Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Tamuera 20:1-42

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kakaonimaki Ionatan nakon Tawita (1-42)

20  E birinako ngkanne Tawita mai Naiota i Rama. Ma e roko ni kawara Ionatan ao e taku: “Tera ae I karaoia?+ Tera au kairua, ao tera au bure iroun tamam ngkai e a kani kamateai?”  Ao e taku Ionatan nakoina: “E bon aki kona n iangoaki anne!+ Ko na aki mate. Noria! E na aki karaoa te bwai teuana tamau, ae bubura ke ae uarereke, n aki kaotia nakoiu. E aera ngkai e na karabaa te baei tamau mairou? E na bon aki riki aei.”  Ma e reitia n taetae n tuea Tawita ao e taku: “E bon ataia tamam ae e reke akoau i matam+ ao e bae ni kangai, ‘Tai kariaia bwa e na ataa te baei Ionatan bwa e kaawa ni maraki nanona.’ Ma ngkai bon iai Iehova ao ngkai ko* maiu, ao I a aki raroanako ma te mate!”+  E taku ngkanne Ionatan nakon Tawita: “N na karaoa ibukim te bwai ane ko* taekinna.”  E taku Tawita nakon Ionatan: “Ningabong bon te oti n namwakaina,+ ao I boni kariaaki bwa N na tekateka n amwarake ma te uea, ko riai ni kanakoai, ao N na karabaai n te tawaana ni karokoa tairikin te katenua ni bong.  Ngkana e uringai naba teutana tamam, ao ko na kangai, ‘E bubutiiai Tawita te kariaia bwa e na kawaekoa nakon ana kaawa are Betereem,+ ibukina bwa iai te angakarea ikekei are katoa ririki ae e na karaoia ma ana utu.’+  Ngkana e kaeka ni kangai, ‘E raoiroi,’ nanona ngkanne bwa e na reke te raoi nakon am toro. Ma ngkana e un, ao ko boni kona ni kakoauaa ngkanne bwa e boni motikia bwa e na kaikoakai.  Kaota te tangira ae koaua* nakon am toro,+ bwa ko a tia ni kairai nako nanon te berita i matan Iehova.+ Ma ngkana I bure+ ao boni ngkoe ae ko na kamateai. E aera ngkai ko na anga ngai nakon tamam?”  Ngaia are e taku Ionatan: “E bon aki kona n iangoaki anne ibukim! Ngkana I a ataia bwa e boni motikia tamau bwa e na kaikoakiko, ao tiaki N na bon tuangko?”+ 10  E taku ngkanne Tawita nakon Ionatan: “Ao antai ae e na tuangai bwa e kaekako tamam n te aro ae iowawa ke e aki?” 11  E taku Ionatan nakon Tawita: “Nakomai, ti a nako n te tawaana.” Mangaia are a kaai n nako nakon te tawaana. 12  Ao e taku Ionatan nakon Tawita: “Ke e riki Iehova ae Atuan Iteraera bwa te tia kakoaua bwa N na bon titirakina tamau tao n taina naba aei ningabong, ke n te katenua ni bong. Ngkana e reke akoan Tawita irouna, tiaki N na boni kanakotaeka nakoim ao ni kaotia nakoim? 13  Ma ngkana e bon iangoia tamau bwa e na kaikoakiko, ao ke e karaoa anne Iehova ao ni kabatiaa riki nakon Ionatan ngkana I aki kaotia nakoim ao ni kanakoko ma te raoi. Ke e memena Iehova iroum,+ n arona ngke e memena iroun tamau.+ 14  Ao tiaki ko na kaota nakoiu ana tangira ae koaua* Iehova ngkai I maiu, ao ngkana I mate naba?+ 15  Tai kaaki am tangira ae koaua* mairouia kaaini batau,+ e ngae naba ngkana e a bane ni kamaunaia taani kairiribai nakon Tawita mai aon te aba Iehova.” 16  Mangaia are e karaoa te berita Ionatan ma ana utu Tawita, ao e kangai, “E na ukoukora boona Iehova ao e na kaeta taekaia taani kairiribai nakon Tawita.” 17  Mangaia are e tua Ionatan nakon Tawita bwa e na taetae n tuea riki ibukin tangirana irouna, bwa e tangiria n aron tangirana i bon irouna.+ 18  E taku ngkanne Ionatan nakoina: “Ningabong bon te oti n namwakaina,+ ao ko na bae n uringaki, bwa e na akea kaain am kaintekateka. 19  Ane ko na rangi n uringaki riki n te katenua ni bong, ao ko riai n nakon te tabo are ko karabako iai ngkoa n te bong arei,* ao ko na tiku i rarikin te atibu aei. 20  N na katebenakoi ngkanne kanoan te kainikatebe aika tennai nakon iterana are teuana, n aron ae kaanga I katebea te bwai ae I maaireia. 21  Ngkana I kanakoa te toro ao N na kangai, ‘Naako kakaaei kanoan te kainikatebe.’ Ngkana I kangai nakon te toro, ‘Noria! A mena kanoan te kainikatebe n iteram mai ikai, ko na anai,’ ao ngkanne ko kona n oki, bwa ngkai bon iai Iehova, ao e nanonaki iai bwa a nakoraoi bwaai ni kabane ibukim ao akea te kangaanga. 22  Ma ngkana I kangai nakon te teinimwaane, ‘Noria! A mena kanoan te kainikatebe mai ikekei riki,’ ao ngkanne ko na nako, bwa e kanakoko Iehova. 23  Ni kaineti ngkanne ma te berita are ti a tia ni karaoia+ ngai ma ngkoe, ke e mena Iehova i marenara n aki toki.”+ 24  Mangaia are e a karabaa n te tawaana Tawita. Ngke e a roko te oti n namwakaina, ao e a tekateka te uea bwa e na amwarake.+ 25  E tekateka te uea n ana kaintekateka are e taneiai iai i rarikin te oo ao Ionatan e kaitaraa, ao Abenera+ e tekateka i rarikin Tauro, ma akea kaain ana tabo Tawita. 26  Akea te bwai ae e taekinna Tauro n te bong anne, bwa e kangai i nanona: ‘Iai te bwai ae e a tia n riki ngaia ae e a kamwara iai.+ Eng, e boni kamwara.’ 27  Ao n te bong are imwin te oti n namwakaina, n te kauoua ni bong, ao bon akea naba kaain ana tabo Tawita. E taku ngkanne Tauro nakon Ionatan are natina: “E aera ngkai e aki roko n amwarake natin Iete+ ngkoananoa ao ngkai?” 28  E kaeka Ionatan nakon Tauro ni kangai: “E bubutiiai Tawita te kariaia bwa e na nako Betereem.+ 29  E taku, ‘Taiaoka kariaia bwa N na nako, bwa iai ara angakarea n ara utu n te kaawa, ao e kawaekoaai tariu. Ngaia are ngkana e reke akoau i matam, ao taiaoka kariaia bwa N na waekoa n nako n noriia tariu.’ Anne bukina ae e aki roko iai n ana taibora te uea.” 30  Ao e a rangi n un Tauro iroun Ionatan, ao e taku nakoina: “Ngkoe ae natin te aine ae te tia karitei, n am iango I aki ataia ae ko a rineia bwa ko na tei n ana itera natin Iete, bwa ko na kamaamaeaki iai ma tinam?* 31  Ngkai e maiu i aon te aba natin Iete ao ane e na aki kateimatoaaki te nakoa n uea ane iroum.+ Mangaia ae kanakoa temanna bwa e na kairiamai nakoiu, bwa e riai ni mate.”*+ 32  Ma e taku Ionatan nakon Tauro are tamana: “Bwa e aera ngkai e na kamateaki?+ Tera ae e karaoia?” 33  Mangaia are e karetekeia Tauro n te kainiwai bwa e na kamatea,+ ai ngaia are e a ataia Ionatan bwa e boni motikia tamana bwa e na kamatea Tawita.+ 34  E teirake naba ngkekei Ionatan man te taibora ma te un ae korakora, ao e aki amwarake n te kauoua ni bong imwin te oti n namwakaina, bwa e maraki nanona ibukin Tawita+ ao e kabwainrangaki iroun tamana. 35  Ngke e a ingabong ao e nako Ionatan nakon te tawaana ibukin ana boraraoi ma Tawita, ao raona te toro ae ataei.+ 36  Ao e taku nakon ana toro: “Taiaoka ma birinako ni kakaaei kanoan te kainikatebe ake I katebe iai.” Ao e birinako te toro arei ao ngaia e katebea kanoan te kainikatebe nakon teuarei mai ikekei riki. 37  Ngke e a roko te toro arei n te tabo are mena iai kanoan te kainikatebe are e katebea Ionatan, ao e a takarua Ionatan nakon te toro arei ni kangai: “Tiaki e mena kanoan te kainikatebe mai ikekei riki?” 38  E takarua Ionatan nakon te toro arei ni kangai: “Kawaekoa! Ko na waekoa n nako! Tai baenikai!” Ao e anai kanoan te kainikatebe ana toro Ionatan arei ao e oki rikaaki nakon ana toka. 39  E aki ota te toro arei n te baerei, ma tii Ionatan ma Tawita ae a ataa nanona. 40  Ao Ionatan e angan ana toro arei ana bwai ni buaka ao e tuangnga ni kangai: “Naako uotii nakon te kaawa.” 41  Ngke e a nako te toro arei, ao e teirake Tawita man te tabo ae uakaan mai maiaki. Ao e katorobubua ni bobaraaki tenua te tai, ao a kaai ni kaboria* ao a kaai n tang i bon ibukia, ma e korakora riki tangin Tawita. 42  E taku Ionatan nakon Tawita: “Naako ma te rau, kioina ngkai ti a tia ni kaai n taetae n tuea+ n aran Iehova ni kangai, ‘E bia mena Iehova i marenam ma ngai, ao i marenaia kanoam* ma kanoau* n aki toki.’”+ Ao e teirake Tawita ao e nako, ao e oki rikaaki Ionatan nakon te kaawa.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, “n te bong ni mwakuri.”
Ebera, “kamaamaeani bwain rabwatan tinam ae riai ni karabaaki?”
Ebera, “bwa natin te mate ngaia.”
Te kaboria ma temanna, n aron ae te kaboria ma tabana, bon te katei ae bwabwainaki ibukin te kamauri.
Ebera, “am kariki.”
Ebera, “au kariki.”