikin Ebenetera, ao a katei aia umwanrianna I-Biritia i Abeki.  A baireiia raoi I-Biritia ni baireaia taani buaka bwa a na boo ma tibun Iteraera, ma e aki nakoraoi te buaka ao a konaaki tibun Iteraera irouia I-Biritia, ao a kamateia mwaane aika tao 4,000 n te marae n tain te buaka.  Ngke a oki aomata nakon te kaembwa, ao a taku aia unimwaane tibun Iteraera: “E aera ngkai e kariaia Iehova bwa ti na konaaki* n te bong aei irouia I-Biritia?+ Ti na uota ana ati ni berita Iehova mai Tiro,+ bwa e aonga ni mena i buakora te baei ao ni kamaiuira mai nanoni baia aiara.”  Ao aomata a kanakoia mwaane nako Tiro, ao a uouota mai ikekei ana ati ni berita Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,* are e tekateka n te kaintokanuea i etaia* kerubim.*+ A mena naba natin Eeri ake Obeni ma Bineati+ i rarikin ana ati ni berita te Atua ae koaua.  Ngke e roko naba ngkekei ana ati ni berita Iehova n te kaembwa, ao a a tatakarua tibun Iteraera ni kabane, n te aro are e a mwaeiei aon te aba.  Ngke a ongo I-Biritia kaberoron te tatakarua, ao a taku: “E aera ngkai e a korakora te tatakarua n aia kaembwa taian Ebera?” N tokina ao a ataia ae e a roko ana Ati Iehova n te kaembwa.  A a maaku I-Biritia bwa a taku: “E a roko te Atua i nanon te kaembwa!”+ Mangaia are a taku: “Ai kaawara ngaira, bwa e tuai man riki te bwai ae ai aron aei mai mwaina!  Ai kaawara ngaira! Antai ae e na kamaiuira mai nanoni bain te Atua ae mimitong aei? Aei te Atua are orea Aikubita n aaro ni kamamate n aekaia nako n te rereua.+  Kam na ninikoria ao kammwaaneingkami, ngkami aika I-Biritia, bwa kam aonga n aki toro irouia taian Ebera n aron ae a a tia n toro iroumi.+ Kammwaaneingkami ao buaka!” 10  Mangaia are a buaka I-Biritia ao a konaaki tibun Iteraera,+ ao a birinako nakon aia umwanrianna n tatabemania nako. Ao e rangi ni korakora te kamamate, ao a mate tautia aika taan rianna aika 30,000, man aia itera tibun Iteraera. 11  Ao e tauaki ana Ati te Atua, ao a a mate natin Eeri ake uoman ake Obeni ma Bineati.+ 12  Ao e birinako man te marae ni buaka te mwaane temanna ae tibuni Beniamin, ao e roko i Tiro n te bong anne ma kunnikaina ae raeuaaki ao e mena te tano i aon atuna.+ 13  Ngke e roko teuarei, ao e tekateka Eeri i aon te kaintekateka i rarikin te kawai ni kakantaninga, ibukina bwa e ruru nanona ibukin ana Ati te Atua ae koaua.+ Ao e nakon te kaawa teuarei bwa e na uota te rongorongo, ao a a tang kaain te kaawa ni kabane. 14  Ngke e ongo Eeri karongoaan te tang, ao e titiraki ni kangai: “Tera nanoni karongoaan te kiriwe aei?” Ao e ienikuri n rin te mwaane naba arei ao e kaongoraea Eeri te rongorongo. 15  (Ai 98 ngkai ana ririki ni maiu Eeri, ao a aki kakammwakuri kanoani matana ao e aki kona n noraaba.)+ 16  E taku ngkanne teuarei nakon Eeri: “I bon roko man te marae ni buaka! Bon te bong aei ae I birinako iai man te marae ni buaka.” Mangaia are e titiraki ni kangai: “Ao tera ae riki natiu?” 17  Ao e taku teuare te tia uota te rongorongo: “A a birinako tibun Iteraera mairouia I-Biritia, ao e a rangi ni korakora konaakia aomata,+ ao a mate naba natim ake uoman ake Obeni ma Bineati,+ ao e a tauaki ana Ati te Atua ae koaua.”+ 18  N te tai are e taekina naba iai ana Ati te Atua ae koaua, ao e a bwaka naba Eeri ni botararake man ana kaintekateka i rarikini mataroan te oo, ao e mwaoto roroana ao e mate, bwa e a kara ao e tinebu. E a tia ni momotiki taekaia tibun Iteraera i nanon 40 te ririki. 19  Ao e bikoukou buun natina, are buuni Bineati, ao e a kaani bung. Ngke e ongo neiei te rongorongo are e a tauaki ana Ati te Atua ae koaua, ma maten tamani buuna ao boni buuna naba, ao e baraaki ao e a rina naba n ariri ao e bung. 20  Ao ngke e nangi mate, ao a taku aine ake a tei i rarikina: “Tai maaku bwa ko a bungia te nati te mwaane.” Ao e aki kaeka ao e aki tabe iai.* 21  Ma e arana te teei bwa Ikabota,*+ bwa e kangai: “E a nako te karineaki mai Iteraera nakon te taenikai,”+ ae e nanona tauakin ana Ati te Atua ae koaua ao te baere riki nakon tamani buuna ao boni buuna naba.+ 22  E taku neiei: “E a nako te karineaki mai Iteraera, ibukina bwa e a tauaki ana Ati te Atua ae koaua.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “E aera ngkai e kataenikaira Iehova?”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke tao, “i marenaia.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “ao e aki tabennanoia.”
Ae nanona, “E Nga te Karineaki?”