Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Tamuera 15:1-35

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E aki ongeaba Tauro ni kamaiua Akaka (1-9)

  • Tamuera e boaa Tauro (10-23)

    • ‘E raoiroi riki te ongeaba nakon te angakarea’ (22)

  • E ribaaki uean Tauro (24-29)

  • Tamuera e tiringa Akaka (30-35)

15  Ao e taku Tamuera nakon Tauro: “E kanakoai ngkoa Iehova bwa N na kabiriko bwa te uea i aoia ana aomata aika tibun Iteraera.+ Ongora ngkai nakon te bwai ae e taekinna Iehova.+  E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka:* ‘N nang kaeta taekaia tibun Amareka ni kaineti ma te bwai are a karaoia nakoia tibun Iteraera, ngke a ekiianako n te tai are a waerake iai mai Aikubita.+  Naako ngkai, ao oreiia tibun Amareka+ ao kamaunaia+ n ikotaki ma aia bwai ni kabane. Tai kamaiuia.* Kamateia+ mwaane n ikotaki ma aine, ataei n ikotaki ma merimeri, kaao mwaane n ikotaki ma tiibu, ao kamero n ikotaki ma taongki.’”+  E a ikotiia aomata Tauro ao e warekiia i Teraim: Bon 200,000 tautia aika taan rianna ao 10,000 mwaane aika tibun Iuta.+  E a mwananga Tauro ni karokoa aia kaawa tibun Amareka ao e a kakaran n te mwarua.  Ao e taku Tauro nakoia taiani Kenaite:+ “Naako, mwaawa mai buakoia tibun Amareka, bwa I aonga n aki kamaunaingkami ma ngaiia.+ Bwa kam kaotiota te tangira ae koaua* nakoia tibun Iteraera ni kabane,+ n te tai are a waerake iai n otinako mai Aikubita.” Mangaia are a a mwaawa taiani Kenaite mai buakoia tibun Amareka.  Imwin anne ao Tauro e oreiia tibun Amareka+ mai Awira+ ni karokoa Tiura+ are i rarikin Aikubita.  E taua ni kamaiua Akaka+ are aia uea tibun Amareka, ma e boni kamaunaia aomata ni kabane n te kabaang.+  Ma Tauro ao aomata a kamaiua* Akaka, ao taiani kabanea n raoiroi i buakoia tiibu, kaao, maan aika kamarikaaki, tiibu mwaane ma baika raraoi ni kabane.+ A aki kani kamaunai. Ma a boni kamaunai bwaai ni kabane aika akea manenaia ao aika aki kainnanoaki. 10  Ao e roko ana taeka Iehova iroun Tamuera ae kangai: 11  “I uringaaba* ngke I kaueaa Tauro, bwa e a tia n rairakinako man irirakiu, ao e aki kakororaoi au taeka.”+ E a rangi ni maraki nanon Tamuera, ao e tang nakon Iehova ni kangainaa.+ 12  Ngke e kautimwakaa Tamuera n te ingabong bwa e na butimwaea Tauro, ao e tuangaki Tamuera ae kangai: “E nako Karemera+ Tauro, ao e katea iai te boua bwa kanuringana,+ ao e a manga rairaki n ruo rikaaki nako Kirekara.” 13  Ngke e a roko Tamuera irouna ao e taku Tauro nakoina: “Ke e kakabwaiako Iehova. I a tia ni kakororaoa ana taeka Iehova.” 14  Ma e taku Tamuera: “Ao tera karongoaaia tiibu ae i taningau, ma karongoaaia kaao ae I ongo?”+ 15  E kaeka Tauro ni kangai: “A kairaki mairouia tibun Amareka, ibukina bwa aomata a kamaiuia* ake taiani kabanea n raoiroi mai buakoia tiibu ao kaao bwa a na karean nakon Iehova ae Atuam. Ma ti boni kamaunai ake nikiraia.” 16  Ao e taku Tamuera nakon Tauro: “E a tau! Kariaia bwa N na tuangko te bwai ae e taekinna Iehova nakoiu ngkebong.”+ Mangaia are e taku nakoina: “Taetae!” 17  E reitia ni kangai Tamuera: “Tiaki ko bon taraa ngkoa ni mangori i matam+ ngke ko karikaki bwa mataniwia aia baronga nako tibun Iteraera, ao ngke e kabiriko Iehova bwa te uea i aoia tibun Iteraera?+ 18  Imwina riki ao e kanakoko Iehova nakoni mwiokoam teuana ao e kangai: ‘Naako ao kamaunaia tibun Amareka aika bubure.+ Buakania ni karokoa ae ko boni kamaunaia.’+ 19  Mangaia ae bukin tera ngkai ko aki ongo ni bwanaan Iehova? Ma ko ienikuri n anai bwaai ni kuri ma te nanonrang+ ao ni karaoa te bwai ae buakaka i matan Iehova!” 20  Ma e taku Tauro nakon Tamuera: “Kai I a tia n ongeaba ni bwanaan Iehova! I nako ni mwiokoau are e kanakoai iai Iehova ao I kaira rikaaki Akaka are aia uea tibun Amareka, ao I boni kamaunaia tibun Amareka.+ 21  Ma a kairiia tiibu ma kaao aomata mai buakoni bwaai ni kuri, aika taiani kabanea n raoiroi mai buakoni baike a kamaunaaki, bwa a na kareanaki nakon Iehova ae Atuam i Kirekara.”+ 22  Ao e taku Tamuera: “Te koaua bwa e bati kukurein Iehova n taiani karea ni kabuekaki ma taian angakarea+ n ai aroni kukureina n te ongeaba irouna? Noria! E raoiroi riki te ongeaba ni bwanaan Iehova nakon te angakarea,+ ao te kan ongo nakoni mwaeteia+ tiibu mwaane. 23  Titeboo te karitei+ ma te bure ae te kaiwa,+ ao titeboo te kan rarabakau ma kamanenaani mwaakan te tabunea ao taromauriani bouannanti.* Kioina ngkai ko rawa nakon ana taeka Iehova,+ ao e rawa naba ngaia ni karikiko bwa te uea.”+ 24  E taku ngkanne Tauro nakon Tamuera: “I a tia ni bure, bwa I riaon te baere e tua Iehova ao am taeka, ibukina bwa I maakuia aomata ao I ongo n aia taeka. 25  Ao I butiiko ngkai, ma kabwaraa au bure ao irai n oki bwa I aonga ni bobaraaki nakon Iehova.”+ 26  Ma e taku Tamuera nakon Tauro: “N na aki iriko n oki, bwa ko rawa nakon ana taeka Iehova, ao e rawa naba Iehova bwa ko na teimatoa n riki bwa te uea i aoia tibun Iteraera.”+ 27  Ngke e rairaki Tamuera bwa e nangi nako, ao Tauro e a taua naba rabin ana kunnikai* teuaei, ao e a raeuaaki. 28  Ngaia are e taku Tamuera nakoina: “E a tia Iehova n raeuaa mairoum te nakoa n uea i aon Iteraera n te bong aei, ao e na angan raom temanna ae raoiroi riki nakoim.+ 29  Ma e na aki kairua+ ao e na aki bita ana iango* Teuare Moan te Karineaki i Iteraera,+ bwa tiaki Ngaia te aomata ae riai bwa e na bita ana iango.”*+ 30  Ao e taku: “I a tia ni bure, ma taiaoka ngkai ni karineai i mataia aia unimwaane au aomata ao i mataia tibun Iteraera. Oki ma ngai, ao N na bobaraaki nakon Iehova ae Atuam.”+ 31  Mangaia are e oki Tamuera ao e ririmwin Tauro, ao e bobaraaki Tauro nakon Iehova. 32  Ao e taku Tamuera: “Kairaamai Akaka are aia uea tibun Amareka nakoiu.” Ao e nakoina Akaka ma te maaku,* bwa e tataku i nanona Akaka: ‘E a bon tia n nako kakamaakun* te mate.’ 33  Ma e taku Tamuera: “N aron am kabaang ngke e a tia ni karikiia aine bwa aine aika akea natiia, ao ai aron naba tinam bwa e na riki n akea natina i buakoia aine.” Ao Tamuera e tataa rabwatan Akaka i matan Iehova i Kirekara.+ 34  E a nako ngkai Tamuera nako Rama, ao Tauro e nakon ana auti i Kibea are ana kaawa Tauro. 35  Ao e aki roko Tamuera n te manga nora Tauro, ni karokoa te bong are e mate iai, bwa e nako n tanginiwenei Tamuera ibukin Tauro.+ Ao e uringaaba Iehova ngke e kaueaa Tauro i aon Iteraera.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “nanoangaiia.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “nanoangaa.”
Ke, “nanokawaki.”
Ke, “nanoangaiia.”
Ebera, “bouannanti aika terebim,” ae taekan atuaia kaain te utu; bouannanti.
Ke, “ana kooti ae akea baina.”
Ke, “uringaaba.”
Ke, “uringaaba.”
Ke tao, “te aki nanokokoraki.”
Ebera, “karawawatan.”