Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Tamuera 22:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tawita i Aruram ao i Mitibe (1-5)

  • E tua kamatean ibongan Nobo Tauro (6-19)

  • E rabanako Abiata (20-23)

22  Mangaia are e nako mai ikekei Tawita+ ao e rabanako nakon te nangananga i Aruram.+ Ngke a ongo taekan aei tarina ma kaaini batan tamana ni kabane, ao a a ruo rikaaki nakoina ikekei.  Ao a ikotaki i rarikina te koraki nako ake iai aia kangaanga ma ake a taarau, ao ake a rawawata, ao e a riki bwa aia mataniwi. Tao 400 mwaitiia mwaane ake raona.  Imwina riki ao e nako Tawita mai ikekei nako Mitibe i Moaba ao e taku nakon ueani Moaba:+ “Taiaoka ma kariaia bwa a na tiku iroum tamau ma tinau ni karokoa ae I a ataa te bwai ae e na karaoia te Atua ibukiu.”  Mangaia are e katikuia iroun ueani Moaba, ao a tiku irouna n taai ni kabane ake e mena iai Tawita n te nono.+  Rimwi riki ao e taku Kata+ ae te burabeti nakon Tawita: “Tai tiku n te nono. Naako mai ikanne nakon te aba ae Iuta.”+ Mangaia are e a nako Tawita ao e nakon te buakonikai ae Ereta.  E ongo Tauro ae e a noraki Tawita ma ana rorobuaka. Ao e tekateka Tauro i Kibea+ i aan te aroka ae te tamaritiki n te tabo ae rietata ma ana kainiwai i baina, ao a tei i rarikina ana toro ni kabane.  E taku ngkanne Tauro nakoia ana toro ake a tei i rarikina: “Taiaoka ma kam na ongora ngkami aika tibuni Beniamin. Te koaua bwa e na anga naba taian tawaana ma taiani nne ni kureebe nakoimi ni kabane natin Iete?+ Te koaua bwa e na mwiokoingkami ni kabane bwa mataniwi i aoia kaka teuana tenga ao mataniwi i aoia kaka tebubua?+  Kam bane ni boraraoi n ekainako! Akea iroumi ae e kaongoai ngke e berita natiu ma natin Iete!+ Akea temanna iroumi ae nanoangaai ao ni kaongoai ae oin natiu e a manga boni kaungaa au toro bwa e na ekainako ni karanai, n aron ae e a tia n riki.”  Ao e kaeka+ ni kangai Toeka+ are tibun Etom, are e mataniwi ikekei i aoia ana toro Tauro: “I nora natin Iete bwa e roko i Nobo iroun Aimereka are natin Aituba.+ 10  Ao e titirakina Iehova ibukina ao e anganna ana tianaki. E anganna naba ana kabaang Koria are te I-Biritia.”+ 11  E aki tabwara te uea ma e a kanaanako naba wetean Aimereka are te ibonga* are natin Aituba, ma ibonga ni kabane ake kaaini batan tamana ake a mena i Nobo. Ngaia are a a bane n nakon te uea. 12  E a taku ngkai Tauro: “Taiaoka ma ongora ngkoe ae natin Aituba!” ao e kaeka ni kangai: “Aio ngai, au toka.” 13  E taku Tauro nakoina: “E aera ngkai kam boraraoi n ekainako, ngkoe ma natin Iete, ngkai ko anganna te bwerena ma te kabaang, ao ngkai ko titirakina te Atua ibukina? E kaitaraai ao e karanai, n aron ae e a tia n riki.” 14  Ao Aimereka e kaekaa te uea ni kangai: “Antai i buakoia am toro ni kabane ae kona n onimakinaki* n aron Tawita?+ Boni buun natin te uea+ ao te mataniwi i aoia taani kamanoko, ao e karineaki n am auti.+ 15  Te koaua bwa te bong aei bon te moantai ae I titirakina iai te Atua ibukina?+ I bon aki kona n iangoa karaoan ae ko taekinna ae N na karitei nakoim! Te uea, ko na tai bukina am toro n te bwai teuana ma kaaini batan tamau ni kabane, bwa e aki ataa te bwai teuana mai buakoni baikai am toro.”+ 16  Ma e taku te uea: “Ko na boni mate+ Aimereka, ngkoe ma kaaini batan tamam ni kabane.”+ 17  Ao e taku te uea nakoia tautia* ake a tei i rarikina: “Rairaki ao kamateia ana ibonga Iehova, ibukina bwa a tei n ana itera Tawita! A ataia ae e bibirinako ao a aki kaongoai!” Ma a aki kan tabeka baia ana toro te uea ni kamateia ana ibonga Iehova. 18  E taku ngkanne te uea nakon Toeka:+ “Ko na rairaki ao kamateia ibonga!” E aki tabwara Toeka are tibun Etom+ ma e a nako naba ngaia ni kamateia ibonga. E kamateia n te bong anne mwaane aika 85 aika kunnikainia n te ebota ae te rinen.+ 19  E orea naba Nobo+ ae aia kaawa ibonga n te kabaang. E orea te mwaane ao te aine, te ataei ao te merimeri, te kao mwaane, te taongki, ao te tiibu, n te kabaang. 20  Ma e rabanako natin Aimereka temanna are natin Aituba, ae arana Abiata,+ ao e birinako bwa e na rimwin Tawita. 21  Ao Abiata e tuanga Tawita ni kangai: “E a tia Tauro ni kamateia ana ibonga Iehova.” 22  Ao e taku Tawita nakon Abiata: “I ataia n te bong anne+ ngke e mena ikanne Toeka are tibun Etom, bwa e na boni kaongoa Tauro. Boni ngai ae I bukintaeka ni mateia aomata* nako aika kaaini batan tamam. 23  Tiiku irou. Tai maaku bwa ane e kani kamateko ao e kani kamateai naba, ko a mena i aan au kamanomano.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “kakaonimaki.”
Ebera, “taani biri.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.