Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Tamuera 30:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A ninia Tikeraka tibun Amareka ao a kabuekia (1-6)

    • E karekea korakorana Tawita iroun te Atua (6)

  • E kataenikaiia tibun Amareka Tawita (7-31)

    • E anaiia ni kaokiia taenikai Tawita (18, 19)

    • Ana tua Tawita ibukini bwaai ni kuri (23, 24)

30  Ngke a a roko Tawita ma ana rorobuaka i Tikeraka+ n te katenua ni bong, ao a a tia tibun Amareka+ ni kuribwaia maiaki* ao Tikeraka. Ao a buakana Tikeraka ao a kabuekia n te ai.  A kairiianako aine bwa aia taenikai+ ao aomata ni kabane ake iai, mairouia ake a ataei ni karokoa ake a kara. A aki tiringa temanna, ma a kairiianako ao a a touaanako kawaia.  Ngke e a roko Tawita ma ana rorobuaka n te kaawa, ao a a noria bwa e a tia ni kabuekaki, ao a kairakinako bwa taenikai buuia, natiia mwaane, ao natiia aine.  Ngaia are a a takarua n tang Tawita ma rorobuaka ake raona, ni karokoa ae a aikoa kona n tang bwa ai akea korakoraia.  A kairakinako naba bwa taenikai buun Tawita ake uoman, are Ainoam are te I-Ietireera ao Abikaira are buun Nabara are te I-Karemera.+  Ao e rangi n rawawata Tawita ibukina bwa a taekinna mwaane ae a na karebanaia n atibu, bwa a bane n un mwaane ibukini buaia natiia mwaane ao natiia aine. Ma e kakorakoraa Tawita iroun Iehova ae Atuana.+  E taku ngkanne Tawita nakon Abiata+ are te ibonga,* are natin Aimereka: “Taiaoka uotaamai te ebota.”+ Mangaia are e uota te ebota Abiata nakon Tawita.  Ao Tawita e titirakina Iehova+ ni kangai: “I riai ni kaeiia taani kuribwai aikai? N na ooiia?” Ao E taku nakoina: “Naako kaeiia, bwa ko na bon ooiia, ao ane ko na kaoki bwaai nako ma aomata nako.”+  E aki tabwara Tawita ma e a mwananga naba ma mwaane ake 600+ ake raona, ao a mwananga ni karokoa te Mwarua ae Betiora, ike a a tiku iai tabeman mai buakoia mwaane. 10  A reitaanako kaeaia nakekei Tawita ma mwaane aika 400, ma a tiku mwaane ake 200 ake a aikoa kona n rinanon te Mwarua ae Betiora nakon iterana bwa a a rangi ni kua.+ 11  A nora te mwaane temanna ae te I-Aikubita n te tawaana, ao a kairia nakon Tawita. A anganna te amwarake ae e na kanna ao te ran ae e na nimma, 12  n ikotaki ma teuana mwakoron taiani biiku aika bati aika buabuaaki aika mwau, ao taiani kureebe aika bati aika buabuaaki aika mwau aika uoua. Imwin amwarakena ao e a manga oki korakorana, bwa e tuai mani kana te amwarake teuana ke ni moi n te ran i nanon tenua te ngaina ao tenua te bong. 13  E a titirakinna ngkai Tawita ni kangai: “Antai ana aomata ngkoe, ao kaain ia ngkoe?” ao e kaeka ni kangai: “Bon te tabonibai ngai ae te I-Aikubita, ae ana toro te mwaane ae tibun Amareka, ma e kitanai au toka ibukina bwa I aoraki tenibong n nako. 14  Ti kuribwaia maiakin abaia taiani Keritaite,+ ao aonon Iuta, ao maiakin abaia tibuni Kareba,+ ao ti kabueka Tikeraka n te ai.” 15  Ao e taku Tawita nakon teuarei: “Ko na kairai nakoia taani kuribwai aikai?” E kaeka ni kangai teuarei: “Ngkana ko taetae n tuea nakoiu iroun te Atua bwa ko na aki kamateai, ao ko na aki anga ngai nakon au toka, ao N na boni kairiko nakoia taani kuribwai aikai.” 16  Mangaia are e a kairiia nakon te tabo are a maenako iai nakekei n te aba ni kabutaa, bwa a amwarake ao ni moi ao ni bukamaru ibukini konaia ni buaka ni kabane aika rangi ni bati, ake a anai mai abaia I-Biritia, ao te aba ae Iuta. 17  Ao e kamateia nakekei Tawita man te aioota n te ingabong ni karokoa te tairiki are imwina. Akea te mwaane temanna ae reke birinakona+ ma tii mwaane aika 400 ake a birinako i aoia kamero. 18  E a manga kaoki bwaai ni kabane Tawita ake a anai tibun Amareka,+ ao e kamaiuia buuna ake uoman. 19  Akea aia aomata temanna ae bua, mairouia ake a ataei ni karokoa ake a kara. A a manga kaokiia natiia mwaane ao natiia aine ao bwaai ni kuri.+ E a manga kaoki bwaai nako Tawita ake a anai nakekei. 20  Mangaia are e kairiia tiibu ma kaao ni kabane Tawita, ake a kamwanangaia n rimoaia aia nanai ni man. Ao a taku: “Aio boni konan Tawita ni buaka.” 21  Ao e a roko Tawita irouia mwaane ake 200 ake a aikoa ira Tawita bwa a a rangi ni kua ao ake a tiku i rarikin te Mwarua ae Betiora.+ Ao a otinako naakai ni kawara Tawita ma aomata ake raona. Ngke e a kaan Tawita ma mwaane aikai, ao e a titirakinia bwa a uara. 22  Ma a bane n taku mwaane ake a buakaka ao ake akea uaaia ake a mena i buakoia te koraki ake a nako ma Tawita: “Ti na aki angania konara teuana ni buaka ake ti kaoki, kioina ngkai a aki irira, ma a na tii anaiia buuia ao natiia n tatabemania nako, ao a na nako.” 23  Ma e taku Tawita: “Tariu, kam aki riai ni karaoa aei nakon te bwai ae e a tia n anganira Iehova. E kamanoira ao e anga nako nanoni baira taani kuribwai ake a roko n ekiranako.+ 24  Antai ae boraoi n iango ma ngkami n aei? E na titeboo tibwangan ane e ruo nakon te buaka ma tibwangan ane e tiku i rarikini bwaai.+ A na bane n iai tibwangaia ni kabane.”+ 25  Ao man te bong anne ao e a katea anne bwa te moti ao te tua ibukia tibun Iteraera ni karokoa te bong aei. 26  Ngke e oki Tawita nako Tikeraka, ao e a kanakoi bwaai ni kuri tabeua nakoia aia unimwaane tibun Iuta ake raoraona, ao e kangai: “Anne te bwaintangira* nakoimi mani bwaai ni kuri ake aia bwai taani kairiribai nakon Iehova.” 27  E kanakoi nakoia te koraki ake a mena i Betaera,+ nakoia te koraki ake i Ramota are n te Nekebo,* nakoia te koraki ake i Iatira,+ 28  nakoia te koraki ake i Aroera, nakoia te koraki ake i Tibemota, nakoia te koraki ake i Etitemoa,+ 29  nakoia te koraki ake i Rakara, nakoia te koraki ake n aia kaawa tibun Ierameera,+ nakoia te koraki ake n aia kaawa taiani Kenaite,+ 30  nakoia te koraki ake i Orema,+ nakoia te koraki ake i Boraatian, nakoia te koraki ake i Ataka, 31  nakoia te koraki ake i Eberon,+ ao nakon taabo ni kabane ake a nanako iai Tawita ma ana rorobuaka.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te Nekebo.”
Ebera, “te kakabwaia.”
Ke, “i maiaki.”