Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 Tamuera 14:1-52

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ninikorian Ionatan i Mikemati (1-14)

  • E kataenikaiia aian Iteraera te Atua (15-23)

  • E taetae n tuea Tauro n aki iangoia raoi (24-46)

    • A kana te iriko ma raraana aomata (32-34)

  • Ana buaka Tauro; ana utu (47-52)

14  N te bong teuana ao e taku Ionatan+ are natin Tauro nakon te toro are uouotii ana bwai ni buaka: “Nakomai ao ti na mwananga nakon aia tabo n tantani tautia aika I-Biritia are n te itera are teuana.” Ma e aki tuanga tamana.  E mena Tauro i taboni Kibea+ i aan te kai ae te bamkuranete* i Mikeron. Ao raona boni mwaane aika tao 600 mwaitiia.+  (E uouota te ebota+ Aiia, are natin Aituba,+ are tarin Ikabota,+ are natini Bineati,+ are natin Eeri,+ are ana ibonga* Iehova i Tiro.)+ Ao a aki ataia aomata ae e a nako Ionatan.  Ao i marenan taiani mwarua ake e kataia Ionatan n rinanona nakon iterana nakon aia tabo n tantani tautia aika I-Biritia, ao iai te bwaa ae tein te wi n iterana are teuana, ao iai naba te bwaa ae rietata ae tein te wi n iterana are teuana, ao aran are teuana boni Boteti ao aran are teuana bon Tene.  Te bwaa are teuana e riki bwa te boua mai meang ni kaitaraa Mikemati, ao are teuana e mena mai maiaki ni kaitaraa Keeba.+  Mangaia are e taku Ionatan nakon te tia uouotii ana bwai ni buaka: “Nakomai ao ti na mwananga nakon aia tabo n tantani tautia aikai aika mwaane aika aki korotobibiaki.+ E bae ni karaoa te bwai teuana Iehova ibukira, bwa akea te bwai ae kona n tuka Iehova mani kamaiuan te aba irouia aika mwaiti ke aika karako.”+  Mangaia are e taku nakoina te tia uouotii ana bwai ni buaka: “Karaoa ane e kairiko nanom bwa ko na karaoia. Rairaki nakon te tabo are ko tangiria ao N na iririko nako ike e kairiko nanom nako iai.”  E taku ngkanne Ionatan: “Ti na mwananga nakoia mwaane akekei ao ni kaotira nakoia.  Ngkana a kangai nakoira, ‘Teei n aki kakammwakuri ni karokoa rokora iroumi!’ ao ti na tei n te tabo are ti mena iai ao ti na aki waerakeia. 10  Ma ngkana a kangai, ‘Waerake ni buakanira!’ ao ti na boni waerakeia, bwa Iehova e na bon anga ngaiia nako nanoni baira. E na riki aei bwa ara kanikina.”+ 11  Ao a kaotiia nakoia tautia ake taan tantani aika I-Biritia. A taku I-Biritia: “Noria! A a otinako taian Ebera man taiani bwangabwanga ake a karabaia iai.”+ 12  Mangaia are a taku mwaane ake taan tantani nakon Ionatan ma te tia uouotii ana bwai ni buaka: “Waerake nakoira, ao ti na reireiningkami te bwai teuana!”+ E aki tabwara Ionatan ma e a taku naba nakon te tia uouotii ana bwai ni buaka: “Rimwiai, bwa Iehova e na bon anga ngaiia nako nanoni baia tibun Iteraera.”+ 13  Ao e tamwarake Ionatan ni baina ma waena, ao e ririmwina te tia uouotii ana bwai ni buaka. Ao a a bwaka I-Biritia i matan Ionatan, ao e kamateia mai bukina te tia uouotii ana bwai ni buaka. 14  N te moani boo ni buaka are a karaoia Ionatan ma te tia uouotii ana bwai ni buaka, ao a tiringia iai mwaane aika tao 20 n te abwaki ae a kona ni kamaraua kaao.* 15  E butanako te maakunrang i nanon aia kaembwa te taanga ni buaka, ao i buakoia aomata ni kabane ake tautia ake taan tantani, ao a maaku naba taani kuribwai.+ E a mwaeiei aon te aba, ao e roko te maakunrang mairoun te Atua. 16  Ao ana tia tantani Tauro ake a mena i Kibea+ are aia kaawa tibuni Beniamin, a nora te kiriwe bwa e rotii taabo nako.+ 17  E taku Tauro nakoia aomata ake raona: “Taiaoka ni warekiia aomata, ao noria bwa antai ae kitanira.” Ngke a warekiia aomata, ao a noria bwa akea ikekei Ionatan ma te tia uouotii ana bwai ni buaka. 18  Ao e taku Tauro nakon Aiia:+ “Uota ana Ati te Atua ae koaua ni kaania!” (Bwa e mena ana Ati te Atua ae koaua irouia tibun Iteraera n te tai anne.*) 19  Ao e a rikirake ni korakora ma ni korakora te kiriwe n aia kaembwa I-Biritia ngke e tabe Tauro n taetae nakon te ibonga. E taku ngkanne Tauro nakon te ibonga: “Katoka te bwai ane ko karaoia.”* 20  Ngaia are a ikotaki Tauro ma aomata ni kabane ake raona ao a nakon te buaka, ike a noriia iai I-Biritia ni buakania i bon irouia n aia kabaang. Ao e a rangi ni korakora te mangao. 21  Ao taian Ebera ake a raonia ngkoa I-Biritia ao ni waerake ma ngaiia nakon te kaembwa, a a manga raonia tibun Iteraera ake a mena iroun Tauro ma Ionatan. 22  Ao a bane mwaane ake tibun Iteraera ake a karabaia+ n aonon Eberaim ae maungaunga, n ongo ae a birinako I-Biritia, ngaia are a nako naba ni kaeiia n te boo ni buaka arei. 23  Mangaia are e kamaiuia tibun Iteraera n te bong arei Iehova,+ ao e rokoroko te buaka i Betaawen.+ 24  Ma a karawawataaki mwaane ake tibun Iteraera n te bong arei, bwa e kaakiia aomata Tauro i aan te taetae n tuea ae kangai: “Ke e reke kain te aomata ae kana te amwarake* teuana imwain te tairiki ao imwain tiau ni karekei kaia aiau!” Mangaia are akea i buakoia aomata ae kana te amwarake teuana.+ 25  Ao a bane aomata* n roko n te buakonikai, ao iai aia karewe manibeeru i aontano. 26  Ngke a roko n te buakonikai aomata ao a nora aia karewe manibeeru n timtim, ma akea ae e kaaki baina i wina, bwa a maaka te taetae n tuea arei. 27  Ma e aki ongo ana taeka tamana Ionatan ngke e kaakiia aomata i aan te taetae n tuea+ arei, mangaia are e arora tabon ana kai are i nanoni baina ao e kateboa i nanoni nnen aia karewe manibeeru. Ao a a uti matana ngke e kaoka baina nakoni wina. 28  Ao e taku temanna mai buakoia aomata: “E kaakiia aomata tamam i aan te taetae n tuea ae matoatoa ae kangai: ‘Ke e reke kain te aomata ae kana te amwarake n te bong aei!’+ Anne bukina ae a rangi ni kua iai aomata.” 29  Ma e taku Ionatan: “E a tia tamau n uota te kangaanga ae korakora* nakoia aomata. Nori matau ngkai a a uti, ibukina bwa I katoonga teutana aia karewe manibeeru. 30  Ai raoiroira riki ngkana a inaomata aomata n amwarake+ n te bong aei mani bwaai ni kuri ake a reke irouia ake aia bwai aiaia! Ao ngke ngkai, e korakora riki tiringaia I-Biritia.” 31  Ao a teimatoa n oreiia I-Biritia n te bong anne mai Mikemati nako Aiiaron,+ ao a a rangi ni kua aomata. 32  Mangaia are a ienikuri aomata n anai bwaai ni kuri ma te nanonrang, ao a anai tiibu ma kaao ao bunia kaao, ao a tiringia i aontano. Ao a kana te iriko ae airi ma raraana.+ 33  Mangaia are e a kaongoaki Tauro ae kangai: “Noria! A a bure aomata nakon Iehova n aroia ni kana te iriko ae airi ma raraana.”+ Ngaia are e taku: “Kam arona te aki kakaonimaki. Karabinoa nakoiu te atibu ae bubura ngkai naba.” 34  Ao e taku Tauro: “Naako buakoia aomata ao kam na kangai nakoia, ‘E riai temanna ma temanna ni kairaamai ana kao mwaane ao ana tiibu ao n tiringia ikai ao ni kang. Tai bure nakon Iehova n aromi ni kana te iriko ae airi ma raraana.’”+ Mangaia are e uota ana kao mwaane temanna ma temanna n te tairiki anne, ao e kamatea ikekei. 35  Ao e katea te baonikarea Tauro ibukin Iehova.+ Aio te moani baonikarea ae e kateia ibukin Iehova. 36  Imwina riki ao e taku Tauro: “Ti a nako n ruonia I-Biritia n te tairiki ao ni kuribwaiia ni karokoa ootan te ingabong. Ti na aki katuka temanna ae maiu.” Ngaia are a taku: “Karaoa ane ko taku bwa e raoiroi i matam.” Ao e taku te ibonga: “Ti a titirakina ikai te Atua ae koaua.”+ 37  Ao Tauro e titirakina te Atua ni kangai: “E riai bwa N na ruonia I-Biritia?+ Ko na anga ngaiia nako nanoni baia tibun Iteraera?” Ma te Atua e aki kaekaa teuaei n te bong anne. 38  Mangaia are e taku Tauro: “Kam na bane n nakomai ngkami aika mataniwia aomata, ao ukeria bwa tera te bure ae e a tia ni karaoaki n te bong aei. 39  Bwa ngkai bon iai Iehova ae kamaiuia tibun Iteraera, ao ngkana e reke naba bwa Ionatan are natiu ao e na boni mate.” Ma akea i buakoia aomata ae kaekaa. 40  Ao e taku nakoia tibun Iteraera ni kabane: “Kam na mena n te itera ae teuana ao ngai ma natiu ae Ionatan ti na mena n te itera are teuana.” Ao a taku aomata nakon Tauro: “Karaoa ane ko taku bwa e raoiroi i matam.” 41  E taku ngkanne Tauro nakon Iehova: “Ngkoe ae Atuan Iteraera, kaeka n te Tummim!”+ Ao a rineaki Tauro ma Ionatan, ao a a inaomata aomata. 42  E a taku ngkai Tauro: “Kam na ukoukora te kanikina* mairoun te Atua+ i marenau ma natiu ae Ionatan.” Ao e rineaki Ionatan. 43  Ao e taku Tauro nakon Ionatan: “Tuangai, tera ae ko karaoia?” Mangaia are e tuangnga Ionatan ni kangai: “I tii katoonga teutana aia karewe manibeeru n tabon te kai ae i nanoni baiu.+ Aio ngai! I a tauraoi ni mate!” 44  Ao e taku Tauro: “Ionatan, ke e karaoa te aro anne te Atua ao ni kamwaitia riki ngkana ko aki mate.”+ 45  Ma a taku aomata nakon Tauro: “E riai bwa e na mate Ionatan, ae ngaia ae karekea te tokanikai* ae korakora aei+ nakoia tibun Iteraera? E bon aki kona n iangoaki te baei! Ngkai bon iai Iehova, ao e bon aki riai ni bwaka irannatuna teaina i aontano, bwa e boni buokia te Atua ngke e karaoa anne n te bong aei.”+ Ao aomata a kamaiua* Ionatan, ao e a aki mate. 46  Mangaia are e a katoka kakioaia I-Biritia Tauro, ao a a nako I-Biritia nakon oin aia aono. 47  E kamatoaa nakoana n uea Tauro i aon Iteraera ao e kabaneia aiana ni buakania n itera nako, e buakania tibuni Moaba,+ tibun Ammon,+ tibun Etom,+ uean nako Tobaa,+ ao I-Biritia.+ Ao e kakataenikaiia n taabo ake e nako iai. 48  Ao e ninikoria ni buaka ao e kataenikaiia tibun Amareka,+ ma ni kamaiuia tibun Iteraera mai nanoni baia taani kuribwaiia. 49  Ao natin Tauro aika mwaane, bon Ionatan, Itiwi, ao Marekitua.+ Iai natina aine aika uoman, aran are te ikawai Meraba+ ao aran are te karimwi Mikara.+ 50  Arani buun Tauro bon Ainoam, are natin Aimaati. Arani mataniwia ana taanga ni buaka bon Abenera,+ are natin Nera, are ai taman Tauro. 51  Kiti+ bon taman Tauro, ao Nera+ are taman Abenera bon natin Abiera. 52  Ao e korakora te buaka ma I-Biritia ni kabane ana bong Tauro.+ Ngkana e nora te mwaane ae korakora ma n ninikoria Tauro, ao e a karinna naba n ana taanga ni buaka.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “abwakin teuana te tawaana,” ae taekani bairean te aba ae te abwaki ae a kona ni kamaraua kaao mwaane n tebongina.
Ebera, “n te bong anne.”
Ebera, “Kanakoa baim.”
Ebera, “te kariki.”
Ebera, “te aba.”
Ke, “uota te katinanikuaki.”
A kabongana te aro teuana are e kona iai te Atua ni kaotia bwa tera nanona ni kaineti ma te bwai anne.
Ke, “kakamaiu.”
Ebera, “manga kabooa.”